آ

 • آشکارسازی سوسوزن مشاهده سایه خورشید با تلسکوپ ردیاب پرتوهای کیهانی [دوره 9، شماره 3، 1388، صفحه 219-225]

 • آلایش Ce مدهای فونونی در ترکیب ابررسانای Gd1-xCexBa2Cu3O7-δ [دوره 9، شماره 1، 1388، صفحه 21-23]

 • آلایش Pr خواص الکتریکی و مغناطیسی ترکیب فرومغناطیس- ابررسانای Ru(Gd1.5-xPrx)Ce0.5Sr2Cu2O10-δ [دوره 9، شماره 1، 1388، صفحه 77-81]

 • آلایش سرب و کادمیم و آنتیموان و مس ابررسانای پایه بیسموت [دوره 9، شماره 1، 1388، صفحه 49-52]

 • آلایش کروم گذار فاز فرومغناطیسی و تبادل دوتایی الکترونها در ترکیبات Ru1-xCrxCaO3 [دوره 9، شماره 1، 1388، صفحه 105-108]

 • آلایش نانو پودر آلومینا تأثیر نانوپودر آلومینا بر تشکیل فاز و ویژگیهای ابررسانایی Bi1.6Pb0.4Sr1.9Ca2.1Cu3O10-y [دوره 9، شماره 1، 1388، صفحه 65-69]

 • آلایش نفره و آلومینیوم خواص ساختاری و ابررسانایی نمونه‌های (YBa2Cu3-xMxOy (M=Ag, Al [دوره 9، شماره 1، 1388، صفحه 43-47]

 • آلایش نقره تابش نوترون بر ابررسانای پایه بیسموت (2223)Bi آلاییده با درصدهای وزنی مختلف نقره [دوره 9، شماره 1، 1388، صفحه 59-63]

 • آلایش نیکل و آهن اثر آلایش Ni و Fe در ترکیب ابررسانای YBCO ساخته شده به روش سل ـ ژل [دوره 9، شماره 1، 1388، صفحه 29-33]

 • آلایش وانادیوم تغییرات طول جایگزیدگی با آلایش وانادیوم در ساختار 123Gd [دوره 9، شماره 1، 1388، صفحه 35-38]

 • آنتروپی‌های تعمیم یافته جواب‌های وابسته به زمان معادلات فوکر- پلانک غیر خطی مربوط به توابع دلخواه از آنتروپی تسالیس [دوره 9، شماره 4، 1388، صفحه 341-347]

 • آهنگ زمانی واپاشی واپاشیهای پنگوئن درکوارک b [دوره 9، شماره 2، 1388، صفحه 165-176]

 • آهنگ واهلش شبه‌ذرات گرم و داغ در ابررسانای موج-d [دوره 9، شماره 1، 1388، صفحه 91-94]

ا

 • ابررسانای 123Gd تغییرات طول جایگزیدگی با آلایش وانادیوم در ساختار 123Gd [دوره 9، شماره 1، 1388، صفحه 35-38]

 • ابررسانای YBCO اثر آلایش Ni و Fe در ترکیب ابررسانای YBCO ساخته شده به روش سل ـ ژل [دوره 9، شماره 1، 1388، صفحه 29-33]

 • ابررسانای YBCO اثر نانو ذرات نقره به عنوان مراکز میخکوبی شار در ابررسانای YBa2cu3o7-δ [دوره 9، شماره 1، 1388، صفحه 39-43]

 • ابررسانای YBCO خواص ساختاری و ابررسانایی نمونه‌های (YBa2Cu3-xMxOy (M=Ag, Al [دوره 9، شماره 1، 1388، صفحه 43-47]

 • ابررسانای پایه بیسموت ابررسانای پایه بیسموت [دوره 9، شماره 1، 1388، صفحه 49-52]

 • ابررسانای پایه بیسموت تابش نوترون بر ابررسانای پایه بیسموت (2223)Bi آلاییده با درصدهای وزنی مختلف نقره [دوره 9، شماره 1، 1388، صفحه 59-63]

 • ابررسانای پایه بیسموت تأثیر نانوپودر آلومینا بر تشکیل فاز و ویژگیهای ابررسانایی Bi1.6Pb0.4Sr1.9Ca2.1Cu3O10-y [دوره 9، شماره 1، 1388، صفحه 65-69]

 • ابررسانای دمای بالا تحلیل ساختاری نمایه‌های پراش از نمونه‌های دوقلویی در ابررسانای دمای بالا [دوره 9، شماره 1، 1388، صفحه 12-16]

 • ابررسانای دمای بالا بررسی تحلیلی چگالی حالتهای موضعی در پیوندگاه جوزفسون بین ابررساناهای دمای بالا (D-I-D) [دوره 9، شماره 1، 1388، صفحه 117-120]

 • ابررسانای دمای بالا 123 نانو فیلامانها(CNT & CNF) و ترکیب ابررسانای 123 [دوره 9، شماره 1، 1388، صفحه 25-28]

 • ابررسانایی بررسی آلایش پتاسیم در نمونه ابررسانا ( YBa2-xK>xCu3 O6+y) توسط آنالیز الگوهای پراش اشعه x [دوره 9، شماره 1، 1388، صفحه 17-20]

 • ابررسانایی ابررسانایی در نانولوله‌های کربنی تک دیواره [دوره 9، شماره 1، 1388، صفحه 127-130]

 • ابررسانایی باند ناخالصی رسانایی و ابررسانایی توسط تهی جاهای الماسی [دوره 9، شماره 1، 1388، صفحه 85-89]

 • ابررسانایی دمای بالا اتصال جوزفسون بین ابررساناهای دمای بالا با ضریب عبور اختیاری [دوره 9، شماره 4، 1388، صفحه 337-340]

 • ابرشاره حالت زمینه ابرشاره گاز فرمی نزدیک تشدید فشباخ موج-d [دوره 9، شماره 1، 1388، صفحه 95-98]

 • اتلاف بررسی اتلاف در مدار کوانتومی LC [دوره 9، شماره 4، 1388، صفحه 299-303]

 • اثر فارادی خواص نوری- مغناطیسی و ضرایب اپتیکی لایه‌های نازک منگنز-کبالت [دوره 9، شماره 2، 1388، صفحه 195-202]

 • اثر کر خواص نوری- مغناطیسی و ضرایب اپتیکی لایه‌های نازک منگنز-کبالت [دوره 9، شماره 2، 1388، صفحه 195-202]

 • ارتباطات ضعیف نانو فیلامانها(CNT & CNF) و ترکیب ابررسانای 123 [دوره 9، شماره 1، 1388، صفحه 25-28]

 • ارتباطات ضعیف خواص ساختاری و ابررسانایی نمونه‌های (YBa2Cu3-xMxOy (M=Ag, Al [دوره 9، شماره 1، 1388، صفحه 43-47]

 • ارتفاع سد شکافت پیش بینی ارتفاع سد شکافت هسته‌های تولید شده در واکنشهای شکافت القایی با یون 16O در انرژیهای مختلف [دوره 9، شماره 2، 1388، صفحه 177-183]

 • اسپین اثرات بر هم‌کنش فوق ریز بر جرم باریونهای N و Δ [دوره 9، شماره 2، 1388، صفحه 209-213]

 • اسکویید dc اسکویید dc ، انکویید و نانواسکویید ”پیش‌بینی‌‌رفتارها با استفاده از حل تحلیلی معادله فوکر- پلانک“ [دوره 9، شماره 1، 1388، صفحه 121-125]

 • الگوی کاندو ادغام الگوی شبکه‌ای هولشتاین - کاندو برای توصیف نظریه ابررساناهای دمای بالا [دوره 9، شماره 1، 1388، صفحه 81-84]

 • الماس با آلایش بور رسانایی و ابررسانایی توسط تهی جاهای الماسی [دوره 9، شماره 1، 1388، صفحه 85-89]

 • انتقال فاز تحلیل ساختاری نمایه‌های پراش از نمونه‌های دوقلویی در ابررسانای دمای بالا [دوره 9، شماره 1، 1388، صفحه 12-16]

 • انتقال فاز تأثیر آلایش نقره بر خواص ساختاری، الکتریکی و مغناطیسی سیم ابررسانای Bi/Ag 2223 [دوره 9، شماره 1، 1388، صفحه 52-57]

 • انتقال فاز ساختاری بررسی آلایش پتاسیم در نمونه ابررسانا ( YBa2-xK>xCu3 O6+y) توسط آنالیز الگوهای پراش اشعه x [دوره 9، شماره 1، 1388، صفحه 17-20]

 • انرژی همدوسی بررسی ساختار نواری بلور حالت جامد 60 fcc-C [دوره 9، شماره 2، 1388، صفحه 137-147]

 • انکویید اسکویید dc ، انکویید و نانواسکویید ”پیش‌بینی‌‌رفتارها با استفاده از حل تحلیلی معادله فوکر- پلانک“ [دوره 9، شماره 1، 1388، صفحه 121-125]

 • ایزواسپین اثرات بر هم‌کنش فوق ریز بر جرم باریونهای N و Δ [دوره 9، شماره 2، 1388، صفحه 209-213]

ب

 • باریون اثرات بر هم‌کنش فوق ریز بر جرم باریونهای N و Δ [دوره 9، شماره 2، 1388، صفحه 209-213]

 • بازتاب سنجی نوترونی اثرات نرمی پتانسیل بین سطوح بر روی بازتابندگی، فاز و قطبش نوترون‌های بازتابیده از لایه‌های مغناطیسی در بازتاب سنجی نوترونی [دوره 9، شماره 4، 1388، صفحه 329-335]

 • بر افزایش اثر مقاومت مغناطیسی متغیر بر ساختار قرصهای برافزایشی با پهن رفت غالب مغناطیده دوقطبی [دوره 9، شماره 3، 1388، صفحه 249-257]

 • برافزایش جریانهای هیدرودینامیک نسبیت عامی اطراف یک جسم فشرده ایستا در مراحل نهایی جریان برافزایش [دوره 9، شماره 3، 1388، صفحه 294-294]

 • برهم‌کنش الکترون- فونون ادغام الگوی شبکه‌ای هولشتاین - کاندو برای توصیف نظریه ابررساناهای دمای بالا [دوره 9، شماره 1، 1388، صفحه 81-84]

 • برهم‌کنش پادفرومغناطیس حالت RVB بهینه در شبکه مربعی: حالت پایه و برانگیخته [دوره 9، شماره 2، 1388، صفحه 131-136]

 • برهم‌کنش فوق ریز اثرات بر هم‌کنش فوق ریز بر جرم باریونهای N و Δ [دوره 9، شماره 2، 1388، صفحه 209-213]

 • برهم‌کنش فوق مرکزی محاسبه شعاع باری پروتون با برهم‌کنش فوق مرکزی پتانسیل رنگ [دوره 9، شماره 2، 1388، صفحه 216-216]

 • بلور خالص 60C بررسی ساختار نواری بلور حالت جامد 60 fcc-C [دوره 9، شماره 2، 1388، صفحه 137-147]

پ

 • پادماده به کاربردن تقریب دو حالته در تولید هیدروژن با فرود آمدن پروتون بر روی پوزیترونیوم [دوره 9، شماره 2، 1388، صفحه 157-164]

 • پارامتر نظم اتصال جوزفسون بین ابررساناهای دمای بالا با ضریب عبور اختیاری [دوره 9، شماره 4، 1388، صفحه 337-340]

 • پارامترهای لانداو شبه‌ذرات گرم و داغ در ابررسانای موج-d [دوره 9، شماره 1، 1388، صفحه 91-94]

 • پالایش ریتولد بررسی آلایش پتاسیم در نمونه ابررسانا ( YBa2-xK>xCu3 O6+y) توسط آنالیز الگوهای پراش اشعه x [دوره 9، شماره 1، 1388، صفحه 17-20]

 • پتانسیل اکارت اثرات نرمی پتانسیل بین سطوح بر روی بازتابندگی، فاز و قطبش نوترون‌های بازتابیده از لایه‌های مغناطیسی در بازتاب سنجی نوترونی [دوره 9، شماره 4، 1388، صفحه 329-335]

 • پتانسیل رنگ محاسبه شعاع باری پروتون با برهم‌کنش فوق مرکزی پتانسیل رنگ [دوره 9، شماره 2، 1388، صفحه 216-216]

 • پتانسیل مرزی نرم اثرات نرمی پتانسیل بین سطوح بر روی بازتابندگی، فاز و قطبش نوترون‌های بازتابیده از لایه‌های مغناطیسی در بازتاب سنجی نوترونی [دوره 9، شماره 4، 1388، صفحه 329-335]

 • پراکندگی کامپتون استفاده از پراکندگی کامپتون برای شناسایی مواد [دوره 9، شماره 2، 1388، صفحه 215-215]

 • پرتو گاما تولید دزیمتر LiF: Mg, Ti و مقایسه پاسخ آن با دزیمتر (LiF: Mg, Ti (TLD-100 ساخت شرکت هارشا در برابر پرتوهای گاما [دوره 9، شماره 4، 1388، صفحه 321-327]

 • پرتوهای کیهانی مشاهده سایه خورشید با تلسکوپ ردیاب پرتوهای کیهانی [دوره 9، شماره 3، 1388، صفحه 219-225]

 • پلاسمای اخترفیزیکی تاثیر یونها برتابش دولایه‌های نسبیتی در پلاسماهای اخترفیزیکی [دوره 9، شماره 3، 1388، صفحه 281-286]

 • پلاسمای کانونی محاسبه ثابت کالیبراسیون شمارنده فعال‌سازی با پوشش نقره‌ای و مقایسه آن با نتایج تجربی به‌منظور اندازه‌گیری بهره نوترونی در دستگاه پلاسمای کانونی [دوره 9، شماره 4، 1388، صفحه 305-312]

 • پله‌های کسری شاپیرو دینامیک پیوندگاههای جوزفسون جفت شده در یک یاخته مثلثی نامتقارن [دوره 9، شماره 1، 1388، صفحه 112-115]

 • پنگوئن QCD واپاشیهای پنگوئن درکوارک b [دوره 9، شماره 2، 1388، صفحه 165-176]

 • پنگوئن QCD نقش پنگوئن الکتروضعیف و پنگوئن دو قطبی مغناطیسی QCD در واپاشی‌های هادرونی کوارک b [دوره 9، شماره 4، 1388، صفحه 357-357]

 • پنگوئن الکتروضعیف نقش پنگوئن الکتروضعیف و پنگوئن دو قطبی مغناطیسی QCD در واپاشی‌های هادرونی کوارک b [دوره 9، شماره 4، 1388، صفحه 357-357]

 • پهن رفت اثر مقاومت مغناطیسی متغیر بر ساختار قرصهای برافزایشی با پهن رفت غالب مغناطیده دوقطبی [دوره 9، شماره 3، 1388، صفحه 249-257]

 • پیوندگاه جوزفسون بررسی تحلیلی چگالی حالتهای موضعی در پیوندگاه جوزفسون بین ابررساناهای دمای بالا (D-I-D) [دوره 9، شماره 1، 1388، صفحه 117-120]

 • پیوندگاه جوزفسون جفت شده دینامیک پیوندگاههای جوزفسون جفت شده در یک یاخته مثلثی نامتقارن [دوره 9، شماره 1، 1388، صفحه 112-115]

ت

 • تئوری حرکت موقت تعیین خودکار مختصات نجومی با استفاده از تصویربرداری زنیتی از ستارگان [دوره 9، شماره 3، 1388، صفحه 259-269]

 • تابش الکترومغناطیسی تاثیر یونها برتابش دولایه‌های نسبیتی در پلاسماهای اخترفیزیکی [دوره 9، شماره 3، 1388، صفحه 281-286]

 • تابش نوترون تابش نوترون بر ابررسانای پایه بیسموت (2223)Bi آلاییده با درصدهای وزنی مختلف نقره [دوره 9، شماره 1، 1388، صفحه 59-63]

 • تابع خطا اثرات نرمی پتانسیل بین سطوح بر روی بازتابندگی، فاز و قطبش نوترون‌های بازتابیده از لایه‌های مغناطیسی در بازتاب سنجی نوترونی [دوره 9، شماره 4، 1388، صفحه 329-335]

 • تابع گرین ابررسانایی در نانولوله‌های کربنی تک دیواره [دوره 9، شماره 1، 1388، صفحه 127-130]

 • تابع گرین رسانش الکتریکی همدوس یک نانو لوله کربنی در رهیافت بستگی قوی [دوره 9، شماره 4، 1388، صفحه 295-298]

 • تاج خورشید اثر غیر یکنواختی طولی چگالی بر وجوه نوسانی در حلقه‌های تاج خورشید [دوره 9، شماره 3، 1388، صفحه 227-235]

 • تبادل پلاسمون ابررسانایی در نانولوله‌های کربنی تک دیواره [دوره 9، شماره 1، 1388، صفحه 127-130]

 • تبادل دوتایی گذار فاز فرومغناطیسی و تبادل دوتایی الکترونها در ترکیبات Ru1-xCrxCaO3 [دوره 9، شماره 1، 1388، صفحه 105-108]

 • ترمولومینسانس تولید دزیمتر LiF: Mg, Ti و مقایسه پاسخ آن با دزیمتر (LiF: Mg, Ti (TLD-100 ساخت شرکت هارشا در برابر پرتوهای گاما [دوره 9، شماره 4، 1388، صفحه 321-327]

 • تشکیل هیدروژن به کاربردن تقریب دو حالته در تولید هیدروژن با فرود آمدن پروتون بر روی پوزیترونیوم [دوره 9، شماره 2، 1388، صفحه 157-164]

 • تصویربرداری زنیتی تعیین خودکار مختصات نجومی با استفاده از تصویربرداری زنیتی از ستارگان [دوره 9، شماره 3، 1388، صفحه 259-269]

 • تغییر دوره تناوب تغییر دوره تناوب و نوسانات δ Scuti ای در سیستم دوتایی RZ Cas [دوره 9، شماره 3، 1388، صفحه 292-292]

 • تقریب دو حالته به کاربردن تقریب دو حالته در تولید هیدروژن با فرود آمدن پروتون بر روی پوزیترونیوم [دوره 9، شماره 2، 1388، صفحه 157-164]

 • تهی جای کربنی رسانایی و ابررسانایی توسط تهی جاهای الماسی [دوره 9، شماره 1، 1388، صفحه 85-89]

ث

 • ثابت کالیبراسیون محاسبه ثابت کالیبراسیون شمارنده فعال‌سازی با پوشش نقره‌ای و مقایسه آن با نتایج تجربی به‌منظور اندازه‌گیری بهره نوترونی در دستگاه پلاسمای کانونی [دوره 9، شماره 4، 1388، صفحه 305-312]

 • ثابت کیسه محاسبه ساختار ستاره کوارکی [دوره 9، شماره 3، 1388، صفحه 237-248]

ج

 • جایگزیدگی اندرسون رسانایی و ابررسانایی توسط تهی جاهای الماسی [دوره 9، شماره 1، 1388، صفحه 85-89]

 • جریان بحرانی اثر نانو ذرات نقره به عنوان مراکز میخکوبی شار در ابررسانای YBa2cu3o7-δ [دوره 9، شماره 1، 1388، صفحه 39-43]

 • جریان برداری محاسبه شعاع باری پروتون با برهم‌کنش فوق مرکزی پتانسیل رنگ [دوره 9، شماره 2، 1388، صفحه 216-216]

 • جفت شدگی کمینه بررسی اتلاف در مدار کوانتومی LC [دوره 9، شماره 4، 1388، صفحه 299-303]

 • جفت شدگی موج d حالت زمینه ابرشاره گاز فرمی نزدیک تشدید فشباخ موج-d [دوره 9، شماره 1، 1388، صفحه 95-98]

چ

 • چگالی بار بررسی ساختار نواری بلور حالت جامد 60 fcc-C [دوره 9، شماره 2، 1388، صفحه 137-147]

 • چگالی جریان ابررسانای پایه بیسموت [دوره 9، شماره 1، 1388، صفحه 49-52]

 • چگالی جریان بحرانی نانو فیلامانها(CNT & CNF) و ترکیب ابررسانای 123 [دوره 9، شماره 1، 1388، صفحه 25-28]

 • چگالی جریان بحرانی تأثیر نانوپودر آلومینا بر تشکیل فاز و ویژگیهای ابررسانایی Bi1.6Pb0.4Sr1.9Ca2.1Cu3O10-y [دوره 9، شماره 1، 1388، صفحه 65-69]

 • چگالی جریان بحرانی پیشرفتهای اخیر در زمینه ساخت سیم و نوار ابررسانای MgB2 [دوره 9، شماره 1، 1388، صفحه 71-75]

 • چگالی حالتها بررسی تحلیلی چگالی حالتهای موضعی در پیوندگاه جوزفسون بین ابررساناهای دمای بالا (D-I-D) [دوره 9، شماره 1، 1388، صفحه 117-120]

 • چگالی حالتهای الکترونی بررسی ساختار نواری بلور حالت جامد 60 fcc-C [دوره 9، شماره 2، 1388، صفحه 137-147]

 • چندگانگی توزیع چندگانگی ذرات باردار در نابودی +e-e در انرژی مرکز جرم GeV54-57 و مقیاس KNO [دوره 9، شماره 2، 1388، صفحه 203-207]

ح

 • حالت بهنجار تغییرات طول جایگزیدگی با آلایش وانادیوم در ساختار 123Gd [دوره 9، شماره 1، 1388، صفحه 35-38]

 • حالت پایه حالت زمینه ابرشاره گاز فرمی نزدیک تشدید فشباخ موج-d [دوره 9، شماره 1، 1388، صفحه 95-98]

 • حلقه کوانتومی اثرات ناخالصی‌های مغناطیسی بر عبور الکترون از یک نانو حلقه کوانتومی [دوره 9، شماره 4، 1388، صفحه 313-320]

 • حمام گرمایی بررسی اتلاف در مدار کوانتومی LC [دوره 9، شماره 4، 1388، صفحه 299-303]

خ

د

 • درهم تنیدگی اسپینی اثرات ناخالصی‌های مغناطیسی بر عبور الکترون از یک نانو حلقه کوانتومی [دوره 9، شماره 4، 1388، صفحه 313-320]

 • دزیمتری تولید دزیمتر LiF: Mg, Ti و مقایسه پاسخ آن با دزیمتر (LiF: Mg, Ti (TLD-100 ساخت شرکت هارشا در برابر پرتوهای گاما [دوره 9، شماره 4، 1388، صفحه 321-327]

 • دمای گذار اثر آلایش Ni و Fe در ترکیب ابررسانای YBCO ساخته شده به روش سل ـ ژل [دوره 9، شماره 1، 1388، صفحه 29-33]

 • دمای گذار ابررسانای پایه بیسموت [دوره 9، شماره 1، 1388، صفحه 49-52]

 • دمای گذار تابش نوترون بر ابررسانای پایه بیسموت (2223)Bi آلاییده با درصدهای وزنی مختلف نقره [دوره 9، شماره 1، 1388، صفحه 59-63]

 • دمای گذار تأثیر نانوپودر آلومینا بر تشکیل فاز و ویژگیهای ابررسانایی Bi1.6Pb0.4Sr1.9Ca2.1Cu3O10-y [دوره 9، شماره 1، 1388، صفحه 65-69]

 • دمای گذار ابررسانایی و مغناطیسی خواص الکتریکی و مغناطیسی ترکیب فرومغناطیس- ابررسانای Ru(Gd1.5-xPrx)Ce0.5Sr2Cu2O10-δ [دوره 9، شماره 1، 1388، صفحه 77-81]

 • دوتایی RZ Cas تغییر دوره تناوب و نوسانات δ Scuti ای در سیستم دوتایی RZ Cas [دوره 9، شماره 3، 1388، صفحه 292-292]

 • دوربین زنیت رقومی تعیین خودکار مختصات نجومی با استفاده از تصویربرداری زنیتی از ستارگان [دوره 9، شماره 3، 1388، صفحه 259-269]

 • دوقطبی مغناطیسی نقش پنگوئن الکتروضعیف و پنگوئن دو قطبی مغناطیسی QCD در واپاشی‌های هادرونی کوارک b [دوره 9، شماره 4، 1388، صفحه 357-357]

 • دولایه تاثیر یونها برتابش دولایه‌های نسبیتی در پلاسماهای اخترفیزیکی [دوره 9، شماره 3، 1388، صفحه 281-286]

ذ

 • ذرات کیهانی بررسی تفصیلی طیف مشاهده شده آنتی‌پروتونها در ذرات کیهانی [دوره 9، شماره 3، 1388، صفحه 291-291]

 • ذرات کیهانی (منشاء) بررسی تفصیلی طیف مشاهده شده آنتی‌پروتونها در ذرات کیهانی [دوره 9، شماره 3، 1388، صفحه 291-291]

ر

 • رسانش الکتریکی رسانش الکتریکی همدوس یک نانو لوله کربنی در رهیافت بستگی قوی [دوره 9، شماره 4، 1388، صفحه 295-298]

 • رسانش نوری خواص مغناطو - اپتیکی تک بلور GaP [دوره 9، شماره 4، 1388، صفحه 358-358]

 • رهیافت بستگی قوی رسانش الکتریکی همدوس یک نانو لوله کربنی در رهیافت بستگی قوی [دوره 9، شماره 4، 1388، صفحه 295-298]

 • روتنوکوپرات خواص الکتریکی و مغناطیسی ترکیب فرومغناطیس- ابررسانای Ru(Gd1.5-xPrx)Ce0.5Sr2Cu2O10-δ [دوره 9، شماره 1، 1388، صفحه 77-81]

 • روش مونت کارلو وردشی حالت RVB بهینه در شبکه مربعی: حالت پایه و برانگیخته [دوره 9، شماره 2، 1388، صفحه 131-136]

ز

 • زمان تاخیر تحلیل رفتار DNA در گذر از ریز ساختارها بر اساس معادله فوکر-پلانک و مدل سد آنتروپی [دوره 9، شماره 2، 1388، صفحه 185-193]

س

 • ساختار محاسبه ساختار ستاره کوارکی [دوره 9، شماره 3، 1388، صفحه 237-248]

 • ساختار الکترونی جوابهای خودسازگار ساختار الکترونی PrBa2Cu3O7 با LSDA+U [دوره 9، شماره 1، 1388، صفحه 99-103]

 • ساختار الکترونی ساختار الکترونی ترکیبات فرمیون سنگین M = Co, Rh) PuMGa5 ) [دوره 9، شماره 1، 1388، صفحه 109-113]

 • ساختار نواری بررسی ساختار نواری بلور حالت جامد 60 fcc-C [دوره 9، شماره 2، 1388، صفحه 137-147]

 • سازوکار رسانش تغییرات طول جایگزیدگی با آلایش وانادیوم در ساختار 123Gd [دوره 9، شماره 1، 1388، صفحه 35-38]

 • سامانه قابل حمل استفاده از پراکندگی کامپتون برای شناسایی مواد [دوره 9، شماره 2، 1388، صفحه 215-215]

 • سایه خورشید مشاهده سایه خورشید با تلسکوپ ردیاب پرتوهای کیهانی [دوره 9، شماره 3، 1388، صفحه 219-225]

 • ستارگان دوتایی گرفتی حل منحنیهای نوری و مطالعه نقش میدانهای مغناطیسی در تغییرات پریود سیستم UV Leo [دوره 9، شماره 3، 1388، صفحه 271-280]

 • ستارگان دوتایی گرفتی حل منحنی نوری سیستم دوتایی گرفتی LS Del [دوره 9، شماره 3، 1388، صفحه 287-290]

 • ستاره Uvloeo حل منحنیهای نوری و مطالعه نقش میدانهای مغناطیسی در تغییرات پریود سیستم UV Leo [دوره 9، شماره 3، 1388، صفحه 271-280]

 • ستاره کوارکی محاسبه ساختار ستاره کوارکی [دوره 9، شماره 3، 1388، صفحه 237-248]

 • ستاره‌های دوتایی طیفی تحلیل منحنی سرعت ستاره‌های دوتایی طیفی EQ Tau, V376 And, V776 Cas, V2377 Oph, V380 Cygni با استفاده از روش برازش غیرخطی [دوره 9، شماره 3، 1388، صفحه 293-293]

 • ستاره‌های دوتایی کسوفی تحلیل منحنی سرعت ستاره‌های دوتایی طیفی EQ Tau, V376 And, V776 Cas, V2377 Oph, V380 Cygni با استفاده از روش برازش غیرخطی [دوره 9، شماره 3، 1388، صفحه 293-293]

 • ستاره‌های دوتایی گرفتی تغییر دوره تناوب و نوسانات δ Scuti ای در سیستم دوتایی RZ Cas [دوره 9، شماره 3، 1388، صفحه 292-292]

 • سطح مقطع به کاربردن تقریب دو حالته در تولید هیدروژن با فرود آمدن پروتون بر روی پوزیترونیوم [دوره 9، شماره 2، 1388، صفحه 157-164]

 • سل - ژل اثر آلایش Ni و Fe در ترکیب ابررسانای YBCO ساخته شده به روش سل ـ ژل [دوره 9، شماره 1، 1388، صفحه 29-33]

 • سل- ژل خواص ساختاری و ابررسانایی نمونه‌های (YBa2Cu3-xMxOy (M=Ag, Al [دوره 9، شماره 1، 1388، صفحه 43-47]

 • سیستم LS Del حل منحنی نوری سیستم دوتایی گرفتی LS Del [دوره 9، شماره 3، 1388، صفحه 287-290]

 • سیم و نوار MgB2 پیشرفتهای اخیر در زمینه ساخت سیم و نوار ابررسانای MgB2 [دوره 9، شماره 1، 1388، صفحه 71-75]

ش

 • شاربر افزایشی اثر مقاومت مغناطیسی متغیر بر ساختار قرصهای برافزایشی با پهن رفت غالب مغناطیده دوقطبی [دوره 9، شماره 3، 1388، صفحه 249-257]

 • شبکه مربعی حالت RVB بهینه در شبکه مربعی: حالت پایه و برانگیخته [دوره 9، شماره 2، 1388، صفحه 131-136]

 • شبه ذرات گرم و داغ شبه‌ذرات گرم و داغ در ابررسانای موج-d [دوره 9، شماره 1، 1388، صفحه 91-94]

 • شرایط پخت ابررسانای پایه بیسموت [دوره 9، شماره 1، 1388، صفحه 49-52]

 • شعاع باری محاسبه شعاع باری پروتون با برهم‌کنش فوق مرکزی پتانسیل رنگ [دوره 9، شماره 2، 1388، صفحه 216-216]

 • شکافت پیش بینی ارتفاع سد شکافت هسته‌های تولید شده در واکنشهای شکافت القایی با یون 16O در انرژیهای مختلف [دوره 9، شماره 2، 1388، صفحه 177-183]

 • شمارنده فعال‌سازی نقره‌ای محاسبه ثابت کالیبراسیون شمارنده فعال‌سازی با پوشش نقره‌ای و مقایسه آن با نتایج تجربی به‌منظور اندازه‌گیری بهره نوترونی در دستگاه پلاسمای کانونی [دوره 9، شماره 4، 1388، صفحه 305-312]

ض

 • ضریب عبور اتصال جوزفسون بین ابررساناهای دمای بالا با ضریب عبور اختیاری [دوره 9، شماره 4، 1388، صفحه 337-340]

ط

 • طول جایگزینی تغییرات طول جایگزیدگی با آلایش وانادیوم در ساختار 123Gd [دوره 9، شماره 1، 1388، صفحه 35-38]

 • طول و عرض نجومی تعیین خودکار مختصات نجومی با استفاده از تصویربرداری زنیتی از ستارگان [دوره 9، شماره 3، 1388، صفحه 259-269]

ف

 • فاز 2223 تأثیر نانوپودر آلومینا بر تشکیل فاز و ویژگیهای ابررسانایی Bi1.6Pb0.4Sr1.9Ca2.1Cu3O10-y [دوره 9، شماره 1، 1388، صفحه 65-69]

 • فرآیند فوکر-پلانک تحلیل رفتار DNA در گذر از ریز ساختارها بر اساس معادله فوکر-پلانک و مدل سد آنتروپی [دوره 9، شماره 2، 1388، صفحه 185-193]

 • فرمیون سنگین ساختار الکترونی ترکیبات فرمیون سنگین M = Co, Rh) PuMGa5 ) [دوره 9، شماره 1، 1388، صفحه 109-113]

 • فلوراید - لیتیوم تولید دزیمتر LiF: Mg, Ti و مقایسه پاسخ آن با دزیمتر (LiF: Mg, Ti (TLD-100 ساخت شرکت هارشا در برابر پرتوهای گاما [دوره 9، شماره 4، 1388، صفحه 321-327]

 • فیبر براگ بلور فوتونی تحلیل مدهای TE و TM در فیبربراگ بلورفوتونی با استفاده از روش ماتریس انتقال [دوره 9، شماره 4، 1388، صفحه 349-355]

 • فیبر بلور فوتونی تحلیل مدهای TE و TM در فیبربراگ بلورفوتونی با استفاده از روش ماتریس انتقال [دوره 9، شماره 4، 1388، صفحه 349-355]

ق

 • قرصهای برافزایشی جریانهای هیدرودینامیک نسبیت عامی اطراف یک جسم فشرده ایستا در مراحل نهایی جریان برافزایش [دوره 9، شماره 3، 1388، صفحه 294-294]

ک

 • کدMCNP محاسبه ثابت کالیبراسیون شمارنده فعال‌سازی با پوشش نقره‌ای و مقایسه آن با نتایج تجربی به‌منظور اندازه‌گیری بهره نوترونی در دستگاه پلاسمای کانونی [دوره 9، شماره 4، 1388، صفحه 305-312]

 • کوارک b واپاشیهای پنگوئن درکوارک b [دوره 9، شماره 2، 1388، صفحه 165-176]

 • کوارک b نقش پنگوئن الکتروضعیف و پنگوئن دو قطبی مغناطیسی QCD در واپاشی‌های هادرونی کوارک b [دوره 9، شماره 4، 1388، صفحه 357-357]

گ

 • گذار فرومغناطیسی گذار فاز فرومغناطیسی و تبادل دوتایی الکترونها در ترکیبات Ru1-xCrxCaO3 [دوره 9، شماره 1، 1388، صفحه 105-108]

م

 • محیط میان ستاره‌ای بررسی تفصیلی طیف مشاهده شده آنتی‌پروتونها در ذرات کیهانی [دوره 9، شماره 3، 1388، صفحه 291-291]

 • مدار کوانتومی بررسی اتلاف در مدار کوانتومی LC [دوره 9، شماره 4، 1388، صفحه 299-303]

 • مدل تنگ بست رسانایی و ابررسانایی توسط تهی جاهای الماسی [دوره 9، شماره 1، 1388، صفحه 85-89]

 • مدل سد آنتروپی تحلیل رفتار DNA در گذر از ریز ساختارها بر اساس معادله فوکر-پلانک و مدل سد آنتروپی [دوره 9، شماره 2، 1388، صفحه 185-193]

 • مدل فرمی توزیع چندگانگی ذرات باردار در نابودی +e-e در انرژی مرکز جرم GeV54-57 و مقیاس KNO [دوره 9، شماره 2، 1388، صفحه 203-207]

 • مدل کوارک واپاشیهای پنگوئن درکوارک b [دوره 9، شماره 2، 1388، صفحه 165-176]

 • مدل نقطه زینی پیش بینی ارتفاع سد شکافت هسته‌های تولید شده در واکنشهای شکافت القایی با یون 16O در انرژیهای مختلف [دوره 9، شماره 2، 1388، صفحه 177-183]

 • مدل هایزنبرگ حالت RVB بهینه در شبکه مربعی: حالت پایه و برانگیخته [دوره 9، شماره 2، 1388، صفحه 131-136]

 • مدهای فونونی مدهای فونونی در ترکیب ابررسانای Gd1-xCexBa2Cu3O7-δ [دوره 9، شماره 1، 1388، صفحه 21-23]

 • مراکز میخکوبی شار اثر نانو ذرات نقره به عنوان مراکز میخکوبی شار در ابررسانای YBa2cu3o7-δ [دوره 9، شماره 1، 1388، صفحه 39-43]

 • معادلات فوکر - پلانک غیر خطی جواب‌های وابسته به زمان معادلات فوکر- پلانک غیر خطی مربوط به توابع دلخواه از آنتروپی تسالیس [دوره 9، شماره 4، 1388، صفحه 341-347]

 • معادله جارزینسکی تعمیم معادله جارزینسکی برای سیستمی با دمای متغیر [دوره 9، شماره 2، 1388، صفحه 149-155]

 • معادله حالت محاسبه ساختار ستاره کوارکی [دوره 9، شماره 3، 1388، صفحه 237-248]

 • معادله دیراک محاسبه شعاع باری پروتون با برهم‌کنش فوق مرکزی پتانسیل رنگ [دوره 9، شماره 2، 1388، صفحه 216-216]

 • معادله شرودینگر اثرات بر هم‌کنش فوق ریز بر جرم باریونهای N و Δ [دوره 9، شماره 2، 1388، صفحه 209-213]

 • معادله فوکر- پلانک اسکویید dc ، انکویید و نانواسکویید ”پیش‌بینی‌‌رفتارها با استفاده از حل تحلیلی معادله فوکر- پلانک“ [دوره 9، شماره 1، 1388، صفحه 121-125]

 • معادله گاف حالت زمینه ابرشاره گاز فرمی نزدیک تشدید فشباخ موج-d [دوره 9، شماره 1، 1388، صفحه 95-98]

 • معادله لانژون تحلیل رفتار DNA در گذر از ریز ساختارها بر اساس معادله فوکر-پلانک و مدل سد آنتروپی [دوره 9، شماره 2، 1388، صفحه 185-193]

 • مقاومت بهنجار تابش نوترون بر ابررسانای پایه بیسموت (2223)Bi آلاییده با درصدهای وزنی مختلف نقره [دوره 9، شماره 1، 1388، صفحه 59-63]

 • مقاومت مغناطیسی اثر مقاومت مغناطیسی متغیر بر ساختار قرصهای برافزایشی با پهن رفت غالب مغناطیده دوقطبی [دوره 9، شماره 3، 1388، صفحه 249-257]

 • مقیاس KNO توزیع چندگانگی ذرات باردار در نابودی +e-e در انرژی مرکز جرم GeV54-57 و مقیاس KNO [دوره 9، شماره 2، 1388، صفحه 203-207]

 • مکانیسم تشکیل جفت کوپر اتصال جوزفسون بین ابررساناهای دمای بالا با ضریب عبور اختیاری [دوره 9، شماره 4، 1388، صفحه 337-340]

 • مکانیک آماری غیر تعادلی تعمیم معادله جارزینسکی برای سیستمی با دمای متغیر [دوره 9، شماره 2، 1388، صفحه 149-155]

 • مکانیک آماری غیر فزونور جواب‌های وابسته به زمان معادلات فوکر- پلانک غیر خطی مربوط به توابع دلخواه از آنتروپی تسالیس [دوره 9، شماره 4، 1388، صفحه 341-347]

 • منحنی درخشندگی تولید دزیمتر LiF: Mg, Ti و مقایسه پاسخ آن با دزیمتر (LiF: Mg, Ti (TLD-100 ساخت شرکت هارشا در برابر پرتوهای گاما [دوره 9، شماره 4، 1388، صفحه 321-327]

 • منحنی نوری حل منحنی نوری سیستم دوتایی گرفتی LS Del [دوره 9، شماره 3، 1388، صفحه 287-290]

 • مواد ممنوعه استفاده از پراکندگی کامپتون برای شناسایی مواد [دوره 9، شماره 2، 1388، صفحه 215-215]

 • میدان مغناطیسی اثر غیر یکنواختی طولی چگالی بر وجوه نوسانی در حلقه‌های تاج خورشید [دوره 9، شماره 3، 1388، صفحه 227-235]

 • میدان مغناطیسی اثر مقاومت مغناطیسی متغیر بر ساختار قرصهای برافزایشی با پهن رفت غالب مغناطیده دوقطبی [دوره 9، شماره 3، 1388، صفحه 249-257]

 • میدانهای مغناطیسی حل منحنیهای نوری و مطالعه نقش میدانهای مغناطیسی در تغییرات پریود سیستم UV Leo [دوره 9، شماره 3، 1388، صفحه 271-280]

ن

 • نابودی +e-e توزیع چندگانگی ذرات باردار در نابودی +e-e در انرژی مرکز جرم GeV54-57 و مقیاس KNO [دوره 9، شماره 2، 1388، صفحه 203-207]

 • ناخالصی مغناطیسی اثرات ناخالصی‌های مغناطیسی بر عبور الکترون از یک نانو حلقه کوانتومی [دوره 9، شماره 4، 1388، صفحه 313-320]

 • نانو اسکویید اسکویید dc ، انکویید و نانواسکویید ”پیش‌بینی‌‌رفتارها با استفاده از حل تحلیلی معادله فوکر- پلانک“ [دوره 9، شماره 1، 1388، صفحه 121-125]

 • نانو ذرات نقره اثر نانو ذرات نقره به عنوان مراکز میخکوبی شار در ابررسانای YBa2cu3o7-δ [دوره 9، شماره 1، 1388، صفحه 39-43]

 • نانو فیلامان کربنی نانو فیلامانها(CNT & CNF) و ترکیب ابررسانای 123 [دوره 9، شماره 1، 1388، صفحه 25-28]

 • نانو لوله کربنی رسانش الکتریکی همدوس یک نانو لوله کربنی در رهیافت بستگی قوی [دوره 9، شماره 4، 1388، صفحه 295-298]

 • نانولوله کربنی تک دیواره ابررسانایی در نانولوله‌های کربنی تک دیواره [دوره 9، شماره 1، 1388، صفحه 127-130]

 • ناهمسانگردی زاویه‌ای پیش بینی ارتفاع سد شکافت هسته‌های تولید شده در واکنشهای شکافت القایی با یون 16O در انرژیهای مختلف [دوره 9، شماره 2، 1388، صفحه 177-183]

 • نسبت تناسب واپاشیهای پنگوئن درکوارک b [دوره 9، شماره 2، 1388، صفحه 165-176]

 • نسبیت عام جریانهای هیدرودینامیک نسبیت عامی اطراف یک جسم فشرده ایستا در مراحل نهایی جریان برافزایش [دوره 9، شماره 3، 1388، صفحه 294-294]

 • نظریه تابعی چگالی جوابهای خودسازگار ساختار الکترونی PrBa2Cu3O7 با LSDA+U [دوره 9، شماره 1، 1388، صفحه 99-103]

 • نظریه تابعی چگالی ساختار الکترونی ترکیبات فرمیون سنگین M = Co, Rh) PuMGa5 ) [دوره 9، شماره 1، 1388، صفحه 109-113]

 • نظریه تابعی چگالی بررسی ساختار نواری بلور حالت جامد 60 fcc-C [دوره 9، شماره 2، 1388، صفحه 137-147]

 • نظریه تشدید پیوند ظرفیتی (RVB) حالت RVB بهینه در شبکه مربعی: حالت پایه و برانگیخته [دوره 9، شماره 2، 1388، صفحه 131-136]

 • نظریه میدان میانگین دینامیکی- پلارون ادغام الگوی شبکه‌ای هولشتاین - کاندو برای توصیف نظریه ابررساناهای دمای بالا [دوره 9، شماره 1، 1388، صفحه 81-84]

 • نقص دوقلویی تحلیل ساختاری نمایه‌های پراش از نمونه‌های دوقلویی در ابررسانای دمای بالا [دوره 9، شماره 1، 1388، صفحه 12-16]

 • نقص دوقلویی تأثیر آلایش نقره بر خواص ساختاری، الکتریکی و مغناطیسی سیم ابررسانای Bi/Ag 2223 [دوره 9، شماره 1، 1388، صفحه 52-57]

 • نوترون محاسبه ثابت کالیبراسیون شمارنده فعال‌سازی با پوشش نقره‌ای و مقایسه آن با نتایج تجربی به‌منظور اندازه‌گیری بهره نوترونی در دستگاه پلاسمای کانونی [دوره 9، شماره 4، 1388، صفحه 305-312]

 • نوترون تولید دزیمتر LiF: Mg, Ti و مقایسه پاسخ آن با دزیمتر (LiF: Mg, Ti (TLD-100 ساخت شرکت هارشا در برابر پرتوهای گاما [دوره 9، شماره 4، 1388، صفحه 321-327]

 • نوری-مغناطیسی خواص نوری- مغناطیسی و ضرایب اپتیکی لایه‌های نازک منگنز-کبالت [دوره 9، شماره 2، 1388، صفحه 195-202]

 • نوسانات اثر غیر یکنواختی طولی چگالی بر وجوه نوسانی در حلقه‌های تاج خورشید [دوره 9، شماره 3، 1388، صفحه 227-235]

 • نوسانات آهارانوف-بوهم اثرات ناخالصی‌های مغناطیسی بر عبور الکترون از یک نانو حلقه کوانتومی [دوره 9، شماره 4، 1388، صفحه 313-320]

 • نوسانات نوع δ Scuti تغییر دوره تناوب و نوسانات δ Scuti ای در سیستم دوتایی RZ Cas [دوره 9، شماره 3، 1388، صفحه 292-292]

 • نیمه رساناها خواص مغناطو - اپتیکی تک بلور GaP [دوره 9، شماره 4، 1388، صفحه 358-358]

و

 • وارونگر اسپینی اثرات ناخالصی‌های مغناطیسی بر عبور الکترون از یک نانو حلقه کوانتومی [دوره 9، شماره 4، 1388، صفحه 313-320]

 • واکنش مزدوج بار به کاربردن تقریب دو حالته در تولید هیدروژن با فرود آمدن پروتون بر روی پوزیترونیوم [دوره 9، شماره 2، 1388، صفحه 157-164]

 • ویژگی ماده استفاده از پراکندگی کامپتون برای شناسایی مواد [دوره 9، شماره 2، 1388، صفحه 215-215]

ه

 • هارشا تولید دزیمتر LiF: Mg, Ti و مقایسه پاسخ آن با دزیمتر (LiF: Mg, Ti (TLD-100 ساخت شرکت هارشا در برابر پرتوهای گاما [دوره 9، شماره 4، 1388، صفحه 321-327]

 • همجوشی پیش بینی ارتفاع سد شکافت هسته‌های تولید شده در واکنشهای شکافت القایی با یون 16O در انرژیهای مختلف [دوره 9، شماره 2، 1388، صفحه 177-183]

 • هیدرودینامیک جریانهای هیدرودینامیک نسبیت عامی اطراف یک جسم فشرده ایستا در مراحل نهایی جریان برافزایش [دوره 9، شماره 3، 1388، صفحه 294-294]

تحت نظارت وف بومی