آ

 • آی. آر. دورانی، رفتار سالیتونی در مدلهای ناپایدار باروکیلینیک [دوره 2، شماره 4، 1379، صفحه 236-236]

ا

 • اعظم پورقاضی، مطالعه نظری بلور کلرید سدیم به کمک نظریه تابعی چگالی [دوره 2، شماره 2، 1378، صفحه 123-129]

 • ام. شریف، رفتار سالیتونی در مدلهای ناپایدار باروکیلینیک [دوره 2، شماره 4، 1379، صفحه 236-236]

ب

 • بهرام نصر اصفهانی، جواب کرمچاله ای معادلات برانس- دیکی در یک پس زمینه تابشی ناهمسانگرد [دوره 2، شماره 5، 1380، صفحه 259-266]

 • بهرام نصراصفهانی، فضا زمان های در حال تحول با فشار شعاعی خالص [دوره 2، شماره 4، 1379، صفحه 229-234]

 • بهروز میرزا، طیف سنجی کوارکونیم به کمک معادله کلاین گوردن [دوره 2، شماره 3، 1379، صفحه 163-175]

 • بیتا رضایی، بررسی تاثیر سرب و زمان پخت برروی خواص ابررسانای سرامیکی Bi-Sr-Ca-Cu-O [دوره 2، شماره 2، 1378، صفحه 131-137]

ج

 • جمشید صباغزاده، طراحی و ساخت یک لیزر نیمه هادی کوک پذیر با پهنای خط کمتر از 0.003آنگستروم [دوره 2، شماره 3، 1379، صفحه 189-195]

 • جمشید قنبری، ناپایداری گرمایی در محیط میان ستاره ای [دوره 2، شماره 3، 1379، صفحه 197-197]

 • جهانشاه داوودی، تلاطم و معادله برگرز [دوره 2، شماره 1، 1378، صفحه 1-27]

ح

 • حبیب تجلی، تولید هماهنگ دوم در فیلمهای پلیمری D‏SR1-PMMA [دوره 2، شماره 4، 1379، صفحه 235-235]

 • حبیب تجلی، طیف نمایی زیر دوپلری [دوره 2، شماره 2، 1378، صفحه 67-88]

 • حسین سهل البیع، پراش فرنل از پله در بازتاب و عبور [دوره 2، شماره 5، 1380، صفحه 237-246]

 • حکیمه نورانی، بررسی خواص پراکندگی سیلیکان متخلخل [دوره 2، شماره 4، 1379، صفحه 201-206]

 • حمیدرضاخالصی فرد، پراش فرنل از پله در بازتاب و عبور [دوره 2، شماره 5، 1380، صفحه 237-246]

د

 • داود جسور، مطالعه نورسنجی و طیف سنجی ستارهCyg V1584 [دوره 2، شماره 5، 1380، صفحه 291-300]

ر

 • رحیم کوهی فایق، طیف محاسباتی انرژی نوترون در چشمه های & alpha -n بااستفاده از روش مونت کارلو [دوره 2، شماره 1، 1378، صفحه 39-44]

 • رسول خدابخش، خواص ساختاری و پاشندگی فونونها در بلورNaCI [دوره 2، شماره 5، 1380، صفحه 311-318]

 • رضا ثابت داریانی، بررسی خواص پراکندگی سیلیکان متخلخل [دوره 2، شماره 4، 1379، صفحه 201-206]

 • رضا خردمند، تولید هماهنگ دوم در فیلمهای پلیمری D‏SR1-PMMA [دوره 2، شماره 4، 1379، صفحه 235-235]

ز

 • زد. آر. باتی، رفتار سالیتونی در مدلهای ناپایدار باروکیلینیک [دوره 2، شماره 4، 1379، صفحه 236-236]

 • زهرا حقی، طراحی و ساخت یک لیزر نیمه هادی کوک پذیر با پهنای خط کمتر از 0.003آنگستروم [دوره 2، شماره 3، 1379، صفحه 189-195]

 • زهرا نوربخش، مطالعه نظری بلور کلرید سدیم به کمک نظریه تابعی چگالی [دوره 2، شماره 2، 1378، صفحه 123-129]

س

 • سعید دیلمی، بررسی پایداری سیستم همجوشی مخلوط سه گاز D-T-H به روش هورویتز [دوره 2، شماره 2، 1378، صفحه 89-101]

 • سهراب احمدی، تولید هماهنگ دوم در فیلمهای پلیمری D‏SR1-PMMA [دوره 2، شماره 4، 1379، صفحه 235-235]

 • سهراب احمدی، طیف نمایی زیر دوپلری [دوره 2، شماره 2، 1378، صفحه 67-88]

 • سید رسول نوریان، نقاط همرسی در سیالات چگال با استفاده از معادلات حالت [دوره 2، شماره 5، 1380، صفحه 301-310]

 • سیدظفرالله کلانتری، تحلیل پارامتر ضریب چسبندگی کل و تعیین شرایط بهینه همجوشی کاتالیزور میونی بادرنظرگرفتن مولکول شبه پایدارdt μ [دوره 2، شماره 4، 1379، صفحه 207-220]

 • سید محمد امینی، شبیه سازی ذوب سیستمهای دو بعدی [دوره 2، شماره 5، 1380، صفحه 277-290]

 • سید مصطفی حسینی، شبیه سازی ذوب سیستمهای دو بعدی [دوره 2، شماره 5، 1380، صفحه 277-290]

ش

ص

 • صدیقه دادرس، طراحی و ساخت یک لیزر نیمه هادی کوک پذیر با پهنای خط کمتر از 0.003آنگستروم [دوره 2، شماره 3، 1379، صفحه 189-195]

ع

 • عبدالحسین رضوانی، شبیه سازی رفتار دستگاه بس ذره ای الکترونی (RTD) درحالت غیرتعادلی [دوره 2، شماره 5، 1380، صفحه 247-258]

 • عبدالله مرتضی علی، بررسی خواص پراکندگی سیلیکان متخلخل [دوره 2، شماره 4، 1379، صفحه 201-206]

 • عزالدین مهاجرانی، تولید هماهنگ دوم در فیلمهای پلیمری D‏SR1-PMMA [دوره 2، شماره 4، 1379، صفحه 235-235]

 • عطاا... رودگر، شبه‌ پتانسیل و برخی روشهای تولید آن [دوره 2، شماره 1، 1378، صفحه 29-37]

 • علی اصغر مولوی، دزسنجی نوترونهای سریع دردستگاه فعالسازی بدن موجود زنده به کمک نوترون [دوره 2، شماره 2، 1378، صفحه 113-121]

 • علی دادخواه، طیف سنجی کوارکونیم به کمک معادله کلاین گوردن [دوره 2، شماره 3، 1379، صفحه 163-175]

غ

 • غلام‌رضا مکتب‌داران، سالیتون معادله شرودینگر غیرخطی اشباع ‌پذیر [دوره 2، شماره 2، 1378، صفحه 103-111]

 • غلامعباس پارسافر، نقاط همرسی در سیالات چگال با استفاده از معادلات حالت [دوره 2، شماره 5، 1380، صفحه 301-310]

 • غلامعباس پارسافر، بررسی نقاط تلاقی مشترک منحنیهای همدما در جامدات با استفاده از معادله حالت [دوره 2، شماره 1، 1378، صفحه 45-55]

ک

 • کاوش تهرانی، مسعود محاسبه فشارو کشش سطحی در مرز مشترک جامد- مایع با استفاده از روش تابعی تارازونا [دوره 2، شماره 4، 1379، صفحه 221-228]

 • کوهی فایق، رحیم کاربرد روش فعال سازی نوترونی در کشف مواد منفجره پلاستیکی [دوره 2، شماره 3، 1379، صفحه 151-161]

م

 • مجتبی جمعیتی، خواص ساختاری و پاشندگی فونونها در بلورNaCI [دوره 2، شماره 5، 1380، صفحه 311-318]

 • مجتبی خلج، طیف محاسباتی انرژی نوترون در چشمه های & alpha -n بااستفاده از روش مونت کارلو [دوره 2، شماره 1، 1378، صفحه 39-44]

 • محسن سربیشه ‌ای، سالیتون معادله شرودینگر غیرخطی اشباع ‌پذیر [دوره 2، شماره 2، 1378، صفحه 103-111]

 • محسن شادمهری، ناپایداری گرمایی در محیط میان ستاره ای [دوره 2، شماره 3، 1379، صفحه 197-197]

 • محمد تقی توسلی، پراش فرنل از پله در بازتاب و عبور [دوره 2، شماره 5، 1380، صفحه 237-246]

 • محمدرضا اسکندری، بررسی پایداری سیستم همجوشی مخلوط سه گاز D-T-H به روش هورویتز [دوره 2، شماره 2، 1378، صفحه 89-101]

 • محمدرضا سرکرده ای، بررسی عددی و شبیه سازی رایانه ای مدل فنر- قطعه [دوره 2، شماره 5، 1380، صفحه 267-276]

 • محمدعلی طالبیان درزی، شبیه سازی رفتار دستگاه بس ذره ای الکترونی (RTD) درحالت غیرتعادلی [دوره 2، شماره 5، 1380، صفحه 247-258]

 • محمدعلی گومشی نوبری، مقایسه تولید مزونهای برداری و شبه نرده ‌ای در ترکش کوارک سنگین [دوره 2، شماره 1، 1378، صفحه 57-64]

 • محمد هادی هادی‌زاده یزدی، طیف محاسباتی انرژی نوترون در چشمه های & alpha -n بااستفاده از روش مونت کارلو [دوره 2، شماره 1، 1378، صفحه 39-44]

 • محمد هادی هادی زاده یزدی، دزسنجی نوترونهای سریع دردستگاه فعالسازی بدن موجود زنده به کمک نوترون [دوره 2، شماره 2، 1378، صفحه 113-121]

 • محممد صالحی، پراش فرنل از پله در بازتاب و عبور [دوره 2، شماره 5، 1380، صفحه 237-246]

 • محمود سلطان الکتابی، بررسی تجربی اثر غلظت سیال و انرژی دمشی در سیگنال عدسی نور گرمایی [دوره 2، شماره 3، 1379، صفحه 177-187]

 • مرادی، محمود محاسبه فشارو کشش سطحی در مرز مشترک جامد- مایع با استفاده از روش تابعی تارازونا [دوره 2، شماره 4، 1379، صفحه 221-228]

 • مرتضی زرگر شوشتری، بررسی تاثیر سرب و زمان پخت برروی خواص ابررسانای سرامیکی Bi-Sr-Ca-Cu-O [دوره 2، شماره 2، 1378، صفحه 131-137]

 • مسلم سوهانی، تحلیل پارامتر ضریب چسبندگی کل و تعیین شرایط بهینه همجوشی کاتالیزور میونی بادرنظرگرفتن مولکول شبه پایدارdt μ [دوره 2، شماره 4، 1379، صفحه 207-220]

 • منصور حقیقت، طیف سنجی کوارکونیم به کمک معادله کلاین گوردن [دوره 2، شماره 3، 1379، صفحه 163-175]

 • میری حکیم آباد، سیدهاشم کاربرد روش فعال سازی نوترونی در کشف مواد منفجره پلاستیکی [دوره 2، شماره 3، 1379، صفحه 151-161]

ن

 • ناهید فرضی، بررسی نقاط تلاقی مشترک منحنیهای همدما در جامدات با استفاده از معادله حالت [دوره 2، شماره 1، 1378، صفحه 45-55]

ه

 • هادی اکبرزاده، شبه‌ پتانسیل و برخی روشهای تولید آن [دوره 2، شماره 1، 1378، صفحه 29-37]

 • هادی اکبرزاده، مطالعه نظری بلور کلرید سدیم به کمک نظریه تابعی چگالی [دوره 2، شماره 2، 1378، صفحه 123-129]

 • هادی زاده یزدی، محمدهادی کاربرد روش فعال سازی نوترونی در کشف مواد منفجره پلاستیکی [دوره 2، شماره 3، 1379، صفحه 151-161]

ی

ارتقاء امنیت وب با وف ایرانی