آ

 • آذریان، عباس بررسی خواص اپتیکی نانو ساختارهای بیضی شکل نقره به کمک تقریب دوقطبی مجزا [دوره 21، شماره 4، 1400، صفحه 589-596]

 • آزادگان، بهنام مطالعۀ سیستماتیک پدیدۀ مانع همجوشی برپایۀ رهیافت پتانسیل مجاورت: شواهدی از اثرات وابسته به انرژی ضریب انرژی سطحی ‏ [دوره 21، شماره 4، 1400، صفحه 619-633]

ا

 • ابراهیمی، فاطمه گذار فاز مرتبۀ اول ترشوندگی وابسته به دما روی یک سطح گرافیتی [دوره 21، شماره 3، 1400، صفحه 509-516]

 • اتفاقی، محمدمهدی ناموضعیت، درهم‌تنیدگی و دوربری کوانتومی برای حالت‌های آمیخته با اسپین 1/2 [دوره 21، شماره 3، 1400، صفحه 479-487]

 • احمدی، صدیقه شبیه‌سازی شکنندگی گرمایی چلاندگی خلأ در یک کاواک واهلشی با اتلاف دو فوتونی [دوره 21، شماره 4، 1400، صفحه 663-675]

 • احمدیان نمین، ساسان طراحی و ساخت شتابگر خطی موج رونده الکترون در پژوهشگاه دانش‌های بنیادی [دوره 21، شماره 4، 1400، صفحه 549-587]

 • اخوندی خضر اباد، محمد صادق بهینه‌سازی آشکارساز فرو‌قرمز HgCdTe در مد فوتورسانایی درناحیة طیفی 2-6 میکرومتر [دوره 21، شماره 2، 1400، صفحه 401-407]

 • استین چپ، بندر مطالعة اثر ولتاژ متقارن الکتروانباشت و دمای تابکاری بر روی خواص مغناطیسی نانوسیم‌های آلیاژی آهن-قلع ‏ [دوره 21، شماره 2، 1400، صفحه 243-250]

 • اسدی، عباس شبیهسازی الکترومکانیکی و تحلیل نانوژنراتور کانتیلور تکلایة پیزوالکتریک پروسکایت با الکترودگذاری اینتردیجیتال در کاربرد برداشت انرژی ارتعاشی ‏ [دوره 21، شماره 2، 1400، صفحه 343-354]

 • اسفندیار، علی کنترل ترابرد یونی در الیاف اکسید گرافنی با استفاده از اندازة صفحات ‏ [دوره 21، شماره 1، 1400، صفحه 41-49]

 • اسفندیار، علی مطالعة جذب رنگدانه‌های کاتیونی توسط غشا نانوکامپوزیتی پلی وینیلیدن فلوراید- صفحات اکسید گرافن ‏ [دوره 21، شماره 2، 1400، صفحه 283-291]

 • اسکندرزاده، نونا کاربردهای پیشرفتۀ نانوذرات فریت‌های ‏اسپینلی در پزشکی: گرمادرمانی مغناطیسی، تصویربرداری تشدید مغناطیسی و دارو رسانی هدفمند ‏ [دوره 21، شماره 2، 1400، صفحه 219-242]

 • اصغری زاده، سعید ‎‎مروری بر کاربردهای طیف‌سنجی و تصویربرداری پرتو ‏X‏ سینکروترون [دوره 21، شماره 1، 1400، صفحه 1-22]

 • اصلی‌بیکی، باقر کاربردهای پیشرفتۀ نانوذرات فریت‌های ‏اسپینلی در پزشکی: گرمادرمانی مغناطیسی، تصویربرداری تشدید مغناطیسی و دارو رسانی هدفمند ‏ [دوره 21، شماره 2، 1400، صفحه 219-242]

 • افراز، شیروان ‎‎مروری بر کاربردهای طیف‌سنجی و تصویربرداری پرتو ‏X‏ سینکروترون [دوره 21، شماره 1، 1400، صفحه 1-22]

 • افروزه، عبدالکریم تولید پالس‌های اپتیکی تک چرخه‌ای و دوگانة باند فراپهن‌ با استفاده از پالس‌های الکتریکی مربعی و ‏گوسی ‏ [دوره 21، شماره 1، 1400، صفحه 189-196]

 • اقبالی قاضیجهانی، نسرین تقارن نودر در گرانش تعمیم یافته دور همسان‌‏ [دوره 21، شماره 2، 1400، صفحه 409-414]

 • امجدیان، زهره مطالعة اثر ولتاژ متقارن الکتروانباشت و دمای تابکاری بر روی خواص مغناطیسی نانوسیم‌های آلیاژی آهن-قلع ‏ [دوره 21، شماره 2، 1400، صفحه 243-250]

 • امیری بیدوری، سعیده بررسی سطح مقطع جزئی کامل یونش یگانۀ اتم هلیوم در برخورد با پروتون‌های سریع با فرمول‌بندی‌های سه‌جسمی و چهارجسمی [دوره 21، شماره 4، 1400، صفحه 643-650]

 • امینی، محسن دینامیک تولید درهم‌تنیدگی در سامانه‌های جایگزیدة بس‌ذره‌ای با استفاده از انتگرال‌های موضعی حرکت [دوره 21، شماره 4، 1400، صفحه 735-747]

 • انصاری، سعید دینامیک مدهای لبه‌ای در مدل کیتائف بلندبرد‏ [دوره 21، شماره 1، 1400، صفحه 81-90]

 • انصاری، میترا طراحی و ساخت شتابگر خطی موج رونده الکترون در پژوهشگاه دانش‌های بنیادی [دوره 21، شماره 4، 1400، صفحه 549-587]

 • ایمانی، نرگس نقض CP و نامساوی بل در نوسانات نوترینو-پادنوترینو [دوره 21، شماره 1، 1400، صفحه 145-159]

 • ایمنی، میترا تأثیر بسامد برخورد روی سالیتون‌های نسبیتی در برهم‌کنش لیزر پرشدت با پلاسما [دوره 21، شماره 3، 1400، صفحه 435-440]

ب

 • باقری، حمید استخراج معادله اصلی برای یک اتم دو ترازه تحت میدان حالت فشرده [دوره 21، شماره 3، 1400، صفحه 151-156]

 • بختیاریان، معصومه حرکتِ اتلافیِ بسته‌های موج گوسی: انتشار آزاد و عبور از یک سد مستطیلی ‏ [دوره 21، شماره 1، 1400، صفحه 51-61]

 • بخشی، ندا مطالعه‌ی واپاشی B_s^0 □(→┴ )ƞ_c ɸ همراه با محاسبه‌ی نسبت شاخه‌ای آن [دوره 21، شماره 4، 1400، صفحه 701-705]

 • بدخشان، مهدیه بررسی ترابرد الکترونی در نانوقفس‌های فولرنی و فولرانی [دوره 21، شماره 3، 1400، صفحه 441-448]

 • بروجردیان، پرویز شبیهسازی الکترومکانیکی و تحلیل نانوژنراتور کانتیلور تکلایة پیزوالکتریک پروسکایت با الکترودگذاری اینتردیجیتال در کاربرد برداشت انرژی ارتعاشی ‏ [دوره 21، شماره 2، 1400، صفحه 343-354]

 • بنانج، علیرضا تولید نور کُند توسط بلورهای فوتونی یک- بعدی جهت کاربرد در حافظه‌های کوانتومی [دوره 21، شماره 4، 1400، صفحه 749-758]

 • بنی هاشمی، عبدالعلی انرژی تاریک اولیه برآمده از اندرکنش ماده و انرژی تاریک ‏ [دوره 21، شماره 2، 1400، صفحه 415-419]

 • بهاروند، فرشاد گذار فاز مرتبۀ اول ترشوندگی وابسته به دما روی یک سطح گرافیتی [دوره 21، شماره 3، 1400، صفحه 509-516]

 • بهرامی، مهدی طراحی و ساخت شتابگر خطی موج رونده الکترون در پژوهشگاه دانش‌های بنیادی [دوره 21، شماره 4، 1400، صفحه 549-587]

 • بهنامیان، هادی طراحی و ساخت شتابگر خطی موج رونده الکترون در پژوهشگاه دانش‌های بنیادی [دوره 21، شماره 4، 1400، صفحه 549-587]

 • بوستانی، احسان محاسبه ارزش راکتیویته میله‌های کنترل با استفاده از رویکردهای یقینی و احتمالاتی برای یک راکتور آزمون مواد [دوره 21، شماره 3، 1400، صفحه 127-136]

 • بیات، امیر تأثیر زمان جذب رنگدانه بر عملکرد فوتوآند در سلول خورشیدی بر پایۀ نانوذرات اکسیدهای فلزیZnO ، TiO2و SnO2 [دوره 21، شماره 2، 1400، صفحه 355-363]

پ

 • پاپی، دانیال خوشه‌یابی پیمانگی در سری‌های زمانی مالی ‏ [دوره 21، شماره 2، 1400، صفحه 317-334]

 • پراتی، فرانکو مطالعۀ رفتار اندرکنشی و کلیدزنی جفت سالیتون فازی ‏ [دوره 21، شماره 4، 1400، صفحه 677-688]

 • پروین، بابک اتم چهار ترازی محصور در یک کاواک اپتیکی با گذار چند فوتونی در رژیم حالت پایا [دوره 21، شماره 1، 1400، صفحه 171-180]

 • پور رحیمی، نرگس ناموضعیت، درهم‌تنیدگی و دوربری کوانتومی برای حالت‌های آمیخته با اسپین 1/2 [دوره 21، شماره 3، 1400، صفحه 479-487]

ت

 • ترکمان، پگاه تقارن جدیدی در توابع انحراف بزرگ متغیرهای دینامیکی جمع‌پذیر زمانی [دوره 21، شماره 3، 1400، صفحه 109-116]

 • تشخوریان، جواد ساخت لیزر کاتوره‌ای بر پایه نقاط رنگی با استفاده از نقاط کوانتومی ZnS:Mn و بررسی اثرات غلظت آنها [دوره 21، شماره 3، 1400، صفحه 117-125]

 • تشخوریان، جواد گسیل لیزر کاتوره‌ای از محلول‌های کلوئیدی شامل میکروساختارهای کربن نیترید گرافیتی‏ [دوره 21، شماره 4، 1400، صفحه 607-617]

 • تفریحی، آذر همبستگی حالت‏ های جفت‏ شده ماده هسته ‏ای نامتقارن در چارچوب LOCV [دوره 21، شماره 4، 1400، صفحه 651-662]

 • تهامی پورزرندی، فرزانه محاسبه انرژی بستگی دو- جسمی با استفاده از معادلات همگن و ناهمگن لیپمن- شوئینگر به روش سه‌بعدی [دوره 21، شماره 4، 1400، صفحه 759-764]

 • توسلی، محمدتقی تداخل‌سنجی با استفاده از یک گوۀ شفاف [دوره 21، شماره 4، 1400، صفحه 689-699]

ج

 • جعفرپور همدانی، فرهاد تقارن جدیدی در توابع انحراف بزرگ متغیرهای دینامیکی جمع‌پذیر زمانی [دوره 21، شماره 3، 1400، صفحه 109-116]

 • جعفری، ابوالفضل تعمیم رابطة ناجابه‌جایی هندسی به یک خمینة عمومی‏ [دوره 21، شماره 2، 1400، صفحه 307-315]

 • جعفری، روح‌الله دینامیک مدهای لبه‌ای در مدل کیتائف بلندبرد‏ [دوره 21، شماره 1، 1400، صفحه 81-90]

 • جلیلی، هاجر کاربردهای پیشرفتۀ نانوذرات فریت‌های ‏اسپینلی در پزشکی: گرمادرمانی مغناطیسی، تصویربرداری تشدید مغناطیسی و دارو رسانی هدفمند ‏ [دوره 21، شماره 2، 1400، صفحه 219-242]

ح

 • حاجیان، شیرین تاثیر آلایش پالادیم بر خواص اپتیکی و الکتروکرومیکی لایه‌های نازک اکسید تنگستن ساخته شده به روش سل- ژل [دوره 21، شماره 2، 1400، صفحه 377-390]

 • حاجی شریفی، کمال شتاب موج پلاسمایی الکترون در ساز و کار IFEL با ویگلر چهارقطبی و هدایت کانال یونی‏ [دوره 21، شماره 4، 1400، صفحه 635-642]

 • حاجیلو، راحله بررسی رفتار ساختاری و مغناطیسی دستگاه‌- YBCO با آلایش (Nb) [دوره 21، شماره 3، 1400، صفحه 79-85]

 • حاجیلو، راحله اثر آلایش جزئی Nb بر رفتار مغناطیسی و الکتریکیابررسانای ۱۲۳-Y با CuO نانومتری [دوره 21، شماره 3، 1400، صفحه 87-92]

 • حاصلی، سروش مطالعۀ زمان حد سرعت کوانتومی در یک محیط کوانتومی بحرانی ‏ [دوره 21، شماره 4، 1400، صفحه 833-839]

 • حداد، منا ‎‎مروری بر کاربردهای طیف‌سنجی و تصویربرداری پرتو ‏X‏ سینکروترون [دوره 21، شماره 1، 1400، صفحه 1-22]

 • حسنوند، مریم محاسبه انرژی بستگی دو- جسمی با استفاده از معادلات همگن و ناهمگن لیپمن- شوئینگر به روش سه‌بعدی [دوره 21، شماره 4، 1400، صفحه 759-764]

 • حسنی، خسرو تداخل‌سنجی با استفاده از یک گوۀ شفاف [دوره 21، شماره 4، 1400، صفحه 689-699]

 • حسینی، مجتبی ارائة روشی به نسبت ساده‌تر از روش تانسوری برای محاسبة مولدهای قطری نمایش‌های بالاتر ‏گروه‌های لی جهت محاسبة پتانسیل‌های کوارکی در مدل ورتکس مرکزی پهن ‏ [دوره 21، شماره 1، 1400، صفحه 91-98]

 • حقطلب، سعید طراحی و ساخت شتابگر خطی موج رونده الکترون در پژوهشگاه دانش‌های بنیادی [دوره 21، شماره 4، 1400، صفحه 549-587]

 • حق گویان، زینا کنش یانگ- میلز- چرن- سایمونز غیر آبلی القایی در سه بعد [دوره 21، شماره 3، 1400، صفحه 461-470]

 • حیاتی، امیر تأثیر دمای بازپخت بر تحرک پذیری و مشخصه های الکتریکی گیت دی الکتریک NiO/PVC [دوره 21، شماره 2، 1400، صفحه 429-434]

خ

 • خانصنمی، مهران کنترل ترابرد یونی در الیاف اکسید گرافنی با استفاده از اندازة صفحات ‏ [دوره 21، شماره 1، 1400، صفحه 41-49]

 • خانصنمی، مهران مطالعة جذب رنگدانه‌های کاتیونی توسط غشا نانوکامپوزیتی پلی وینیلیدن فلوراید- صفحات اکسید گرافن ‏ [دوره 21، شماره 2، 1400، صفحه 283-291]

 • خردمند، رضا مطالعۀ رفتار اندرکنشی و کلیدزنی جفت سالیتون فازی ‏ [دوره 21، شماره 4، 1400، صفحه 677-688]

 • خسروی، نیما انرژی تاریک اولیه برآمده از اندرکنش ماده و انرژی تاریک ‏ [دوره 21، شماره 2، 1400، صفحه 415-419]

 • خلوتی، محمد رضا طراحی و ساخت شتابگر خطی موج رونده الکترون در پژوهشگاه دانش‌های بنیادی [دوره 21، شماره 4، 1400، صفحه 549-587]

 • خلیلی یزدی، فرزانه سادات شتاب‌دهی یون‌ها تا ده‌ها گیگاالکترون-ولت تابش لیزر دورنگ به پلاسمای با لایه نازک نسبیتی [دوره 21، شماره 4، 1400، صفحه 707-714]

 • خوئینی، فرهاد بررسی ترابرد الکترونی در نانوقفس‌های فولرنی و فولرانی [دوره 21، شماره 3، 1400، صفحه 441-448]

 • خوش احوال، فرخ محاسبه ارزش راکتیویته میله‌های کنترل با استفاده از رویکردهای یقینی و احتمالاتی برای یک راکتور آزمون مواد [دوره 21، شماره 3، 1400، صفحه 127-136]

د

 • دائی چیان، ابوالقاسم استخراج معادله اصلی برای یک اتم دو ترازه تحت میدان حالت فشرده [دوره 21، شماره 3، 1400، صفحه 151-156]

 • دانش فر، نادر مطالعة دوپایایی نوری در یک نانوذرة فلزی هیدرودینامیک ‏ [دوره 21، شماره 1، 1400، صفحه 63-67]

 • داودی یگانه، حسین شبیه‌سازی دینامیک الگوی جینز- کامینگز با استفاده از الگوریتم ترکیبی کوانتومی- کلاسیکی [دوره 21، شماره 2، 1400، صفحه 301-306]

 • دایی محمد، محسن دینامیک کوانتومی یک میدان کاواک دو مدی تغییر شکل یافتة جفت شده با ‏یک اتم دو ترازی در غیاب تقریب‎ ‎موج چرخا‎ن [دوره 21، شماره 1، 1400، صفحه 23-39]

 • درویش رکن آبادی، عصمت طراحی و ساخت شتابگر خطی موج رونده الکترون در پژوهشگاه دانش‌های بنیادی [دوره 21، شماره 4، 1400، صفحه 549-587]

 • دلسیم هاشمی، حسین طراحی و ساخت شتابگر خطی موج رونده الکترون در پژوهشگاه دانش‌های بنیادی [دوره 21، شماره 4، 1400، صفحه 549-587]

 • دهقان اناری، اسما عوامل برانگیختگی احتمالی نوسانات کینکی حلقه‌های تاج خورشیدی [دوره 21، شماره 4، 1400، صفحه 725-734]

ر

 • رابعی، اردشیر رهیافت برزین در تعیین عملگرهای نردبانی وابسته به حرکت ذره روی حلقه و کره [دوره 21، شماره 1، 1400، صفحه 181-187]

 • رجایی، لیلا تأثیر بسامد برخورد روی سالیتون‌های نسبیتی در برهم‌کنش لیزر پرشدت با پلاسما [دوره 21، شماره 3، 1400، صفحه 435-440]

 • رحیمی، فرشته زیست‌حسگرهای بر پایة طیف‌سنجی تبدیل فوریۀ تداخل بازتابی از بستر ‏سیلیکن متخلخل - مبانی نظری و نتایج تجربی ‏ [دوره 21، شماره 2، 1400، صفحه 251-262]

 • رستگارزاده، گوهر وابستگی زاویه فاز بهنجار شده به محل هسته بهمن در سیگنال‌های رادیویی بهمن‌های گسترده پرتوهای کیهانی [دوره 21، شماره 3، 1400، صفحه 69-77]

 • رشیدی، مهشاد اثر اختلال لکه‌های ستاره‌ای بر منحنی نوری رویدادهای ریزهمگرایی گرانشی [دوره 21، شماره 2، 1400، صفحه 293-300]

 • رضایی، سودابه رهیافت برزین در تعیین عملگرهای نردبانی وابسته به حرکت ذره روی حلقه و کره [دوره 21، شماره 1، 1400، صفحه 181-187]

 • رضایی اکبریه، امین تقارن نودر در گرانش تعمیم یافته دور همسان‌‏ [دوره 21، شماره 2، 1400، صفحه 409-414]

 • رفیعی پور، پیمانه ساخت لیزر کاتوره‌ای بر پایه نقاط رنگی با استفاده از نقاط کوانتومی ZnS:Mn و بررسی اثرات غلظت آنها [دوره 21، شماره 3، 1400، صفحه 117-125]

 • رفیعی پور، پیمانه گسیل لیزر کاتوره‌ای از محلول‌های کلوئیدی شامل میکروساختارهای کربن نیترید گرافیتی‏ [دوره 21، شماره 4، 1400، صفحه 607-617]

 • رمضانی مقدم آرانی، احمد محاسبۀ تئوری توزیع زاویه‌ای واکنش 16O(d,p0)17O در انرژی‌های پایین [دوره 21، شماره 3، 1400، صفحه 145-149]

 • رنجبر، حسن تعیین سطح PSA بهینه برای اندازه‌گیری آلفا و بتای کل نمونه‌های آب توسط سوسوزن مایع‏ [دوره 21، شماره 1، 1400، صفحه 205-211]

 • رنجبر، سعید بررسی خواص اپتیکی نانو ساختارهای بیضی شکل نقره به کمک تقریب دوقطبی مجزا [دوره 21، شماره 4، 1400، صفحه 589-596]

 • رنجبر، مهدی تاثیر آلایش پالادیم بر خواص اپتیکی و الکتروکرومیکی لایه‌های نازک اکسید تنگستن ساخته شده به روش سل- ژل [دوره 21، شماره 2، 1400، صفحه 377-390]

 • روان‌پاک، آروین بررسی پایداری مدل گرانش القایی شامه‌ای در حضور میدان نرده‌ای با پتانسیل‌های مختلف [دوره 21، شماره 2، 1400، صفحه 391-399]

 • ریاحی، رشید ساختار تعادلی ستاره‌های نوترونی چرخان [دوره 21، شماره 4، 1400، صفحه 765-774]

ز

 • زاهدی فر، مصطفی یک مدل جدید مرتبة آمیختة ترمولومینسانس با در نظر گرفتن اثر فروکشی دمایی ‏ [دوره 21، شماره 1، 1400، صفحه 197-204]

 • زاهدی فر، مصطفی تولید بلور کلرید پتاسیم با ناخالصی دیسپرسیوم به روش همرسوبی و بررسی خواص ترمولومینسانس و فوتولومینسانس آن‏ [دوره 21، شماره 2، 1400، صفحه 421-428]

 • زرگر شوشتری، مرتضی ساخت ایروژل سیلیکای آب‌دوست و آب‌گریز با روش خشک کردن در فشار محیط و بررسی خواص ساختاری آنها ‏ [دوره 21، شماره 1، 1400، صفحه 111-119]

 • زیتون، ولاء اثر PbS بر نانوساختار ZnS نشانده شده با تبخیر گرمایی: مطالعه رشد، ریخت‌شناسی و ساختاری [دوره 21، شماره 3، 1400، صفحه 99-108]

س

 • ساعی ور ایرانی زاد، اسماعیل تأثیر زمان جذب رنگدانه بر عملکرد فوتوآند در سلول خورشیدی بر پایۀ نانوذرات اکسیدهای فلزیZnO ، TiO2و SnO2 [دوره 21، شماره 2، 1400، صفحه 355-363]

 • سبوحی، محمد وابستگی زاویه فاز بهنجار شده به محل هسته بهمن در سیگنال‌های رادیویی بهمن‌های گسترده پرتوهای کیهانی [دوره 21، شماره 3، 1400، صفحه 69-77]

 • سجادیان، صدیقه اثر اختلال لکه‌های ستاره‌ای بر منحنی نوری رویدادهای ریزهمگرایی گرانشی [دوره 21، شماره 2، 1400، صفحه 293-300]

 • سرگلزهی، ایمان تعمیم چارچوب معرفی شده توسط دومینی، شبانی و لیدر برای تحول کاهش یافته [دوره 21، شماره 3، 1400، صفحه 451-459]

 • سلامتی، هادی تاثیر آلایش پالادیم بر خواص اپتیکی و الکتروکرومیکی لایه‌های نازک اکسید تنگستن ساخته شده به روش سل- ژل [دوره 21، شماره 2، 1400، صفحه 377-390]

 • سلامتی، هادی تأثیر فرایند پرس سرد و SPS بر روی خواص ابررسانای Pb-BSCCO [دوره 21، شماره 3، 1400، صفحه 517-534]

 • سلامتی، هادی طراحی و ساخت شتابگر خطی موج رونده الکترون در پژوهشگاه دانش‌های بنیادی [دوره 21، شماره 4، 1400، صفحه 549-587]

 • سلطانی، مرتضی دینامیک تولید درهم‌تنیدگی در سامانه‌های جایگزیدة بس‌ذره‌ای با استفاده از انتگرال‌های موضعی حرکت [دوره 21، شماره 4، 1400، صفحه 735-747]

 • سلطانی پور، جمشید شبیه‌سازی سیستم تصویربرداری روبشی شکافی با کد GATE و بررسی کیفیت تصاویر آن [دوره 21، شماره 3، 1400، صفحه 471-478]

 • سلوداری، حمید تداخل‌سنجی با استفاده از یک گوۀ شفاف [دوره 21، شماره 4، 1400، صفحه 689-699]

 • سلیمانی، حجت الله تداخل‌سنجی با استفاده از یک گوۀ شفاف [دوره 21، شماره 4، 1400، صفحه 689-699]

 • سلیمی، بهرام تعیین سطح PSA بهینه برای اندازه‌گیری آلفا و بتای کل نمونه‌های آب توسط سوسوزن مایع‏ [دوره 21، شماره 1، 1400، صفحه 205-211]

 • سماواتی، کتایون تداخل‌سنجی با استفاده از یک گوۀ شفاف [دوره 21، شماره 4، 1400، صفحه 689-699]

ش

 • شاکر، حامد طراحی و ساخت شتابگر خطی موج رونده الکترون در پژوهشگاه دانش‌های بنیادی [دوره 21، شماره 4، 1400، صفحه 549-587]

 • شاکری پور، حمیده تأثیر فرایند پرس سرد و SPS بر روی خواص ابررسانای Pb-BSCCO [دوره 21، شماره 3، 1400، صفحه 517-534]

 • شاهرخ آبادی، حسین تولید نور کُند توسط بلورهای فوتونی یک- بعدی جهت کاربرد در حافظه‌های کوانتومی [دوره 21، شماره 4، 1400، صفحه 749-758]

 • شایسته، علیرضا رویۀ انرژی پتانسیل، ثابت‌های نیروی مرتبۀ چهارم و ترازهای ارتعاشی آنیون کلر دی اکسید [دوره 21، شماره 4، 1400، صفحه 775-782]

 • شجاعی، محمدرضا شبیه‌سازی سیستم تصویربرداری روبشی شکافی با کد GATE و بررسی کیفیت تصاویر آن [دوره 21، شماره 3، 1400، صفحه 471-478]

 • شریفی، سهیل بررسی خاصیت غیرخطی نانو‎ ‎قطرهای رنگ شده توسط ‏ائوسین- ب ‏ [دوره 21، شماره 1، 1400، صفحه 161-169]

 • شفیع، محمد مهدی مطالعۀ رفتار اندرکنشی و کلیدزنی جفت سالیتون فازی ‏ [دوره 21، شماره 4، 1400، صفحه 677-688]

 • شکری، علی اصغر طراحی و شبیه‌سازی یک ستون شتاب‌دهی ۵۰۰ کیلوولت برای شتاب‌دهنده‌های داینامیترون [دوره 21، شماره 2، 1400، صفحه 263-281]

 • شکری، علی اصغر بهینه‌سازی آشکارساز فرو‌قرمز HgCdTe در مد فوتورسانایی درناحیة طیفی 2-6 میکرومتر [دوره 21، شماره 2، 1400، صفحه 401-407]

 • شکوری، رضا تاثیر دما بر روی خواص نوری و توپوگرافی لایه‌های نازک ZrO2 تهیه شده به روش کند و پاش مغناطیسی بسامد رادیویی RF ‏ [دوره 21، شماره 2، 1400، صفحه 335-341]

 • شمس الدینی، محسن تأثیر فرایند پرس سرد و SPS بر روی خواص ابررسانای Pb-BSCCO [دوره 21، شماره 3، 1400، صفحه 517-534]

 • شهیدی، شهاب کیهان‌شناسی در نظریۀ رستال با جفت‌شدگی غیرکمینۀ مادۀ باریونی [دوره 21، شماره 4، 1400، صفحه 715-724]

 • شیرشکن، مهیار طراحی و ساخت شتابگر خطی موج رونده الکترون در پژوهشگاه دانش‌های بنیادی [دوره 21، شماره 4، 1400، صفحه 549-587]

 • شیری، رامین تولید نور کُند توسط بلورهای فوتونی یک- بعدی جهت کاربرد در حافظه‌های کوانتومی [دوره 21، شماره 4، 1400، صفحه 749-758]

ص

 • صابری، عباسعلی گذار تراوش برای ولگشت تصادفی با حرکت‌های غیر موضعی [دوره 21، شماره 3، 1400، صفحه 489-494]

 • صابری فتحی، سید مجید نقض CP و نامساوی بل در نوسانات نوترینو-پادنوترینو [دوره 21، شماره 1، 1400، صفحه 145-159]

 • صادقی، احسان یک مدل جدید مرتبة آمیختة ترمولومینسانس با در نظر گرفتن اثر فروکشی دمایی ‏ [دوره 21، شماره 1، 1400، صفحه 197-204]

 • صادقی، احسان تولید بلور کلرید پتاسیم با ناخالصی دیسپرسیوم به روش همرسوبی و بررسی خواص ترمولومینسانس و فوتولومینسانس آن‏ [دوره 21، شماره 2، 1400، صفحه 421-428]

 • صادقی، محمود شبیه‌سازی شکنندگی گرمایی چلاندگی خلأ در یک کاواک واهلشی با اتلاف دو فوتونی [دوره 21، شماره 4، 1400، صفحه 663-675]

 • صالحی، محمد طراحی و ساخت شتابگر خطی موج رونده الکترون در پژوهشگاه دانش‌های بنیادی [دوره 21، شماره 4، 1400، صفحه 549-587]

 • صحافی، محمد حسین مطالعۀ نظری ThO2 توسط محاسبات اصول اولیه ‏ [دوره 21، شماره 1، 1400، صفحه 91-109]

 • صدقی، حسن بررسی رفتار ساختاری و مغناطیسی دستگاه‌- YBCO با آلایش (Nb) [دوره 21، شماره 3، 1400، صفحه 79-85]

 • صدقی، حسن اثر آلایش جزئی Nb بر رفتار مغناطیسی و الکتریکیابررسانای ۱۲۳-Y با CuO نانومتری [دوره 21، شماره 3، 1400، صفحه 87-92]

 • صمدزاده، ندا اثر نامیزانی بسامدی بر تحلیل پایداری لیزر نیمه‌رسانا تحت تزریق اپتیکی: شرایط هوف و روث-هورویتز [دوره 21، شماره 1، 1400، صفحه 131-143]

 • صمیمی پور، محمد جعفر ساخت لیزر کاتوره‌ای بر پایه نقاط رنگی با استفاده از نقاط کوانتومی ZnS:Mn و بررسی اثرات غلظت آنها [دوره 21، شماره 3، 1400، صفحه 117-125]

 • صنایع حجری، شاهین طراحی و ساخت شتابگر خطی موج رونده الکترون در پژوهشگاه دانش‌های بنیادی [دوره 21، شماره 4، 1400، صفحه 549-587]

 • صیدالی لیر، زهرا ساخت و مشخصه‌یابی نوری نانولوله‌های TiO2 جهت استفاده در سلول‌های خورشیدی رنگدانه‌ای ژلی ‏ [دوره 21، شماره 1، 1400، صفحه 121-130]

ط

 • طالبانی، نگین تاثیر دما بر روی خواص نوری و توپوگرافی لایه‌های نازک ZrO2 تهیه شده به روش کند و پاش مغناطیسی بسامد رادیویی RF ‏ [دوره 21، شماره 2، 1400، صفحه 335-341]

 • طالبی، مطهره تولید بلور کلرید پتاسیم با ناخالصی دیسپرسیوم به روش همرسوبی و بررسی خواص ترمولومینسانس و فوتولومینسانس آن‏ [دوره 21، شماره 2، 1400، صفحه 421-428]

ع

 • عابدینی، عباس عوامل برانگیختگی احتمالی نوسانات کینکی حلقه‌های تاج خورشیدی [دوره 21، شماره 4، 1400، صفحه 725-734]

 • عالمی پور، زهرا مطالعة اثر ولتاژ متقارن الکتروانباشت و دمای تابکاری بر روی خواص مغناطیسی نانوسیم‌های آلیاژی آهن-قلع ‏ [دوره 21، شماره 2، 1400، صفحه 243-250]

 • عباسی‌دوانی، فریدون طراحی و ساخت شتابگر خطی موج رونده الکترون در پژوهشگاه دانش‌های بنیادی [دوره 21، شماره 4، 1400، صفحه 549-587]

 • عبدالحسینی سارسری، اسماعیل ساختار الکترونی و خواص رسانش الکتریکی ساختار دو بعدی آرسنین [دوره 21، شماره 4، 1400، صفحه 793-809]

 • عبد الله، بسام اثر PbS بر نانوساختار ZnS نشانده شده با تبخیر گرمایی: مطالعه رشد، ریخت‌شناسی و ساختاری [دوره 21، شماره 3، 1400، صفحه 99-108]

 • عبدی سرای، اکبر مطالعه‌ی واپاشی B_s^0 □(→┴ )ƞ_c ɸ همراه با محاسبه‌ی نسبت شاخه‌ای آن [دوره 21، شماره 4، 1400، صفحه 701-705]

 • عبید، أسمهان اثر PbS بر نانوساختار ZnS نشانده شده با تبخیر گرمایی: مطالعه رشد، ریخت‌شناسی و ساختاری [دوره 21، شماره 3، 1400، صفحه 99-108]

 • عرب خراسانی، علی تأثیر زمان جذب رنگدانه بر عملکرد فوتوآند در سلول خورشیدی بر پایۀ نانوذرات اکسیدهای فلزیZnO ، TiO2و SnO2 [دوره 21، شماره 2، 1400، صفحه 355-363]

 • عظیمی، ناهید برهم‌کنش انتشار دو بیماری با دینامیک‌های متفاوت SIS و SIR [دوره 21، شماره 3، 1400، صفحه 495-507]

 • علامت‌ساز، محمدحسن ارزیابی دز جذبی ذرات پروتون و نوترون در تومور و بافت سالم کبد در پروتون درمانی با روش مونت کارلو ‏ [دوره 21، شماره 4، 1400، صفحه 821-832]

 • علی پور خوبده، مجتبی کنش یانگ- میلز- چرن- سایمونز غیر آبلی القایی در سه بعد [دوره 21، شماره 3، 1400، صفحه 461-470]

غ

 • غلامی، زهرا دینامیک تولید درهم‌تنیدگی در سامانه‌های جایگزیدة بس‌ذره‌ای با استفاده از انتگرال‌های موضعی حرکت [دوره 21، شماره 4، 1400، صفحه 735-747]

 • غلامی اکبرآباد، معصومه طراحی و شبیه‌سازی یک ستون شتاب‌دهی ۵۰۰ کیلوولت برای شتاب‌دهنده‌های داینامیترون [دوره 21، شماره 2، 1400، صفحه 263-281]

ف

 • فاضل، زهرا مطالعه اندرکنش بین امواج آکوستیک-آلفون در لوله های شار مغناطیسی خورشید [دوره 21، شماره 3، 1400، صفحه 93-98]

 • فالی نژاد، حسین تعیین پتانسیل برهم‌کنش دو مولکول غیر قطبی به روش تابع گرین [دوره 21، شماره 4، 1400، صفحه 783-791]

 • فتح الهی خلخالی، تایماز تولید نور کُند توسط بلورهای فوتونی یک- بعدی جهت کاربرد در حافظه‌های کوانتومی [دوره 21، شماره 4، 1400، صفحه 749-758]

 • فتحی، رضا بررسی سطح مقطع جزئی کامل یونش یگانۀ اتم هلیوم در برخورد با پروتون‌های سریع با فرمول‌بندی‌های سه‌جسمی و چهارجسمی [دوره 21، شماره 4، 1400، صفحه 643-650]

 • فخاری اسفریزی، محمد تأثیر فرایند پرس سرد و SPS بر روی خواص ابررسانای Pb-BSCCO [دوره 21، شماره 3، 1400، صفحه 517-534]

 • فردنیا، نرگس برهم‌کنش انتشار دو بیماری با دینامیک‌های متفاوت SIS و SIR [دوره 21، شماره 3، 1400، صفحه 495-507]

 • فردوسی، فرهاد ساختار الکترونی و خواص رسانش الکتریکی ساختار دو بعدی آرسنین [دوره 21، شماره 4، 1400، صفحه 793-809]

 • فشانجردی، محدثه گذار تراوش برای ولگشت تصادفی با حرکت‌های غیر موضعی [دوره 21، شماره 3، 1400، صفحه 489-494]

 • فلاحتی، سجاد تعیین پتانسیل برهم‌کنش دو مولکول غیر قطبی به روش تابع گرین [دوره 21، شماره 4، 1400، صفحه 783-791]

 • فلاطونی، الهه رویۀ انرژی پتانسیل، ثابت‌های نیروی مرتبۀ چهارم و ترازهای ارتعاشی آنیون کلر دی اکسید [دوره 21، شماره 4، 1400، صفحه 775-782]

 • فوجی، ابوالقاسم مطالعۀ سیستماتیک پدیدۀ مانع همجوشی برپایۀ رهیافت پتانسیل مجاورت: شواهدی از اثرات وابسته به انرژی ضریب انرژی سطحی ‏ [دوره 21، شماره 4، 1400، صفحه 619-633]

ق

 • قاسم پور اردکانی، عباس ساخت لیزر کاتوره‌ای بر پایه نقاط رنگی با استفاده از نقاط کوانتومی ZnS:Mn و بررسی اثرات غلظت آنها [دوره 21، شماره 3، 1400، صفحه 117-125]

 • قاسم پور اردکانی، عباس گسیل لیزر کاتوره‌ای از محلول‌های کلوئیدی شامل میکروساختارهای کربن نیترید گرافیتی‏ [دوره 21، شماره 4، 1400، صفحه 607-617]

 • قاسم خانی، معصومه کنش یانگ- میلز- چرن- سایمونز غیر آبلی القایی در سه بعد [دوره 21، شماره 3، 1400، صفحه 461-470]

 • قاسم زاده محمدی، حسین ‎‎مروری بر کاربردهای طیف‌سنجی و تصویربرداری پرتو ‏X‏ سینکروترون [دوره 21، شماره 1، 1400، صفحه 1-22]

 • قاسم نژاد، مریم تحول وابسته به زمان شاره‌های برافزایشی مغناطیده با حضور وشکسانی شعاعی [دوره 21، شماره 4، 1400، صفحه 811-820]

 • قاسم نژند، محمد بررسی ترابرد الکترونی در نانوقفس‌های فولرنی و فولرانی [دوره 21، شماره 3، 1400، صفحه 441-448]

 • قاسمی، رضا محاسبۀ تئوری توزیع زاویه‌ای واکنش 16O(d,p0)17O در انرژی‌های پایین [دوره 21، شماره 3، 1400، صفحه 145-149]

 • قاسمی، فرشاد طراحی و ساخت شتابگر خطی موج رونده الکترون در پژوهشگاه دانش‌های بنیادی [دوره 21، شماره 4، 1400، صفحه 549-587]

 • قاسمی، محمدرضا طراحی و شبیه‌سازی یک ستون شتاب‌دهی ۵۰۰ کیلوولت برای شتاب‌دهنده‌های داینامیترون [دوره 21، شماره 2، 1400، صفحه 263-281]

 • قرائی، رضا مطالعۀ سیستماتیک پدیدۀ مانع همجوشی برپایۀ رهیافت پتانسیل مجاورت: شواهدی از اثرات وابسته به انرژی ضریب انرژی سطحی ‏ [دوره 21، شماره 4، 1400، صفحه 619-633]

 • قنادان، حامد بررسی خاصیت غیرخطی نانو‎ ‎قطرهای رنگ شده توسط ‏ائوسین- ب ‏ [دوره 21، شماره 1، 1400، صفحه 161-169]

 • قنبری، حمیدرضا کنترل ترابرد یونی در الیاف اکسید گرافنی با استفاده از اندازة صفحات ‏ [دوره 21، شماره 1، 1400، صفحه 41-49]

 • قنبری، حمیدرضا مطالعة جذب رنگدانه‌های کاتیونی توسط غشا نانوکامپوزیتی پلی وینیلیدن فلوراید- صفحات اکسید گرافن ‏ [دوره 21، شماره 2، 1400، صفحه 283-291]

 • قنبری عدیوی، ابراهیم دینامیک تولید درهم‌تنیدگی در سامانه‌های جایگزیدة بس‌ذره‌ای با استفاده از انتگرال‌های موضعی حرکت [دوره 21، شماره 4، 1400، صفحه 735-747]

 • قهرمانی، محمد مطالعۀ رفتار اندرکنشی و کلیدزنی جفت سالیتون فازی ‏ [دوره 21، شماره 4، 1400، صفحه 677-688]

ک

 • کاخیا، محمود اثر PbS بر نانوساختار ZnS نشانده شده با تبخیر گرمایی: مطالعه رشد، ریخت‌شناسی و ساختاری [دوره 21، شماره 3، 1400، صفحه 99-108]

 • کارشناس، ناهید بررسی خاصیت غیرخطی نانو‎ ‎قطرهای رنگ شده توسط ‏ائوسین- ب ‏ [دوره 21، شماره 1، 1400، صفحه 161-169]

 • کارگریان، آمنه شتاب موج پلاسمایی الکترون در ساز و کار IFEL با ویگلر چهارقطبی و هدایت کانال یونی‏ [دوره 21، شماره 4، 1400، صفحه 635-642]

 • کاظم پور، سبحان تقارن نودر در گرانش تعمیم یافته دور همسان‌‏ [دوره 21، شماره 2، 1400، صفحه 409-414]

 • کاکویی، امید رضا محاسبۀ تئوری توزیع زاویه‌ای واکنش 16O(d,p0)17O در انرژی‌های پایین [دوره 21، شماره 3، 1400، صفحه 145-149]

 • کاملی، پرویز تأثیر فرایند پرس سرد و SPS بر روی خواص ابررسانای Pb-BSCCO [دوره 21، شماره 3، 1400، صفحه 517-534]

 • کدیور، عرفان دینامیک حرکت نانوذره مغناطیسی در یک مویرگ مستقیم [دوره 21، شماره 4، 1400، صفحه 597-606]

 • کرمانی، سمیه یک مدل جدید مرتبة آمیختة ترمولومینسانس با در نظر گرفتن اثر فروکشی دمایی ‏ [دوره 21، شماره 1، 1400، صفحه 197-204]

 • کریمیان، علیرضا ارزیابی دز جذبی ذرات پروتون و نوترون در تومور و بافت سالم کبد در پروتون درمانی با روش مونت کارلو ‏ [دوره 21، شماره 4، 1400، صفحه 821-832]

 • کسائی، سمیرا طراحی و ساخت شتابگر خطی موج رونده الکترون در پژوهشگاه دانش‌های بنیادی [دوره 21، شماره 4، 1400، صفحه 549-587]

 • کشاورز، زهرا دینامیک حرکت نانوذره مغناطیسی در یک مویرگ مستقیم [دوره 21، شماره 4، 1400، صفحه 597-606]

 • کشتکار وناشی، ابوالفضل ‎‎مروری بر کاربردهای طیف‌سنجی و تصویربرداری پرتو ‏X‏ سینکروترون [دوره 21، شماره 1، 1400، صفحه 1-22]

 • کلانتری، سید ظفرالله ساختار تعادلی ستاره‌های نوترونی چرخان [دوره 21، شماره 4، 1400، صفحه 765-774]

گ

 • گراییلی کرپی، علی رضا طراحی و شبیه‌سازی یک ستون شتاب‌دهی ۵۰۰ کیلوولت برای شتاب‌دهنده‌های داینامیترون [دوره 21، شماره 2، 1400، صفحه 263-281]

ل

 • لامعی رشتی، محمد ‎‎مروری بر کاربردهای طیف‌سنجی و تصویربرداری پرتو ‏X‏ سینکروترون [دوره 21، شماره 1، 1400، صفحه 1-22]

 • لامعی رشتی، محمد طراحی و ساخت شتابگر خطی موج رونده الکترون در پژوهشگاه دانش‌های بنیادی [دوره 21، شماره 4، 1400، صفحه 549-587]

 • لوکزاده، هادی ارائة روشی به نسبت ساده‌تر از روش تانسوری برای محاسبة مولدهای قطری نمایش‌های بالاتر ‏گروه‌های لی جهت محاسبة پتانسیل‌های کوارکی در مدل ورتکس مرکزی پهن ‏ [دوره 21، شماره 1، 1400، صفحه 91-98]

م

 • مؤیدیان، سیده زهرا ارزیابی دز جذبی ذرات پروتون و نوترون در تومور و بافت سالم کبد در پروتون درمانی با روش مونت کارلو ‏ [دوره 21، شماره 4، 1400، صفحه 821-832]

 • مالکی، حامد گذار فاز مرتبۀ اول ترشوندگی وابسته به دما روی یک سطح گرافیتی [دوره 21، شماره 3، 1400، صفحه 509-516]

 • مبهوتی، خسرو اثر نامیزانی بسامدی بر تحلیل پایداری لیزر نیمه‌رسانا تحت تزریق اپتیکی: شرایط هوف و روث-هورویتز [دوره 21، شماره 1، 1400، صفحه 131-143]

 • محمدی، بهنام مطالعه‌ی واپاشی B_s^0 □(→┴ )ƞ_c ɸ همراه با محاسبه‌ی نسبت شاخه‌ای آن [دوره 21، شماره 4، 1400، صفحه 701-705]

 • محمدی، حسین شبیه‌سازی سیستم تصویربرداری روبشی شکافی با کد GATE و بررسی کیفیت تصاویر آن [دوره 21، شماره 3، 1400، صفحه 471-478]

 • محمودی، شهلا بهینه‌سازی آشکارساز فرو‌قرمز HgCdTe در مد فوتورسانایی درناحیة طیفی 2-6 میکرومتر [دوره 21، شماره 2، 1400، صفحه 401-407]

 • مشکل گشا، معصومه شتاب‌دهی یون‌ها تا ده‌ها گیگاالکترون-ولت تابش لیزر دورنگ به پلاسمای با لایه نازک نسبیتی [دوره 21، شماره 4، 1400، صفحه 707-714]

 • مطلبی پور، مریم سادات رویۀ انرژی پتانسیل، ثابت‌های نیروی مرتبۀ چهارم و ترازهای ارتعاشی آنیون کلر دی اکسید [دوره 21، شماره 4، 1400، صفحه 775-782]

 • معمارزاده، لاله انتقال برانگیختگی در یک زنجیرۀ سه اسپینی در حضور نوفه، رویکرد سراسری در مقابل رویکرد موضعی [دوره 21، شماره 2، 1400، صفحه 365-376]

 • ملک‌فر، رسول ساخت و مشخصه‌یابی نوری نانولوله‌های TiO2 جهت استفاده در سلول‌های خورشیدی رنگدانه‌ای ژلی ‏ [دوره 21، شماره 1، 1400، صفحه 121-130]

 • مهدوی، محمد مطالعۀ نظری ThO2 توسط محاسبات اصول اولیه ‏ [دوره 21، شماره 1، 1400، صفحه 91-109]

 • موحد، سیدمحمدصادق خوشه‌یابی پیمانگی در سری‌های زمانی مالی ‏ [دوره 21، شماره 2، 1400، صفحه 317-334]

 • موسوی، سید وحید پراش در زمان و زود- ورودِ اتلافی در گذار پیوستۀ کوانتومی- کلاسیکی ‏ [دوره 21، شماره 1، 1400، صفحه 69-79]

 • موسوی، وحید حرکتِ اتلافیِ بسته‌های موج گوسی: انتشار آزاد و عبور از یک سد مستطیلی ‏ [دوره 21، شماره 1، 1400، صفحه 51-61]

 • مولوی، علی اصغر مطالعۀ سیستماتیک پدیدۀ مانع همجوشی برپایۀ رهیافت پتانسیل مجاورت: شواهدی از اثرات وابسته به انرژی ضریب انرژی سطحی ‏ [دوره 21، شماره 4، 1400، صفحه 619-633]

 • مومن نیا، مهراب مدهای شبه نرمال سیاه‌چاله‏‌ها در گرانش جرم‌دار‏ dRGT تحت اختلالات الکترومغناطیسی [دوره 21، شماره 1، 1400، صفحه 213-218]

 • میرزایی، مهدی استخراج معادله اصلی برای یک اتم دو ترازه تحت میدان حالت فشرده [دوره 21، شماره 3، 1400، صفحه 151-156]

 • میری، صادق تاثیر دما بر روی خواص نوری و توپوگرافی لایه‌های نازک ZrO2 تهیه شده به روش کند و پاش مغناطیسی بسامد رادیویی RF ‏ [دوره 21، شماره 2، 1400، صفحه 335-341]

ن

 • ناظمی، سیامک طراحی و ساخت شتابگر خطی موج رونده الکترون در پژوهشگاه دانش‌های بنیادی [دوره 21، شماره 4، 1400، صفحه 549-587]

 • نامی عنا، سیده فاطمه گسیل لیزر کاتوره‌ای از محلول‌های کلوئیدی شامل میکروساختارهای کربن نیترید گرافیتی‏ [دوره 21، شماره 4، 1400، صفحه 607-617]

 • نحوی فرد، الهه تاثیر دما بر روی خواص نوری و توپوگرافی لایه‌های نازک ZrO2 تهیه شده به روش کند و پاش مغناطیسی بسامد رادیویی RF ‏ [دوره 21، شماره 2، 1400، صفحه 335-341]

 • ندایی اسکویی، سید احسان گذار فاز مرتبۀ اول ترشوندگی وابسته به دما روی یک سطح گرافیتی [دوره 21، شماره 3، 1400، صفحه 509-516]

 • نظری، محمد طراحی و شبیه‌سازی یک ستون شتاب‌دهی ۵۰۰ کیلوولت برای شتاب‌دهنده‌های داینامیترون [دوره 21، شماره 2، 1400، صفحه 263-281]

 • نوازش، نرگس ساخت ایروژل سیلیکای آب‌دوست و آب‌گریز با روش خشک کردن در فشار محیط و بررسی خواص ساختاری آنها ‏ [دوره 21، شماره 1، 1400، صفحه 111-119]

 • نورمحمدی، زینب مطالعة دوپایایی نوری در یک نانوذرة فلزی هیدرودینامیک ‏ [دوره 21، شماره 1، 1400، صفحه 63-67]

 • نیکبخت کشکولی، حافظ شبیهسازی الکترومکانیکی و تحلیل نانوژنراتور کانتیلور تکلایة پیزوالکتریک پروسکایت با الکترودگذاری اینتردیجیتال در کاربرد برداشت انرژی ارتعاشی ‏ [دوره 21، شماره 2، 1400، صفحه 343-354]

و

 • ورناصری، سعادت طراحی و ساخت شتابگر خطی موج رونده الکترون در پژوهشگاه دانش‌های بنیادی [دوره 21، شماره 4، 1400، صفحه 549-587]

ه

 • هاتفی کرگان، ناصر بررسی خاصیت غیرخطی نانو‎ ‎قطرهای رنگ شده توسط ‏ائوسین- ب ‏ [دوره 21، شماره 1، 1400، صفحه 161-169]

 • هارونی، سمیه یک مدل جدید مرتبة آمیختة ترمولومینسانس با در نظر گرفتن اثر فروکشی دمایی ‏ [دوره 21، شماره 1، 1400، صفحه 197-204]

 • هندی، سید حسین مدهای شبه نرمال سیاه‌چاله‏‌ها در گرانش جرم‌دار‏ dRGT تحت اختلالات الکترومغناطیسی [دوره 21، شماره 1، 1400، صفحه 213-218]

ی

 • یارمحمدی سطری، معصومه طراحی و ساخت شتابگر خطی موج رونده الکترون در پژوهشگاه دانش‌های بنیادی [دوره 21، شماره 4، 1400، صفحه 549-587]

ارتقاء امنیت وب با وف ایرانی