نویسندگان

دانشگاه صنعتی اصفهان

چکیده

  در مدل کانونیک وسون جهان یک فضا زمان تهی پنج بعدی است. این مدل به حلی از معادلات نسبیت عام مربوط می‌شود که از نگاه چهار بعدی، هم‌ارز جهانی با ثابت کیهان‌شناختی مثبت است. در این مدل، بعد پنجم یک بعد گسترده و عمود بر فضا زمان چهار بعدی است و آنچه در چهار بعد به عنوان جرم سکون ذرات اندازه‌گیری می‌شود به مختصه پنجم آنها بستگی دارد در حالی که همه ذرات در فضا زمان پنج بعدی نورگونه هستند. در این مقاله، با مطالعه افت و خیزهای برداری حول جواب‌های وسون، با ایده‌ای شبیه ایده کالوتسا-کلاین، نشان می‌دهیم که افت و خیزها میدان‌های تکیونی هستند یعنی حل وسون یک پاسخ ناپایدار از معادلات اینشتین است. جرم تکیون‌ها متناسب با جذر ثابت کیهان‌شناختی به دست می‌آید که با حد بالای آزمایشگاهی برای جرم سکون فوتون هم‌خوانی دارد. همچنین نیروی لورنتس چهار بعدی از معادله ژئودزیک پنج بعدی به دست می‌آید. معلوم می‌شود که در این مدل همه ذرات جرم‌دار دارای بار الکتریکی هستند و نسبت بار به جرم برای همه آنها تابعی از عمر عالم است که به طور نمایی به یک میل می‌کند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The vector fluctuations around the Wesson's solutions

نویسندگان [English]

 • M Nadi
 • F Loran

چکیده [English]

 In Wesson's canonical model, the universe is assumed to be five dimensional (5D) empty space time. This model corresponds to a solution of the Einstein field equation in five dimensions which, from a four dimensional point of view, is equivalent to a universe with a positive cosmological constant. In this model, the fifth direction is perpendicular to the four dimensional space time and is not compacted. Furthermore, the mass of particles in the four dimensional space time is related to their distance from the origin in the fifth direction while all particles are assumed to be massless in the 5D space time. In this article, we show that the vector fluctuations around the Wesson's solutions are tachyonic, i.e. the Wesson's vacuum is unstable. The mass of tachyon is proportional to square root of cosmological constant which is consistant with the experimental upper bound on photon’s less mass. Furthermore, the geodesic equations in the 5D space time give the Lorentz force in four dimensions. In this model, all massive particles are electrically charged and the charge-to-mass ratio depends on the age of universe, which exponentially tends to one.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Wesson\'s canonical model
 • Wesson\'s canonical model
 • Wesson\'s canonical model
 • Wesson\'s canonical model
 • Wesson\'s canonical model
 • Wesson\'s canonical model
 • Wesson\'s canonical model
 • Wesson\'s canonical model
 • Wesson\'s canonical model
 • Wesson\'s canonical model
 • Wesson\'s canonical model
 • Wesson\'s canonical model
 • Wesson\'s canonical model
 • Wesson\'s canonical model
 • Wesson\'s canonical model
 • Wesson\'s canonical model
 • Wesson\'s canonical model
 • Wesson\'s canonical model
 • Wesson\'s canonical model
 • Wesson\'s canonical model
 • Wesson\'s canonical model
 • Wesson\'s canonical model
 • five dimensional space time
 • cosmological constant
 • Tachyon

ارتقاء امنیت وب با وف ایرانی