ا

 • ابراهیم جعفری، محاسبه ساختار دورانی مولکول CF4 با تئوری جی‌موره- بیلی [دوره 3، شماره 4، 1382، صفحه 317-322]

 • ابراهیم صادقی، ویژه مقادیر انرژی حاملها در سیمهای کوانتومی مستطیلی با جرم مؤثر فضایی [دوره 3، شماره 4، 1382، صفحه 289-293]

 • اخوان، محمد مشخصه های آماری ذرات ضبط مغناطیسی [دوره 3، شماره 3، 1381، صفحه 199-212]

 • اخوان، محمد آلایش ‍‍Ca‍ و prدر ابررساناهای دمای بالا با پایه Gd [دوره 3، شماره 1، 1380، صفحه 39-50]

 • اخوان، محمد ساختار الکترونی123- Yدر فشار متعارف و فشارهای بالا [دوره 3، شماره 1، 1380، صفحه 59-80]

 • اسماعیل احمدی آذر، جوابهای کیهانشناسی معادلات برانس- دیکی با ثابت کیهانشناسی [دوره 3، شماره 3، 1381، صفحه 177-183]

 • اکبر پروازیان وجمشید جعفری، بهره انرژی ساچمه هایی بااشتعال جرقه ای در همجوشی به روش لختی [دوره 3، شماره 2، 1381، صفحه 89-99]

 • اولریک ویلر، طیف سنج لیزر اختلاف فرکانسMIR برای آشکارسازی CO در شعله [دوره 3، شماره 4، 1382، صفحه 323-323]

ب

 • بداق جمالی، جواد پارامترسازی فرآیندهای خردفیزیکی و دینامیکی بارش در مدل ابرتندری [دوره 3، شماره 3، 1381، صفحه 185-198]

 • بلوری زاده، محمد محاسبه سطح مقطع جزیی انتقال حالت به حالت بار به روش فادیف [دوره 3، شماره 3، 1381، صفحه 233-245]

 • بهرام نصراصفهانی، الکترواستاتیک در فضازمانهای کرمچاله‌ای [دوره 3، شماره 4، 1382، صفحه 301-308]

 • بیتا رضایی، بررسی چرخه سیستم کاتالیزور میونی در مخلوطD/T با در نظر گرفتن تشکیل مولکولهای دو میونی [دوره 3، شماره 2، 1381، صفحه 121-131]

پ

 • پورآرین، فایز ناهمسانگردی چهتی مغناطوتنگش وگذارفاز مغناطیسی درمحلول جامدNd14 Dy2 Fe78 B6 [دوره 3، شماره 1، 1380، صفحه 7-12]

 • پیتر گایزر، طیف سنج لیزر اختلاف فرکانسMIR برای آشکارسازی CO در شعله [دوره 3، شماره 4، 1382، صفحه 323-323]

ت

 • تجبر، ناصر ناهمسانگردی چهتی مغناطوتنگش وگذارفاز مغناطیسی درمحلول جامدNd14 Dy2 Fe78 B6 [دوره 3، شماره 1، 1380، صفحه 7-12]

ث

ج

 • جوان مرد، سهیلا پارامترسازی فرآیندهای خردفیزیکی و دینامیکی بارش در مدل ابرتندری [دوره 3، شماره 3، 1381، صفحه 185-198]

ح

 • حبیب اله شهری، محاسبه انرژی آزاد هلمهولتز و معادله حالت بلور fcc با مولکولهای با برهمکنش کره سخت-یوکاوا به روش ابنر [دوره 3، شماره 4، 1382، صفحه 275-279]

 • حجت الله دانشمند، توزیع تکانه عرضی و تابش گلویون درفرآیندهای نابودی e‏+e - درانرژی مرکزجرم 60GeV [دوره 3، شماره 2، 1381، صفحه 83-88]

 • حسن زاده، اسماعیل مطالعه دمای سطح آب و انتقال اکمن در ناحیه خلیج فارس [دوره 3، شماره 3، 1381، صفحه 213-222]

 • حسین آفریده، اندازه گیری طیف انرژی نوترون های سریع در واکنش D+Be [دوره 3، شماره 2، 1381، صفحه 101-107]

 • حسین خسرو آبادی، خواص ترابردی مغناطیسی واثر هال در نمونه هایGdpr-123 [دوره 3، شماره 2، 1381، صفحه 153-166]

 • حسین شرفی، بررسی مدلهای گوناگون QCD و مقایسه آنها با نتایج حاصل از نابودی e+e- در انرژی مرکز جرم60GeV [دوره 3، شماره 4، 1382، صفحه 281-287]

 • حمدا... صالحی، محاسبه نظری ساختار الکترونی و چگالی حالتها در بلور تیتانات باریم [دوره 3، شماره 3، 1381، صفحه 169-175]

خ

 • خسروآبادی، حسین ساختار الکترونی123- Yدر فشار متعارف و فشارهای بالا [دوره 3، شماره 1، 1380، صفحه 59-80]

ر

 • رحیم کوهی فایق، اندازه گیری طیف انرژی نوترون های سریع در واکنش D+Be [دوره 3، شماره 2، 1381، صفحه 101-107]

 • رسول رکنی زاده، فرمولبندی هندسی کوانتش تغییرشکل برزین [دوره 3، شماره 2، 1381، صفحه 139-151]

 • رفیعی تبار، هاشم علم نانومتری ملکولC60 [دوره 3، شماره 2، 1381، صفحه 167-167]

س

 • سامان مقیمی عراقی، وزنهای پوچ توان در نظریه میدانهای همدیس [دوره 3، شماره 1، 1380، صفحه 51-58]

 • سبط، سیدعلی مشخصه های آماری ذرات ضبط مغناطیسی [دوره 3، شماره 3، 1381، صفحه 199-212]

 • سعداله نصیری قیداری، بررسی گلبادها و انتخاب مناطق کاندید برای تأسیس رصدخانه ملی ایران [دوره 3، شماره 4، 1382، صفحه 309-315]

 • سعید محمدی، شکست تقارن در هسته های آینه ای 55Co و55Ni [دوره 3، شماره 3، 1381، صفحه 253-253]

 • سهیلی، سعید بررسی توزیع زاویه‌ای پاره‌های شکافت هسته ‌های طلا و بیسموت با پروتونهای 25MeVتا30MeV [دوره 3، شماره 1، 1380، صفحه 13-26]

 • سید محمدحسینی، محاسبه نظری ساختار الکترونی و چگالی حالتها در بلور تیتانات باریم [دوره 3، شماره 3، 1381، صفحه 169-175]

 • سیده نسرین حسینی مطلق، بررسی چرخه سیستم کاتالیزور میونی در مخلوطD/T با در نظر گرفتن تشکیل مولکولهای دو میونی [دوره 3، شماره 2، 1381، صفحه 121-131]

ش

 • شاکری پور، حمیده آلایش ‍‍Ca‍ و prدر ابررساناهای دمای بالا با پایه Gd [دوره 3، شماره 1، 1380، صفحه 39-50]

 • شاهین روحانی، وزنهای پوچ توان در نظریه میدانهای همدیس [دوره 3، شماره 1، 1380، صفحه 51-58]

 • شیرانی، احمد محاسبهْ ضرایب انباشت پرتوگیری تابشهای گاما برای چشمه ‌های نقطه ‌ای در آب و سرب [دوره 3، شماره 1، 1380، صفحه 27-38]

ص

 • صدیقه دلدار، پتانسیلهای محض SU(3) در مدل ورتکسهای مرکزی پهن [دوره 3، شماره 4، 1382، صفحه 324-324]

ع

 • عباس عابدینی، بررسی گلبادها و انتخاب مناطق کاندید برای تأسیس رصدخانه ملی ایران [دوره 3، شماره 4، 1382، صفحه 309-315]

 • عبداله جناب زاده، تغییرات نوری ناهنجار در دوتایی گرفتی آر-زد ذات الکرسی [دوره 3، شماره 1، 1380، صفحه 81-81]

 • علامت ساز، محمدحسن محاسبهْ ضرایب انباشت پرتوگیری تابشهای گاما برای چشمه ‌های نقطه ‌ای در آب و سرب [دوره 3، شماره 1، 1380، صفحه 27-38]

 • علیرضا خورسندی، طیف سنج لیزر اختلاف فرکانسMIR برای آشکارسازی CO در شعله [دوره 3، شماره 4، 1382، صفحه 323-323]

 • علی مختاری، بررسی خواص ساختاری و الکترونی بلورCaS [دوره 3، شماره 3، 1381، صفحه 223-232]

 • علی نژاد، محمدرضا ناهمسانگردی چهتی مغناطوتنگش وگذارفاز مغناطیسی درمحلول جامدNd14 Dy2 Fe78 B6 [دوره 3، شماره 1، 1380، صفحه 7-12]

غ

 • غلام حسین بردبار، محاسبه خصوصیات اشباع ماده هسته ای متقارن بادرنظرگرفتن ایزوبار Δ [دوره 3، شماره 1، 1380، صفحه 1-6]

 • غلامرضا اصلانی، اندازه گیری طیف انرژی نوترون های سریع در واکنش D+Be [دوره 3، شماره 2، 1381، صفحه 101-107]

 • غلامرضا اطاعتی، اندازه گیری طیف انرژی نوترون های سریع در واکنش D+Be [دوره 3، شماره 2، 1381، صفحه 101-107]

ف

ق

 • قنبری عدیوی، ابراهیم محاسبه سطح مقطع جزیی انتقال حالت به حالت بار به روش فادیف [دوره 3، شماره 3، 1381، صفحه 233-245]

ل

 • لامعی لامعی رشتی، محمد بررسی توزیع زاویه‌ای پاره‌های شکافت هسته ‌های طلا و بیسموت با پروتونهای 25MeVتا30MeV [دوره 3، شماره 1، 1380، صفحه 13-26]

م

 • مجتبی دوستی، ترکش مزونهای سنگین در LHC [دوره 3، شماره 4، 1382، صفحه 295-299]

 • محمد ابراهیم زمردیان، توزیع تکانه عرضی و تابش گلویون درفرآیندهای نابودی e‏+e - درانرژی مرکزجرم 60GeV [دوره 3، شماره 2، 1381، صفحه 83-88]

 • محمد ابراهیم زمردیان، بررسی مدلهای گوناگون QCD و مقایسه آنها با نتایج حاصل از نابودی e+e- در انرژی مرکز جرم60GeV [دوره 3، شماره 4، 1382، صفحه 281-287]

 • محمد اخوان، ساختار و خواص فیزیکی فروفلوئیدهای لایه‌ای [دوره 3، شماره 4، 1382، صفحه 257-273]

 • محمد حسین نادری، تابع توزیع سه بعدی دمای لیزر القاییده در طیف نمایی جابجایی گرما نوری [دوره 3، شماره 2، 1381، صفحه 109-119]

 • محمد رضا اسکندی، بررسی چرخه سیستم کاتالیزور میونی در مخلوطD/T با در نظر گرفتن تشکیل مولکولهای دو میونی [دوره 3، شماره 2، 1381، صفحه 121-131]

 • محمدرضا باقری، تغییرات نوری ناهنجار در دوتایی گرفتی آر-زد ذات الکرسی [دوره 3، شماره 1، 1380، صفحه 81-81]

 • محمد رضا شعار ابوذری، توزیع تکانه عرضی و تابش گلویون درفرآیندهای نابودی e‏+e - درانرژی مرکزجرم 60GeV [دوره 3، شماره 2، 1381، صفحه 83-88]

 • محمدرعایایی علی آبادی، توزیع تکانه عرضی و تابش گلویون درفرآیندهای نابودی e‏+e - درانرژی مرکزجرم 60GeV [دوره 3، شماره 2، 1381، صفحه 83-88]

 • محمدعلی گومشی نوبری، ترکش مزونهای سنگین در LHC [دوره 3، شماره 4، 1382، صفحه 295-299]

 • محمدی زاده، محمدرضا ساختار الکترونی123- Yدر فشار متعارف و فشارهای بالا [دوره 3، شماره 1، 1380، صفحه 59-80]

 • محمود سلطان الکتابی، تابع توزیع سه بعدی دمای لیزر القاییده در طیف نمایی جابجایی گرما نوری [دوره 3، شماره 2، 1381، صفحه 109-119]

 • محمود مرادی، محاسبه انرژی آزاد هلمهولتز و معادله حالت بلور fcc با مولکولهای با برهمکنش کره سخت-یوکاوا به روش ابنر [دوره 3، شماره 4، 1382، صفحه 275-279]

 • مرضیه میرفندرسکی، بررسی خواص ساختاری و الکترونی بلورCaS [دوره 3، شماره 3، 1381، صفحه 223-232]

 • مهدی سعادت، وزنهای پوچ توان در نظریه میدانهای همدیس [دوره 3، شماره 1، 1380، صفحه 51-58]

 • مهران خسروی، بررسی مدلهای گوناگون QCD و مقایسه آنها با نتایج حاصل از نابودی e+e- در انرژی مرکز جرم60GeV [دوره 3، شماره 4، 1382، صفحه 281-287]

 • مهران قمی‌نژاد، ساختار و خواص فیزیکی فروفلوئیدهای لایه‌ای [دوره 3، شماره 4، 1382، صفحه 257-273]

ن

 • ناصر شاه طهماسبی، محاسبه نظری ساختار الکترونی و چگالی حالتها در بلور تیتانات باریم [دوره 3، شماره 3، 1381، صفحه 169-175]

 • نجارخدابخش، حسن مطالعه دمای سطح آب و انتقال اکمن در ناحیه خلیج فارس [دوره 3، شماره 3، 1381، صفحه 213-222]

 • نعمت اله ریاضی، پیامدهای اختر فیزیکی ماده تاریک سرد [دوره 3، شماره 2، 1381، صفحه 133-138]

 • نعمت اله ریاضی، تغییرات نوری ناهنجار در دوتایی گرفتی آر-زد ذات الکرسی [دوره 3، شماره 1، 1380، صفحه 81-81]

 • نعمتی، علی اثرهای ناخالصی بر روی پهنای گاف انرژی [دوره 3، شماره 3، 1381، صفحه 247-253]

 • نیماقلعه، توزیع تکانه عرضی و تابش گلویون درفرآیندهای نابودی e‏+e - درانرژی مرکزجرم 60GeV [دوره 3، شماره 2، 1381، صفحه 83-88]

و

 • وحید دادمهر ومحمد اخوان، خواص ترابردی مغناطیسی واثر هال در نمونه هایGdpr-123 [دوره 3، شماره 2، 1381، صفحه 153-166]

 • ولفگانگ شادِ، طیف سنج لیزر اختلاف فرکانسMIR برای آشکارسازی CO در شعله [دوره 3، شماره 4، 1382، صفحه 323-323]

 • ولی حیاتی، بررسی مدلهای گوناگون QCD و مقایسه آنها با نتایج حاصل از نابودی e+e- در انرژی مرکز جرم60GeV [دوره 3، شماره 4، 1382، صفحه 281-287]

ه

 • هادی اکبرزاده، بررسی خواص ساختاری و الکترونی بلورCaS [دوره 3، شماره 3، 1381، صفحه 223-232]

 • هوشیار، نوشاد بررسی توزیع زاویه‌ای پاره‌های شکافت هسته ‌های طلا و بیسموت با پروتونهای 25MeVتا30MeV [دوره 3، شماره 1، 1380، صفحه 13-26]

ارتقاء امنیت وب با وف بومی