نویسندگان

دانشگاه صنعتی اصفهان

چکیده

  برهم‌کنش بین الکترونی منشاء به وجود آمدن نظم در سیستم‌های همبسته قوی است. در این مقاله احتمال وجود نظم ابررسانایی در شبکه لانه زنبوری با استفاده از مدل هابارد مورد بررسی قرار گرفته است . پارامتر نظم ابررسانایی با استفاده از تابع گرین محاسبه شده و رابطه میان این پارامتر و چگالی الکترون ‎ ها به دست آمده است. بر این مبنا با در نظر گرفتن ابررسانایی متقارن نوع s ، نشان داده می‌شود که برای شبکه لانه زنبوری احتمال ظهور ابررسانایی در بازه 0 ≤ x ≤ 0.5 وجود دارد. آلایش بهینه برای ابررسانایی مورد نظر ‎ در شبکه لانه‌ زنبوری x=0.25 است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Unconventional superconductivity in honeycomb lattice

نویسندگان [English]

  • R Mohammadi
  • P Sahebsara

چکیده [English]

  ‎ The possibility of symmetrical s-wave superconductivity in the honeycomb lattice is studied within a strongly correlated regime, using the Hubbard model. The superconducting order parameter is defined by introducing the Green function, which is obtained by calculating the density of the electrons ‎ . In this study showed that the superconducting order parameter appears in doping interval between 0 and 0.5, and x=0.25 is the optimum doping for the s-wave superconductivity in honeycomb lattice.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Honeycomb lattice
  • Hubbard model
  • Green function
  • superconductivity

تحت نظارت وف ایرانی