نویسندگان

دانشگاه صنعتی اصفهان

چکیده

  محاسبه ضریب هال در رهیافت نیمه‌کلاسیک نیاز به مشتق‌های اول و دوم انرژی در نزدیک سطح فرمی دارد. بدین منظور ما از توابع وانیر بیشینه-جایگزیده استفاده می‌کنیم و ویژه مقادیر انرژی و مشتقات آنها را در پایه این توابع، در هر نقطه اختیاری k در فضای وارون، به دست می‌‌آوریم. در این کار توابع وانیر بیشینه - جایگزیده را برای فلزات مکعبی Pb ، Pd ، Li ، Cu ، Au ، Ag و Al محاسبه کردیم. سپس با استفاده از آنها رسانش عادی، رسانش هال و در نهایت ضریب عادی هال را برای هر یک از فلزات نام برده به دست آوردیم.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

First-Principles study of Hall coefficient in some cubic metals using Maximally localized Wannier functions

نویسندگان [English]

 • Z Torbatian
 • SJ Hashemifar
 • H Akbarzadeh
 • HS Jebeli

چکیده [English]

Calculation of Hall coefficient in semiclassical approach requires the first and the second derivatives of the energy bands at the Fermi level. We use the Maximally Localized Wannier Function technique to determine the required band derivatives and calculate the ordinary Hall conductivity and ordinary Hall coefficient in Al,Cu, Pd, Li, Au, Ag and Pb cubic metals.

کلیدواژه‌ها [English]

 • first-priniciple study
 • MLWF’S
 • Pb
 • Pd
 • Li
 • Cu
 • Au
 • Ag
 • Al
 • wave packet
 • Hall coefficient

ارتقاء امنیت وب با وف ایرانی