نویسندگان

1 دانشگاه فردوسی مشهد

2 دانشگاه حکیم سبزواری

چکیده

  ترکیبات بس بلور ابررسانای Nd1-xPrxBa2Cu3O7- δ در بازه آلایش( 0.3 ≥ x ≥ 0 ) به روش استاندارد پودر حالت جامد ساخته شده‌اند. خواص ترابردی و ابررسانایی آنها با اندازه‌گیری مقاومت ویژه الکتریکی و توان گرماالکتریسیته به صورت تابعی از دما و غلظت آلایش مطالعه شده است. با افزایش غلظت آلایش مقاومت الکتریکی و توان گرماالکتریسیته در دمای اتاق افزایش می‌یابند. دمای شبه گاف به صورت تابعی از چگالی آلایش، از روی انحراف به سمت پایین وابستگی خطی مقاومت الکتریکی به دما اندازه ‌ گیری شده است. تغییرات مقاومت الکتریکی، توان گرماالکتریسیته، دمای بحرانی و دمای شبه گاف همگی بیانگر این هستند که افزایش غلظت آلایش، باعث کاهش چگالی حفره‌ها در صفحات CuO2 می‎‏‏شوند. برای تحلیل داده‌های مقاومت الکتریکی از مدل جفت پلارونی و برای تحلیل داده‌های توان گرماالکتریسیته از مدل پدیده شناختی نوارباریک استفاده شده است. نتایج نشان می‌دهند که هر دو مدل، داده‌های تجربی را تا دمای نزدیک به دمای بحرانی ابررسانایی به خوبی توصیف می‌کنند. بر اساس نتایج حاصل از هر دو مدل، جایگزیدگی حفره‌ها یکی از عوامل اصلی کاهش چگالی حفره‌ها در صفحات CuO2 و در نتیجه از بین رفتن ابررسانایی است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The normal state transport properties of Nd1-xPrxBa2Cu3O7-δ superconductors and theoretical models

نویسندگان [English]

  • SR Ghorbani 1
  • R Yazdizadeh 2

1

2

چکیده [English]

 Polycrystalline samples of Nd1-xPrxBa2Cu3O7-δ with 0≤x≤0.30 were made by standard solid state methods. The transport and superconducting properties were studied by the resistivity and the thermoelectric power measurements as a function of temperature and doping concentration. The resistance and the thermoelectric power were increased by increasing doping concentration. The pseudogap temperature was measured from downturn deviation in a linear dependence of resistance as a function of temperature. The resitivity, the thermoelectric power, the critical temperature, and the pseudogap temperature results suggested that the hole concentration in CuO2 planes was decreased by increasing Pr doping concentration. The resistivity and the thermoelectric power results were analyzed by the bipolaron and the phenomenological narrow band model, respectively. A good agreement between models and data was obtained. On the basis of these models, it was inferred that the localization tendency is one of the main reasons for decreasing the hole concentration in the CuO2 plane, which results in the strong depression of the superconductivity.

کلیدواژه‌ها [English]

  • superconductivity
  • thermoelectric power
  • Pr doping
  • hole concentration

تحت نظارت وف ایرانی