ا

 • اپتیک غیرخطی تولید هماهنگ دوم در فیلمهای پلیمری D‏SR1-PMMA [دوره 2، شماره 4، 1379، صفحه 235-235]

 • اصطحکاک غیر خطی بررسی عددی و شبیه سازی رایانه ای مدل فنر- قطعه [دوره 2، شماره 5، 1379، صفحه 267-276]

 • اندازه گیری فاز پراش فرنل از پله در بازتاب و عبور [دوره 2، شماره 5، 1379، صفحه 237-246]

 • انعکاس بررسی خواص پراکندگی سیلیکان متخلخل [دوره 2، شماره 4، 1379، صفحه 201-206]

ب

 • بسامدهای فونهای خواص ساختاری و پاشندگی فونونها در بلورNaCI [دوره 2، شماره 5، 1379، صفحه 311-318]

پ

 • پراش سنجی پراش فرنل از پله در بازتاب و عبور [دوره 2، شماره 5، 1379، صفحه 237-246]

 • پراش فرنل پراش فرنل از پله در بازتاب و عبور [دوره 2، شماره 5، 1379، صفحه 237-246]

 • پراکندگی بررسی خواص پراکندگی سیلیکان متخلخل [دوره 2، شماره 4، 1379، صفحه 201-206]

ت

 • تابعی تارازونا محاسبه فشارو کشش سطحی در مرز مشترک جامد- مایع با استفاده از روش تابعی تارازونا [دوره 2، شماره 4، 1379، صفحه 221-228]

 • تابعی چگالی محاسبه فشارو کشش سطحی در مرز مشترک جامد- مایع با استفاده از روش تابعی تارازونا [دوره 2، شماره 4، 1379، صفحه 221-228]

 • تانسور تنش - انرژی جواب کرمچاله ای معادلات برانس- دیکی در یک پس زمینه تابشی ناهمسانگرد [دوره 2، شماره 5، 1379، صفحه 259-266]

 • تانسور تنش- انرژی فضا زمان های در حال تحول با فشار شعاعی خالص [دوره 2، شماره 4، 1379، صفحه 229-234]

 • تحلیل آماری و دینامیکی بررسی عددی و شبیه سازی رایانه ای مدل فنر- قطعه [دوره 2، شماره 5، 1379، صفحه 267-276]

 • تحلیل فوریه بررسی عددی و شبیه سازی رایانه ای مدل فنر- قطعه [دوره 2، شماره 5، 1379، صفحه 267-276]

 • تولید هماهنگ دوم تولید هماهنگ دوم در فیلمهای پلیمری D‏SR1-PMMA [دوره 2، شماره 4، 1379، صفحه 235-235]

 • تونل زنی تشدیدی شبیه سازی رفتار دستگاه بس ذره ای الکترونی (RTD) درحالت غیرتعادلی [دوره 2، شماره 5، 1379، صفحه 247-258]

ج

 • جامد- مایع محاسبه فشارو کشش سطحی در مرز مشترک جامد- مایع با استفاده از روش تابعی تارازونا [دوره 2، شماره 4، 1379، صفحه 221-228]

 • جهت گیری رنگینه ها تولید هماهنگ دوم در فیلمهای پلیمری D‏SR1-PMMA [دوره 2، شماره 4، 1379، صفحه 235-235]

چ

 • چاه کوانتومی شبیه سازی رفتار دستگاه بس ذره ای الکترونی (RTD) درحالت غیرتعادلی [دوره 2، شماره 5، 1379، صفحه 247-258]

د

 • دستگاههای مزوسکوپی شبیه سازی رفتار دستگاه بس ذره ای الکترونی (RTD) درحالت غیرتعادلی [دوره 2، شماره 5، 1379، صفحه 247-258]

 • دینامیک چسبش -لغزش بررسی عددی و شبیه سازی رایانه ای مدل فنر- قطعه [دوره 2، شماره 5، 1379، صفحه 267-276]

 • دینامیک مولکولی شبیه سازی ذوب سیستمهای دو بعدی [دوره 2، شماره 5، 1379، صفحه 277-290]

ذ

 • ذوب دو بعدی شبیه سازی ذوب سیستمهای دو بعدی [دوره 2، شماره 5، 1379، صفحه 277-290]

ز

 • زمین نوسانات آزاد زمین [دوره 2، شماره 3، 1379، صفحه 141-150]

 • زمین لرزه بررسی عددی و شبیه سازی رایانه ای مدل فنر- قطعه [دوره 2، شماره 5، 1379، صفحه 267-276]

س

 • سالیتون رفتار سالیتونی در مدلهای ناپایدار باروکیلینیک [دوره 2، شماره 4، 1379، صفحه 236-236]

 • سالیتونهای گرمایی ناپایداری گرمایی در محیط میان ستاره ای [دوره 2، شماره 3، 1379، صفحه 197-197]

 • ستارگان مطالعه نورسنجی و طیف سنجی ستارهCyg V1584 [دوره 2، شماره 5، 1379، صفحه 291-300]

 • سطح ناهموار بررسی خواص پراکندگی سیلیکان متخلخل [دوره 2، شماره 4، 1379، صفحه 201-206]

 • سیستمهای دینامیکی غیر خطی بررسی عددی و شبیه سازی رایانه ای مدل فنر- قطعه [دوره 2، شماره 5، 1379، صفحه 267-276]

 • سیلیکان متخلخل بررسی خواص پراکندگی سیلیکان متخلخل [دوره 2، شماره 4، 1379، صفحه 201-206]

 • سیلیکون دار مطالعه نورسنجی و طیف سنجی ستارهCyg V1584 [دوره 2، شماره 5، 1379، صفحه 291-300]

ش

 • شبیه سازی شبیه سازی ذوب سیستمهای دو بعدی [دوره 2، شماره 5، 1379، صفحه 277-290]

 • شرایط انرژی فضا زمان های در حال تحول با فشار شعاعی خالص [دوره 2، شماره 4، 1379، صفحه 229-234]

 • شرط انرژی جواب کرمچاله ای معادلات برانس- دیکی در یک پس زمینه تابشی ناهمسانگرد [دوره 2، شماره 5، 1379، صفحه 259-266]

 • شی فازی پراش فرنل از پله در بازتاب و عبور [دوره 2، شماره 5، 1379، صفحه 237-246]

ض

 • ضریب انبساط پذیری همفشار نقاط همرسی در سیالات چگال با استفاده از معادلات حالت [دوره 2، شماره 5، 1379، صفحه 301-310]

 • ضریب چسبندگی تحلیل پارامتر ضریب چسبندگی کل و تعیین شرایط بهینه همجوشی کاتالیزور میونی بادرنظرگرفتن مولکول شبه پایدارdt μ [دوره 2، شماره 4، 1379، صفحه 207-220]

ط

 • طیف توان بررسی عددی و شبیه سازی رایانه ای مدل فنر- قطعه [دوره 2، شماره 5، 1379، صفحه 267-276]

 • طیف سنجی مزون طیف سنجی کوارکونیم به کمک معادله کلاین گوردن [دوره 2، شماره 3، 1379، صفحه 163-175]

 • طیف نمایی نور گرمایی بررسی تجربی اثر غلظت سیال و انرژی دمشی در سیگنال عدسی نور گرمایی [دوره 2، شماره 3، 1379، صفحه 177-187]

ع

 • عدسی نور گرمایی بررسی تجربی اثر غلظت سیال و انرژی دمشی در سیگنال عدسی نور گرمایی [دوره 2، شماره 3، 1379، صفحه 177-187]

ف

 • فریزهای میکر تولید هماهنگ دوم در فیلمهای پلیمری D‏SR1-PMMA [دوره 2، شماره 4، 1379، صفحه 235-235]

 • فشار محاسبه فشارو کشش سطحی در مرز مشترک جامد- مایع با استفاده از روش تابعی تارازونا [دوره 2، شماره 4، 1379، صفحه 221-228]

 • فعال سازی نوترونی کاربرد روش فعال سازی نوترونی در کشف مواد منفجره پلاستیکی [دوره 2، شماره 3، 1379، صفحه 151-161]

 • فیلمهای پلیمری تولید هماهنگ دوم در فیلمهای پلیمری D‏SR1-PMMA [دوره 2، شماره 4، 1379، صفحه 235-235]

ک

 • کرمچاله فضا زمان های در حال تحول با فشار شعاعی خالص [دوره 2، شماره 4، 1379، صفحه 229-234]

 • کرمچاله جواب کرمچاله ای معادلات برانس- دیکی در یک پس زمینه تابشی ناهمسانگرد [دوره 2، شماره 5، 1379، صفحه 259-266]

 • کشش سطحی محاسبه فشارو کشش سطحی در مرز مشترک جامد- مایع با استفاده از روش تابعی تارازونا [دوره 2، شماره 4، 1379، صفحه 221-228]

 • کوارکونیم طیف سنجی کوارکونیم به کمک معادله کلاین گوردن [دوره 2، شماره 3، 1379، صفحه 163-175]

 • کوک پذیر طراحی و ساخت یک لیزر نیمه هادی کوک پذیر با پهنای خط کمتر از 0.003آنگستروم [دوره 2، شماره 3، 1379، صفحه 189-195]

ل

 • لیزر طراحی و ساخت یک لیزر نیمه هادی کوک پذیر با پهنای خط کمتر از 0.003آنگستروم [دوره 2، شماره 3، 1379، صفحه 189-195]

م

 • ماتریس چگالی شبیه سازی رفتار دستگاه بس ذره ای الکترونی (RTD) درحالت غیرتعادلی [دوره 2، شماره 5، 1379، صفحه 247-258]

 • محیط میان ستاره ای ناپایداری گرمایی در محیط میان ستاره ای [دوره 2، شماره 3، 1379، صفحه 197-197]

 • مدل پتانسیل طیف سنجی کوارکونیم به کمک معادله کلاین گوردن [دوره 2، شماره 3، 1379، صفحه 163-175]

 • معادله حالت نقاط همرسی در سیالات چگال با استفاده از معادلات حالت [دوره 2، شماره 5، 1379، صفحه 301-310]

 • معادله کلاین گوردان تعمیم یافته طیف سنجی کوارکونیم به کمک معادله کلاین گوردن [دوره 2، شماره 3، 1379، صفحه 163-175]

 • معادله گوردن سینوسی رفتار سالیتونی در مدلهای ناپایدار باروکیلینیک [دوره 2، شماره 4، 1379، صفحه 236-236]

 • مغناطیسی مطالعه نورسنجی و طیف سنجی ستارهCyg V1584 [دوره 2، شماره 5، 1379، صفحه 291-300]

 • مواد منفجره کاربرد روش فعال سازی نوترونی در کشف مواد منفجره پلاستیکی [دوره 2، شماره 3، 1379، صفحه 151-161]

 • مولکول شبه پایدار تحلیل پارامتر ضریب چسبندگی کل و تعیین شرایط بهینه همجوشی کاتالیزور میونی بادرنظرگرفتن مولکول شبه پایدارdt μ [دوره 2، شماره 4، 1379، صفحه 207-220]

 • مونت کارلو کاربرد روش فعال سازی نوترونی در کشف مواد منفجره پلاستیکی [دوره 2، شماره 3، 1379، صفحه 151-161]

ن

 • ناپایداری باروکلینیک رفتار سالیتونی در مدلهای ناپایدار باروکیلینیک [دوره 2، شماره 4، 1379، صفحه 236-236]

 • ناپایداری گرمایی ناپایداری گرمایی در محیط میان ستاره ای [دوره 2، شماره 3، 1379، صفحه 197-197]

 • ناپایداریها ناپایداری گرمایی در محیط میان ستاره ای [دوره 2، شماره 3، 1379، صفحه 197-197]

 • نسبیت عام فضا زمان های در حال تحول با فشار شعاعی خالص [دوره 2، شماره 4، 1379، صفحه 229-234]

 • نظریه تابعی چگالی خواص ساختاری و پاشندگی فونونها در بلورNaCI [دوره 2، شماره 5، 1379، صفحه 311-318]

 • نقطه همرسی نقاط همرسی در سیالات چگال با استفاده از معادلات حالت [دوره 2، شماره 5، 1379، صفحه 301-310]

 • نور گرمایی بررسی تجربی اثر غلظت سیال و انرژی دمشی در سیگنال عدسی نور گرمایی [دوره 2، شماره 3، 1379، صفحه 177-187]

 • نوسانات آزاد نوسانات آزاد زمین [دوره 2، شماره 3، 1379، صفحه 141-150]

 • نیمه هادی طراحی و ساخت یک لیزر نیمه هادی کوک پذیر با پهنای خط کمتر از 0.003آنگستروم [دوره 2، شماره 3، 1379، صفحه 189-195]

و

 • وجوه نوسانی نوسانات آزاد زمین [دوره 2، شماره 3، 1379، صفحه 141-150]

ه

 • همجوشی کاتالیزور میونی تحلیل پارامتر ضریب چسبندگی کل و تعیین شرایط بهینه همجوشی کاتالیزور میونی بادرنظرگرفتن مولکول شبه پایدارdt μ [دوره 2، شماره 4، 1379، صفحه 207-220]

تحت نظارت وف بومی