نویسندگان

دانشگاه صنعتی اصفهان

چکیده

تحلیل توپولوژی چگالی بار الکترونی به عنوان ابزار جدیدی برای مطالعه خواص الکترونی مواد معرفی می‌گردد. در این روش ویژه مقادیر ماتریس هسین چگالی بار الکترونی به عنوان یک میدان اسکالر سه بعدی برای ارزیابی قدرت پیوند اتم‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرد. در این مقاله از این روش برای مطالعه گذار فلز – نیم‌فلز در بلور MnAs در فاز بلند روی استفاده شده است. نتایج نشان می‌دهد که توپولوژی چگالی بار در این گذار فاز حفظ می‌شود، به گونه‌ای که تغییر در مغناطش کل که پارامتر نظم سیستم می‌باشد، پیوسته بوده و گذار فاز یک گذار فاز مرتبه دوم محسوب می‌شود. تغییرات هندسی در چگالی بار الکترونی حین این گذار فاز، با استفاده از مطالعات ساختار الکترونی توجیه شده است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Topological description of the half-metallic transition of MnAs

نویسندگان [English]

  • SH Khosravizadeh
  • SJ Hashemifar
  • H Akbarzadeh

چکیده [English]

Topological analysis of the electronic charge density is introduced as a new tool for studying the electronic properties of the materials. In this method, the eigen values of the Hessian matrix of the electronic charge density as an scalar field are used to estimate the strength of the atomic bonds. We employ this method to study the half-metallic phase transition of MnAs in zinc blende structure. The results show that the topology of the electron density is preserved in this phase transition. So the total magnetization as the order parameter of the system changes continually and the phase transition is regarded as a second order transition. The geometrical changes observed in the electron density are interpreted by investigating the electronic structure.

کلیدواژه‌ها [English]

  • density functional theory
  • electronic structure
  • spintronics

ارتقاء امنیت وب با وف ایرانی