نویسندگان

دانشگاه شهرکرد

چکیده

در این پژوهش به مطالعه نظری خواص ترابرد الکتریکی وابسته به اسپین یک نانوساختار استخوان ماهی شامل دو اتم مغناطیسی در دو انتهایش پرداخته شده است. رسانش الکتریکی این نانو ساختار برای چند جهت‌گیری متفاوت گشتاورهای مغناطیسی این اتم‌ها که به دو رسانای غیرمغناطیسی نیمه نامحدود متصل‌اند، مورد بررسی قرار گرفته است. به کمک روش تابع گرین در رهیافت تنگابست به محاسبه و مقایسه ضریب عبور الکترونی وابسته به اسپین برای جهت‌گیری‌های متفاوت گشتاورهای مغناطیسی پرداخته‌ایم. نتایج نشان می‌دهد که رسانندگی به اندازه و جهت‌گیری گشتاورهای مغناطیسی اتم‌ها در نانو ساختار و انرژی الکترون ورودی بستگی دارد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Spin-dependent conductance of a typical fishbone-like nanostructure

نویسندگان [English]

  • M Mardaani
  • H Rabani
  • S Soleimani

چکیده [English]

In this study, we investigated the spin dependent electronic transport of a fishbone-like nanostructure including two magnetic atoms at its ends. The electronic conductance of this nanostructure for three different orientations of atomic magnetic moments was numerically studied when the structure was sandwiched between two nonmagnetic leads. By using Green’s function technique at the tight-binding model, we calculated the spin dependent electronic transmission coefficient. The calculated results revealed that the conductance depends on the incident electron energy as well as the magnitude and orientation of atomic magnetic moments in the nanostructure.

کلیدواژه‌ها [English]

  • spintronics
  • fishbone-like nanostructure
  • Green’s function
  • tight-binding approach

ارتقاء امنیت وب با وف ایرانی