نویسندگان

دانشگاه بوعلی سینا همدان

چکیده

  مطالعات صورت گرفته بر روی واکنش‎های شکافت القایی با یون سنگین در محدوده ‎ ای از انرژی ‎ های نزدیک سد کولنی باعث شده است که جنبه ‎ های جالبی از فرآیند شکافت آشکار شود. یافته ‎ های اخیر نشان می‌دهند که یکی از عوامل مهم در بررسی توزیع زاویه ‎ ای پاره ‎ های شکافت ناشی از شکافت القایی یک هدف ثابت با پرتابه های مختلف ، عدد جرمی و اندازه هسته پرتابه می ‎ باشد. در این مقاله، رفتار ناهمسانگردی پاره ‎ های شکافت در سیستم ‌ های واکنش شکافت القایی 32 16 S+20882Pb ، 28 14 Si ، 24 12 Mg ، 19 9 F ، 18 8 O و 16 8 O ، براساس مدل آماری نقطه زینی استاندارد بررسی شده است و رابطه بین سهم میانگین شکافت هسته غیر مرکب در سیستم ‎ های شکافت القایی با هسته هدف 208 82 Pb بر حسب عدد جرمی پرتابه ‎ های متفاوت به دست آمده است. برای سیستم ‎ های شکافت القایی با این هسته هدف نشان داده شد که برای پرتابه ‎ های دارای عدد جرمی بزرگتر از 20 ، سهم شکافت هسته غیر مرکب وجود دارد و با افزایش عدد جرمی پرتابه، مقدار این سهم بیشتر می ‎ شود. همچنین با توجه به نتایج به دست آمده، شرط مقایسه α و α BG برای سیستم ‎ های شکافت القایی با هسته ‎ های هدف 208 82 Pb و سنگین‌تر از آن تصحیح شده است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The prediction of non-compound nucleus fission contribution as a function of the mass number of projectile to induced fission of Pb nucleus

نویسندگان [English]

  • S Soheyli
  • M K Khalili

چکیده [English]

 The recent investigations show that the size and mass number of the target nucleus in the heavy-ion fission reactions are very important for the angular distribution of fission fragments. In this work, we consider the behavior of fission fragment angular anisotropies within the standard saddle-point statistical model for the 168O, 188O, 199F, 2412Mg, 2814Si, 32 16 S+20882Pb fission reaction systems. As a result, a relation is found between the average contribution of non-compound nucleus fission and the mass number of projectile for these systems. It is also obtained that the onset of this contribution is significant for the projectile with the mass number greater than 20, as well as this quantity is an increasing function of the mass number of projectile. Finally, the comparison condition between α, and α BG is modified for these reaction systems.

کلیدواژه‌ها [English]

  • heavy-ion induced fission
  • standard saddle-point statistical model
  • non-compound nucleus fission

تحت نظارت وف ایرانی