یکی از شماره‌های زیر را برای مشاهده مقالات انتخاب کنید.سال 1398
Export Journal XML Articles RSS جلد 19 - شماره 2 (مجله پژوهش فيزيك ايران، تابستان 6-1398 - شماره پیاپی : 76) - 25 مقاله
Export Journal XML Articles RSS جلد 19 - شماره 1 (مجله پژوهش فيزيك ايران، بهار 3-1398 - شماره پیاپی : 75) - 26 مقاله

سال 1397
Export Journal XML Articles RSS جلد 18 - شماره 4 (مجله پژوهش فيزيك ايران، زمستان 12-1397 - شماره پیاپی : 74) - 20 مقاله
Export Journal XML Articles RSS جلد 18 - شماره 3 (مجله پژوهش فيزيك ايران، پاييز 9-1397 - شماره پیاپی : 73) - 22 مقاله
Export Journal XML Articles RSS جلد 18 - شماره 2 (مجله پژوهش فيزيك ايران، تابستان 6-1397 - شماره پیاپی : 72) - 20 مقاله
Export Journal XML Articles RSS جلد 18 - شماره 1 (مجله پژوهش فيزيك ايران، بهار 3-1397 - شماره پیاپی : 71) - 20 مقاله

سال 1396
Export Journal XML Articles RSS جلد 17 - شماره 5 (مجله پژوهش فيزيك ايران، زمستان 11-1396 - شماره پیاپی : 70) - 20 مقاله
Export Journal XML Articles RSS جلد 17 - شماره 4 (مجله پژوهش فيزيك ايران، پاييز 8-1396 - شماره پیاپی : 69) - 20 مقاله
Export Journal XML Articles RSS جلد 17 - شماره 3 (مجله پژوهش فيزيك ايران، تابستان 6-1396 - شماره پیاپی : 68) - 17 مقاله
Export Journal XML Articles RSS جلد 17 - شماره 2 (مجله پژوهش فيزيك ايران ( مقاله نامه ) 5-1396 - شماره پیاپی : 67) - 25 مقاله
Export Journal XML Articles RSS جلد 17 - شماره 1 (مجله پژوهش فيزيك ايران، بهار 2-1396 - شماره پیاپی : 66) - 17 مقاله

سال 1395
Export Journal XML Articles RSS جلد 16 - شماره 4 (مجله پژوهش فيزيك ايران، زمستان 11-1395 - شماره پیاپی : 65) - 16 مقاله
Export Journal XML Articles RSS جلد 16 - شماره 3 (مجله پژوهش فيزيك ايران، پاییز 9-1395 - شماره پیاپی : 64) - 11 مقاله
Export Journal XML Articles RSS جلد 16 - شماره 2 (مجله پژوهش فيزيك ايران، تابستان 6-1395 - شماره پیاپی : 63) - 15 مقاله
Export Journal XML Articles RSS جلد 16 - شماره 1 (مجله پژوهش فيزيك ايران، بهار 3-1395 - شماره پیاپی : 62) - 15 مقاله

سال 1394
Export Journal XML Articles RSS جلد 15 - شماره 4 (مجله پژوهش فيزيك ايران، زمستان 11-1394 - شماره پیاپی : 61) - 12 مقاله
Export Journal XML Articles RSS جلد 15 - شماره 3 (مجله پژوهش فيزيك ايران،پاییز 9-1394 - شماره پیاپی : 60) - 11 مقاله
Export Journal XML Articles RSS جلد 15 - شماره 2 (مجله پژوهش فيزيك ايران، تابستان ( مقاله نامه ) 6-1394 - شماره پیاپی : 59) - 18 مقاله
Export Journal XML Articles RSS جلد 15 - شماره 1 (مجله پژوهش فيزيك ايران، بهار 4-1394 - شماره پیاپی : 58) - 13 مقاله

سال 1393
Export Journal XML Articles RSS جلد 14 - شماره 4 (مجله پژوهش فيزيك ايران، زمستان 10-1393 - شماره پیاپی : 57) - 19 مقاله
Export Journal XML Articles RSS جلد 14 - شماره 3 (مجله پژوهش فيزيك ايران، پاییز 9-1393 - شماره پیاپی : 56) - 13 مقاله
Export Journal XML Articles RSS جلد 14 - شماره 2 (مجله پژوهش فيزيك ايران، تابستان 8-1393 - شماره پیاپی : 55) - 11 مقاله
Export Journal XML Articles RSS جلد 14 - شماره 1 (مجله پژوهش فيزيك ايران، بهار 1-1393 - شماره پیاپی : 54) - 12 مقاله

سال 1392
Export Journal XML Articles RSS جلد 13 - شماره 4 (مجله پژوهش فيزيك ايران، زمستان 12-1392 - شماره پیاپی : 53) - 12 مقاله
Export Journal XML Articles RSS جلد 13 - شماره 3 (مجله پژوهش فيزيك ايران، پاییز 7-1392 - شماره پیاپی : 52) - 17 مقاله
Export Journal XML Articles RSS جلد 13 - شماره 2 (مجله پژوهش فيزيك ايران، تابستان 6-1392 - شماره پیاپی : 51) - 11 مقاله
Export Journal XML Articles RSS جلد 13 - شماره 1 (مجله پژوهش فيزيک ايران، بهار 6-1392 - شماره پیاپی : 50) - 13 مقاله

سال 1391
Export Journal XML Articles RSS جلد 12 - شماره 4 (مجله پژوهش فيزيک ايران، زمستان 12-1391 - شماره پیاپی : 49) - 13 مقاله
Export Journal XML Articles RSS جلد 12 - شماره 3 (مجله پژوهش فيزيك ايران، پاييز 9-1391 - شماره پیاپی : 48) - 16 مقاله
Export Journal XML Articles RSS جلد 12 - شماره 2 (مجله پژوهش فيزيك ايران، تابستان 6-1391 - شماره پیاپی : 47) - 12 مقاله
Export Journal XML Articles RSS جلد 12 - شماره 1 (مجله پژوهش فيزيك ايران، بهار 3-1391 - شماره پیاپی : 46) - 12 مقاله

سال 1390
Export Journal XML Articles RSS جلد 11 - شماره 4 (مجله پژوهش فيزيك ايران، زمستان 12-1390 - شماره پیاپی : 45) - 12 مقاله
Export Journal XML Articles RSS جلد 11 - شماره 3 (مجله پژوهش فيزيك ايران، پاييز 9-1390) - 15 مقاله
Export Journal XML Articles RSS جلد 11 - شماره 2 (مجله پژوهش فيزيك ايران، تابستان 6-1390) - 12 مقاله
Export Journal XML Articles RSS جلد 11 - شماره 1 (مجله پژوهش فيزيك ايران، بهار 3-1390) - 12 مقاله

سال 1389
Export Journal XML Articles RSS جلد 10 - شماره 4 (مجله پژوهش فيزيك ايران، زمستان 12-1389) - 16 مقاله
Export Journal XML Articles RSS جلد 10 - شماره 3 (مجله پژوهش فيزيك ايران، پاييز 9-1389) - 13 مقاله
Export Journal XML Articles RSS جلد 10 - شماره 2 (مجله پژوهش فيزيك ايران، تابستان 6-1389) - 20 مقاله
Export Journal XML Articles RSS جلد 10 - شماره 1 (مجله پژوهش فيزيك ايران، بهار 3-1389) - 11 مقاله

سال 1388
Export Journal XML Articles RSS جلد 9 - شماره 4 (مجله پژوهش فيزيك ايران، زمستان 12-1388) - 11 مقاله
Export Journal XML Articles RSS جلد 9 - شماره 3 (مجله پژوهش فيزيك ايران، پاييز 9-1388) - 12 مقاله
Export Journal XML Articles RSS جلد 9 - شماره 2 (مجله پژوهش فيزيك ايران، تابستان 6-1388) - 12 مقاله
Export Journal XML Articles RSS جلد 9 - شماره 1 (5-1388) - 28 مقاله

سال 1387
Export Journal XML Articles RSS جلد 8 - شماره 4 (9-1387) - 10 مقاله
Export Journal XML Articles RSS جلد 8 - شماره 3 (4-1387) - 9 مقاله
Export Journal XML Articles RSS جلد 8 - شماره 2 (3-1387) - 12 مقاله
Export Journal XML Articles RSS جلد 8 - شماره 1 (3-1387) - 8 مقاله

سال 1386
Export Journal XML Articles RSS جلد 7 - شماره 4 (9-1386) - 8 مقاله
Export Journal XML Articles RSS جلد 7 - شماره 3 (6-1386) - 7 مقاله
Export Journal XML Articles RSS جلد 7 - شماره 2 (3-1386) - 9 مقاله
Export Journal XML Articles RSS جلد 7 - شماره 1 (3-1386) - 8 مقاله

سال 1385
Export Journal XML Articles RSS جلد 6 - شماره 4 (9-1385) - 8 مقاله
Export Journal XML Articles RSS جلد 6 - شماره 3 (6-1385) - 25 مقاله
Export Journal XML Articles RSS جلد 6 - شماره 2 (3-1385) - 9 مقاله
Export Journal XML Articles RSS جلد 6 - شماره 1 (3-1385) - 9 مقاله

سال 1384
Export Journal XML Articles RSS جلد 5 - شماره 4 (9-1384) - 10 مقاله
Export Journal XML Articles RSS جلد 5 - شماره 3 (6-1384) - 11 مقاله
Export Journal XML Articles RSS جلد 5 - شماره 2 (3-1384) - 10 مقاله
Export Journal XML Articles RSS جلد 5 - شماره 1 (3-1384) - 8 مقاله

سال 1383
Export Journal XML Articles RSS جلد 4 - شماره 3 (9-1383) - 12 مقاله
Export Journal XML Articles RSS جلد 4 - شماره 2 (3-1383) - 12 مقاله

سال 1382
Export Journal XML Articles RSS جلد 4 - شماره 1 (9-1382) - 13 مقاله
Export Journal XML Articles RSS جلد 3 - شماره 4 (3-1382) - 10 مقاله

سال 1381
Export Journal XML Articles RSS جلد 3 - شماره 3 (9-1381) - 9 مقاله
Export Journal XML Articles RSS جلد 3 - شماره 2 (3-1381) - 9 مقاله

سال 1380
Export Journal XML Articles RSS جلد 3 - شماره 1 (9-1380) - 8 مقاله
Export Journal XML Articles RSS جلد 2 - شماره 5 (3-1380) - 8 مقاله

سال 1379
Export Journal XML Articles RSS جلد 2 - شماره 4 (9-1379) - 6 مقاله
Export Journal XML Articles RSS جلد 2 - شماره 3 (3-1379) - 6 مقاله

سال 1378
Export Journal XML Articles RSS جلد 2 - شماره 2 (-1378) - 6 مقاله
Export Journal XML Articles RSS جلد 2 - شماره 1 (-1378) - 5 مقاله

سال 1377
Export Journal XML Articles RSS جلد 1 - شماره 5 (-1377) - 5 مقاله
Export Journal XML Articles RSS جلد 1 - شماره 4 (-1377) - 5 مقاله

سال 1376
Export Journal XML Articles RSS جلد 1 - شماره 3 (-1376) - 5 مقاله
Export Journal XML Articles RSS جلد 1 - شماره 2 (-1376) - 6 مقاله

سال 1374
Export Journal XML Articles RSS جلد 1 - شماره 1 (-1374) - 6 مقاله

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به مجله پژوهش فیزیک ایران می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2019 All Rights Reserved | Iranian Journal of Physics Research

Designed & Developed by : Yektaweb