نویسندگان

دانشگاه اصفهان

چکیده

  خواص الکترونی فلز پادفرومغناطیس UBi2 را با محاسبات ابتدا به ساکن بر پایه نظریه تابعی چگالی با استفاده از روش امواج تخت بهبود یافته به‌علاوه اوربیتال‌های موضعی بررسی کرده‌ایم. برای محاسبه انرژی پتانسیل تبادلی همبستگی از روش تبادلی دقیق برای الکترون‌های همبسته (EECE) تحت چند تابعی هیبرید استفاده کرده‌ایم. گرادیان‌های میدان الکتریکی (EFG) در مکان اورانیوم در ترکیب UBi2 محاسبه و با مقدار تجربی مقایسه شده است. گرادیان‌های میدان الکتریکی در مکان اورانیوم موجود در UBi2 بسیار کوچک و تقریبا صفر است. گرادیان‌های میدان الکتریکی محاسبه شده با استفاده از تابعی‌های EECE توافق خوبی با تجربه دارند. بررسی چگالی‌های حالت‌های الکترونی ترکیب UBi2 ، هیبریدشدگی اوربیتال 5f اورانیوم با سایر اوربیتال‌ها و شرکت این اوربیتال در رسانش را نشان می‌دهد. بررسی چگالی حالت‌ها نشان می‌دهد که یکی از پیوندهای بین اورانیوم و بیسموت پیوند سیگما می‌باشد. سطوح فرمی رسم‌شده وجود دو نوع حامل بار را در سطح فرمی UBi2 نشان می‌دهد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Electronic properties of antiferromagnetic UBi2 metal by exact exchange for correlated electrons method

نویسندگان [English]

  • E Ghasemikhah
  • S Jalali Asadabadi

چکیده [English]

This study investigated the electronic properties of antiferromagnetic UBi2 metal by using ab initio calculations based on the density functional theory (DFT), employing the augmented plane waves plus local orbital method. We used the exact exchange for correlated electrons (EECE) method to calculate the exchange-correlation energy under a variety of hybrid functionals. Electric field gradients (EFGs) at the uranium site in UBi2 compound were calculated and compared with the experiment. The EFGs were predicted experimentally at the U site to be very small in this compound. The EFG calculated by the EECE functional are in agreement with the experiment. The densities of states (DOSs) show that 5f U orbital is hybrided with the other orbitals. The plotted Fermi surfaces show that there are two kinds of charges on Fermi surface of this compound.

کلیدواژه‌ها [English]

  • electric field gradients
  • UBi2
  • hybriding
  • 5f U orbital
  • fermi surface

ارتقاء امنیت وب با وف ایرانی