نویسندگان

دانشگاه کاشان

چکیده

آرایه نانو سیم‌های کبالت به روش الکترو نهشت شیمیایی متناوب در قالب آلومینای حفره‌دار ساخته شد‍ و تاثیر پارامترهای فرکانس الکترونهشت و pH الکترولیت در الکترو نهشت با ولتاژهای کاهش- اکسایش متقارن 18-18 و نامتقارن 18-12 ولت مورد مطالعه قرار گرفت. بررسی خواص مغناطیسی و میکروساختاری آرایه نانو سیم‌ها نشان داد که رابطه مستقیم بین مغناطش اشباع بر واحد سطح و وادارندگی و نسبت مربعی نمونه‌ها وجود دارد به طوری که این رابطه برای تمام فرکانس‌ها و pH‌ها بر قرار است. وادارندگی برای ولتاژهای الکترونهشت نامتقارن حدود 600 تا 700 اورستد ولی برای الکترونهشت متقارن وابسته به فرکانس و بین 1280 تا 1630 اورستد می‌باشد. محور آسان بلوری نانوسیم‌ها برای الکترونهشت نامتقارن بر محور نانو سیم عمود و برای الکترونهشت متقارن به صورت ترجیحی با محور نانو سیم موازی است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The effect of non-symmetric ac electrodeposition in electrolytes with various PH on the crystal structure and magnetic properties of Co nanowires

نویسندگان [English]

  • SR Hosseini
  • M Almasi Kashi
  • AA Ramazani
  • F Eshaghi

چکیده [English]

Co nanowires were fabricated onto the nanoporous aluminum oxide arrays using ac electrodeposition technique. The influence of frequency and pH on the magnetic properties and crystal structure of symmetric (18-18 V) and non-symmetric (18-12 V) electrodeposited Co nanowires was investigated. A direct relation was seen between saturation magnetization, squareness and coercivity of the samples prepared with various deposition frequencies and electrolyte acidities. Coercivity of Co nanowire arrays prepared by non-symmetric anodization voltage changed between 600 to 700 Oe while it was varied from 1280 to 1630 Oe for those fabricated by symmetric deposition voltages. The easy axis was perpendicular and parallel to the wires axis in the Co nanowires arrays prepared by non-symmetric and symmetric electrodeposition voltage, respectively.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Co nanowires
  • crystal structure
  • magnetic properties
  • hysteresis loop

تحت نظارت وف ایرانی