نویسندگان

1 دانشگاه پیام نور مرکز تایباد

2 آکادمی علوم جمهوری تاجیکستان

چکیده

  در این مقاله، سیستم با اسپین S=3/2 که در آن تبادل با نزدیک ترین همسایه مد نظر است، در تقریب میدان میانگین بررسی شده است. با استفاده از حالت‌های همدوس در گروه SU(4) ، معادلاتی که مدل غیرهایزنبرگی همسانگرد را توصیف می‌کنند را به‌دست آورده و سپس برای برانگیختگی‌های خطی کوچک، معادلات پاشندگی اموج اسپینی را برای شاخه‌های دوقطبی و چهارقطبی در حالت پایه (خلا ء ) به‌دست می‌آوریم.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Semi classical description of isotropic Non-Heisenberg magnets for spin S=3/2 and linear quadrupole excitation dynamics

نویسندگان [English]

  • Y Yousefi 1
  • H Muminov 2

چکیده [English]

 In this paper, a system with spin S=3/2 with general isotropic nearest neighbor exchange within a mean field approximation possess is discnssed. We derive equations describing non-Heisenberg isotropic model using coherent states of SU(4) group in real parameters and then obtain dispersion equations of spin wave of dipole and quadrupole branches for a small linear excitation from the ground state.

کلیدواژه‌ها [English]

  • coherent states
  • magnet
  • non-Heisenberg model

ارتقاء امنیت وب با وف ایرانی