آ

 • آشوب فاصله اطلاعاتی و کاربرد آن در سریهای زمانی [دوره 8، شماره 1، 1387، صفحه 23-36]

 • آشوب بررسی آشوب اتلافی در ابرشبکه‌های نیمرسانا [دوره 8، شماره 1، 1387، صفحه 67-72]

 • آنتروپی اطلاعات فاصله اطلاعاتی و کاربرد آن در سریهای زمانی [دوره 8، شماره 1، 1387، صفحه 23-36]

 • آوادرخش تک‌حبابی بررسی آوادرخش تک‌حبابی متحرّک [دوره 8، شماره 4، 1387، صفحه 227-234]

 • آوادرخش متحرّک بررسی آوادرخش تک‌حبابی متحرّک [دوره 8، شماره 4، 1387، صفحه 227-234]

ا

 • ابرتقارن آرام کردن مایع فرمی: جدال با علامتهای فرمیونی غیر مستقیم [دوره 8، شماره 2، 1387، صفحه 111-111]

 • ابررسانایی تأثیر آلاینده خنثای Ca-La بر روی خواص ترابردی و ابررسانایی ترکیب 123-Nd [دوره 8، شماره 4، 1387، صفحه 191-197]

 • ابررسانایی بررسی اثر ذرات نانومتری MgO بر ابررساناهای دمای بالای 2223-Bi تهیه شده به روش شیمیایی سل- ژل [دوره 8، شماره 4، 1387، صفحه 267-273]

 • ابرشبکه‌های نیمرسانا بررسی آشوب اتلافی در ابرشبکه‌های نیمرسانا [دوره 8، شماره 1، 1387، صفحه 67-72]

 • اثر مجاورت ابررسانایی ترابرد کوانتمی در ساختارهای فلز - عادی - ابررسانا - فلز - عادیِ گرافین [دوره 8، شماره 2، 1387، صفحه 114-114]

 • اختلال خوشه‌ای اثرات همبستگی الکترونی در نیمه-فلزات NiMnSb در قالب رهیافت اختلالی-خوشه‌ای با پارامترهای ابتدا به ساکن [دوره 8، شماره 2، 1387، صفحه 112-112]

 • استادیوم فاصله اطلاعاتی و کاربرد آن در سریهای زمانی [دوره 8، شماره 1، 1387، صفحه 23-36]

 • استوکیومتری ساخت و بررسی نمونه‌های حجمی و لایه نازک فریت استرانسیوم [دوره 8، شماره 3، 1387، صفحه 119-128]

 • اکسید تیتانیوم و نیترید آلومینیوم رشد و بررسی خواص نانو ساختاری اکسید تیتانیوم و نیتراید آلومینیوم [دوره 8، شماره 1، 1387، صفحه 1-7]

 • الکتروانباشت ساخت فیلمهای بس لایه‌ای Ni-Cu/Cu تهیه شده به روش الکتروانباشت و مطالعه نانوساختار آنها قبل و بعد از بازپخت [دوره 8، شماره 3، 1387، صفحه 177-182]

 • الکترونهای 4F خواص ساختاری و الکترونی بلور سریم حاصل از محاسباتLDA+U [دوره 8، شماره 4، 1387، صفحه 235-240]

 • الکترونهای باند و روان سیستمهای ناکام و همبسته الکترونی [دوره 8، شماره 2، 1387، صفحه 110-110]

 • الگوی ژله پایدار بررسی فرایند شکافت خوشه‌های تغییر شکل یافته سدیم در الگوی قطره مایع و ژله پایدار [دوره 8، شماره 3، 1387، صفحه 137-141]

 • امواج گرانشی انقباض گرانشی یک لایه نورگونه با تقارن استوانه‌ای در خلاء [دوره 8، شماره 1، 1387، صفحه 77-77]

 • انبوهش پخش محدود شبیه‌سازی اثرات نوع آلایش و چگالی جریان در رشد سیلیکان متخلخل به روش اصلاح شده انبوهش پخش محدود [دوره 8، شماره 4، 1387، صفحه 241-248]

 • انتگرال مسیر مقید آرام کردن مایع فرمی: جدال با علامتهای فرمیونی غیر مستقیم [دوره 8، شماره 2، 1387، صفحه 111-111]

 • انداره بحرانی بررسی فرایند شکافت خوشه‌های تغییر شکل یافته سدیم در الگوی قطره مایع و ژله پایدار [دوره 8، شماره 3، 1387، صفحه 137-141]

 • انرژی تبخیر بررسی فرایند شکافت خوشه‌های تغییر شکل یافته سدیم در الگوی قطره مایع و ژله پایدار [دوره 8، شماره 3، 1387، صفحه 137-141]

ب

 • بار کسری سیستمهای الکترونی همبسته قوی در شبکه‌های ناکام [دوره 8، شماره 2، 1387، صفحه 109-109]

 • بار گسسته بررسی دینامیک کوانتومی مدارهای الکتریکی مزوسکوپی با بار گسسته [دوره 8، شماره 3، 1387، صفحه 153-157]

 • بازبهنجارش کوانتمی مقدمه‌ای بر سیستمهای اسپینی کوانتمی [دوره 8، شماره 2، 1387، صفحه 117-117]

 • بازپخت ساخت فیلمهای بس لایه‌ای Ni-Cu/Cu تهیه شده به روش الکتروانباشت و مطالعه نانوساختار آنها قبل و بعد از بازپخت [دوره 8، شماره 3، 1387، صفحه 177-182]

 • بازتاب محلی و ضربی اندریو ترابرد کوانتمی در ساختارهای فلز - عادی - ابررسانا - فلز - عادیِ گرافین [دوره 8، شماره 2، 1387، صفحه 114-114]

 • بازجهت‌گیری اسپینی ساختار بلوری و خواص مغناطیسی ترکیبات Z=H, N) RFe10V2Zy و R=Y, Nd) [دوره 8، شماره 3، 1387، صفحه 159-168]

 • برهم‌کنش الکترون-الکترون اثرات بس ذره‌ای در مایعات الکترونی ابعاد کم [دوره 8، شماره 2، 1387، صفحه 115-115]

 • برهم‌کنشهای مغناطیسی مثالی از پیچیدگی در مغناطیس: ساختارهای پیچیده مغناطیسی در میان‌ فلزات نادر خاکی [دوره 8، شماره 2، 1387، صفحه 113-113]

 • بس لایه Ni-Cu/Cu ساخت فیلمهای بس لایه‌ای Ni-Cu/Cu تهیه شده به روش الکتروانباشت و مطالعه نانوساختار آنها قبل و بعد از بازپخت [دوره 8، شماره 3، 1387، صفحه 177-182]

 • بلور سریم خواص ساختاری و الکترونی بلور سریم حاصل از محاسباتLDA+U [دوره 8، شماره 4، 1387، صفحه 235-240]

 • بهمنهای هوایی گسترده بعد فراکتالی وابسته به انرژی در توزیع سطحی الکترونهای بهمنهای گستره هوایی [دوره 8، شماره 4، 1387، صفحه 250-250]

 • بیلیارد فاصله اطلاعاتی و کاربرد آن در سریهای زمانی [دوره 8، شماره 1، 1387، صفحه 23-36]

پ

 • پارامتر هابارد U) محاسبه ابتدا به ساکن پارامتر هابارد در بلورهای NiO و Gd [دوره 8، شماره 3، 1387، صفحه 143-152]

 • پتانسیل رنگ حالات مزونها و وابستگی آنها به اسپین و ایزواسپین [دوره 8، شماره 3، 1387، صفحه 169-175]

 • پتانسیل نگهدارنده حالات مزونها و وابستگی آنها به اسپین و ایزواسپین [دوره 8، شماره 3، 1387، صفحه 169-175]

 • پخش و بر‌هم‌کنش مطالعه حالت شوک روی درخت کیلی به وسیله روش بازه پُر [دوره 8، شماره 1، 1387، صفحه 37-43]

 • پراش نوترن مثالی از پیچیدگی در مغناطیس: ساختارهای پیچیده مغناطیسی در میان‌ فلزات نادر خاکی [دوره 8، شماره 2، 1387، صفحه 113-113]

 • پرتوهای کیهانی بعد فراکتالی وابسته به انرژی در توزیع سطحی الکترونهای بهمنهای گستره هوایی [دوره 8، شماره 4، 1387، صفحه 250-250]

 • پنج کوارکی مطالعه دینامیکی حالتهای چند کوارکی [دوره 8، شماره 4، 1387، صفحه 205-206]

ت

 • تابع گرین رسانش الکترونی رشته ( poly(dG)-poly(dCمولکول DNA در ساختار SWNT/DNA/SWNT [دوره 8، شماره 4، 1387، صفحه 249-249]

 • تخلیه قوس الکتریکی نانولوله‌های کربنی آلاییده به عناصر سه ظرفیتی با استفاده از طیف‌سنجی پس‌پراکندگی رامان [دوره 8، شماره 4، 1387، صفحه 219-226]

 • ترابرد اثرات بس ذره‌ای در مایعات الکترونی ابعاد کم [دوره 8، شماره 2، 1387، صفحه 115-115]

 • ترابرد الکترونی خواص ترابرد الکترونی نانولوله کربنی فلز - نیمرسانا - فلز [دوره 8، شماره 3، 1387، صفحه 183-183]

 • ترابرد کوانتومی در گرافین ترابرد کوانتمی در ساختارهای فلز - عادی - ابررسانا - فلز - عادیِ گرافین [دوره 8، شماره 2، 1387، صفحه 114-114]

 • تشدید تصادفی روتنوکوپراتها: میدان رقابت ابررسانایی و مغناطیس [دوره 8، شماره 1، 1387، صفحه 9-9]

 • تشدید دورگه بالا گرم کردن پلاسما با امواج برنشتاین الکترونی از طریق واگردانی امواج عادی و فراعادی درلایه UHR [دوره 8، شماره 1، 1387، صفحه 9-22]

 • تشدید سیکلوترونی الکترون گرم کردن پلاسما با امواج برنشتاین الکترونی از طریق واگردانی امواج عادی و فراعادی درلایه UHR [دوره 8، شماره 1، 1387، صفحه 9-22]

 • تکنیکهای سینکروترون رشد و بررسی خواص نانو ساختاری اکسید تیتانیوم و نیتراید آلومینیوم [دوره 8، شماره 1، 1387، صفحه 1-7]

 • توان گرما الکتریسیته تأثیر آلاینده خنثای Ca-La بر روی خواص ترابردی و ابررسانایی ترکیب 123-Nd [دوره 8، شماره 4، 1387، صفحه 191-197]

 • تونل زنی کلاین ترابرد کوانتمی در ساختارهای فلز - عادی - ابررسانا - فلز - عادیِ گرافین [دوره 8، شماره 2، 1387، صفحه 114-114]

ج

 • جایگزیدگی تأثیر آلاینده خنثای Ca-La بر روی خواص ترابردی و ابررسانایی ترکیب 123-Nd [دوره 8، شماره 4، 1387، صفحه 191-197]

 • جبر دینامیکی بررسی دینامیک کوانتومی مدارهای الکتریکی مزوسکوپی با بار گسسته [دوره 8، شماره 3، 1387، صفحه 153-157]

 • جریان متناوب خواص ترابرد الکترونی نانولوله کربنی فلز - نیمرسانا - فلز [دوره 8، شماره 3، 1387، صفحه 183-183]

چ

 • چگالی حالتها مطالعه ابتدا به ساکن بلور CeIn3 در فشارهای بالا [دوره 8، شماره 2، 1387، صفحه 99-107]

 • چگالی حالتهای الکترونی تأثیر آلاینده خنثای Ca-La بر روی خواص ترابردی و ابررسانایی ترکیب 123-Nd [دوره 8، شماره 4، 1387، صفحه 191-197]

ح

 • حالت شوک مطالعه حالت شوک روی درخت کیلی به وسیله روش بازه پُر [دوره 8، شماره 1، 1387، صفحه 37-43]

خ

د

 • دام پاول محاسبه نواحی سوم, چهارم و پنجم پایداری در دام پاول [دوره 8، شماره 4، 1387، صفحه 199-204]

 • درخت کیلی مطالعه حالت شوک روی درخت کیلی به وسیله روش بازه پُر [دوره 8، شماره 1، 1387، صفحه 37-43]

 • دستگاههای همبسته قوی خواص ساختاری و الکترونی بلور سریم حاصل از محاسباتLDA+U [دوره 8، شماره 4، 1387، صفحه 235-240]

 • دوکوارکی مطالعه دینامیکی حالتهای چند کوارکی [دوره 8، شماره 4، 1387، صفحه 205-206]

ر

 • روش LDA+U خواص ساختاری و الکترونی بلور سریم حاصل از محاسباتLDA+U [دوره 8، شماره 4، 1387، صفحه 235-240]

 • روشِ بازه- پر مطالعه حالت شوک روی درخت کیلی به وسیله روش بازه پُر [دوره 8، شماره 1، 1387، صفحه 37-43]

 • روش تقریبی وردشی خوشه‌ای گذار مات رسانا-نارسانا در مدل هابارد دوبعدی نیمه پر [دوره 8، شماره 2، 1387، صفحه 118-118]

 • روش رونگه - کوتا مرتبه چهار محاسبه نواحی سوم, چهارم و پنجم پایداری در دام پاول [دوره 8، شماره 4، 1387، صفحه 199-204]

 • روشهای تقریبی خوشه‌ای کوانتمی گذار مات رسانا-نارسانا در مدل هابارد دوبعدی نیمه پر [دوره 8، شماره 2، 1387، صفحه 118-118]

 • ریسمان سیستمهای الکترونی همبسته قوی در شبکه‌های ناکام [دوره 8، شماره 2، 1387، صفحه 109-109]

س

 • ساختار محاسبه اثر نوترینو در محاسبه ساختار ستاره نوترونی تازه متولد شده [دوره 8، شماره 3، 1387، صفحه 129-136]

 • ساختارهای مغناطیسی مثالی از پیچیدگی در مغناطیس: ساختارهای پیچیده مغناطیسی در میان‌ فلزات نادر خاکی [دوره 8، شماره 2، 1387، صفحه 113-113]

 • سامانه‌های مزوسکوپی بررسی دینامیک کوانتومی مدارهای الکتریکی مزوسکوپی با بار گسسته [دوره 8، شماره 3، 1387، صفحه 153-157]

 • ستاره نوترونی تازه متولد شده محاسبه اثر نوترینو در محاسبه ساختار ستاره نوترونی تازه متولد شده [دوره 8، شماره 3، 1387، صفحه 129-136]

 • سری زمانی فاصله اطلاعاتی و کاربرد آن در سریهای زمانی [دوره 8، شماره 1، 1387، صفحه 23-36]

 • سل - ژل بررسی اثر ذرات نانومتری MgO بر ابررساناهای دمای بالای 2223-Bi تهیه شده به روش شیمیایی سل- ژل [دوره 8، شماره 4، 1387، صفحه 267-273]

 • سیستمهای اسپینی کوانتمی سیستمهای ناکام و همبسته الکترونی [دوره 8، شماره 2، 1387، صفحه 110-110]

 • سیستمهای دوپایا روتنوکوپراتها: میدان رقابت ابررسانایی و مغناطیس [دوره 8، شماره 1، 1387، صفحه 9-9]

 • سیگنال الکتریکی قلب فاصله اطلاعاتی و کاربرد آن در سریهای زمانی [دوره 8، شماره 1، 1387، صفحه 23-36]

 • سیلیکان متخلخل شبیه‌سازی اثرات نوع آلایش و چگالی جریان در رشد سیلیکان متخلخل به روش اصلاح شده انبوهش پخش محدود [دوره 8، شماره 4، 1387، صفحه 241-248]

ش

 • شبیه‌سازی شبیه‌سازی اثرات نوع آلایش و چگالی جریان در رشد سیلیکان متخلخل به روش اصلاح شده انبوهش پخش محدود [دوره 8، شماره 4، 1387، صفحه 241-248]

 • شکافت بررسی فرایند شکافت خوشه‌های تغییر شکل یافته سدیم در الگوی قطره مایع و ژله پایدار [دوره 8، شماره 3، 1387، صفحه 137-141]

ض

 • ضریب چسبندگی شبیه‌سازی اثرات نوع آلایش و چگالی جریان در رشد سیلیکان متخلخل به روش اصلاح شده انبوهش پخش محدود [دوره 8، شماره 4، 1387، صفحه 241-248]

ط

 • طیف حالات مزونها و وابستگی آنها به اسپین و ایزواسپین [دوره 8، شماره 3، 1387، صفحه 169-175]

 • طیف سنجی رامان نانولوله‌های کربنی آلاییده به عناصر سه ظرفیتی با استفاده از طیف‌سنجی پس‌پراکندگی رامان [دوره 8، شماره 4، 1387، صفحه 219-226]

ع

 • عایق مات آرام کردن مایع فرمی: جدال با علامتهای فرمیونی غیر مستقیم [دوره 8، شماره 2، 1387، صفحه 111-111]

ف

 • فاز آلفا و فاز گاما خواص ساختاری و الکترونی بلور سریم حاصل از محاسباتLDA+U [دوره 8، شماره 4، 1387، صفحه 235-240]

 • فرمیونهای سنگین سیستمهای ناکام و همبسته الکترونی [دوره 8، شماره 2، 1387، صفحه 110-110]

 • فرومغناطیس سیستمهای الکترونی همبسته قوی در شبکه‌های ناکام [دوره 8، شماره 2، 1387، صفحه 109-109]

 • فریت استرانسیوم ساخت و بررسی نمونه‌های حجمی و لایه نازک فریت استرانسیوم [دوره 8، شماره 3، 1387، صفحه 119-128]

 • فیزیک هادرونی مطالعه دینامیکی حالتهای چند کوارکی [دوره 8، شماره 4، 1387، صفحه 205-206]

 • فیلم فوق نازک ساخت فیلمهای بس لایه‌ای Ni-Cu/Cu تهیه شده به روش الکتروانباشت و مطالعه نانوساختار آنها قبل و بعد از بازپخت [دوره 8، شماره 3، 1387، صفحه 177-182]

 • فیلم نازک رشد و بررسی خواص نانو ساختاری اکسید تیتانیوم و نیتراید آلومینیوم [دوره 8، شماره 1، 1387، صفحه 1-7]

ق

 • قطری سازی مقدمه‌ای بر سیستمهای اسپینی کوانتمی [دوره 8، شماره 2، 1387، صفحه 117-117]

 • قطری سازی دقیق مقدمه‌ای بر مدل هابارد و قطری‌سازی دقیق [دوره 8، شماره 2، 1387، صفحه 116-116]

ک

 • کوارک حالات مزونها و وابستگی آنها به اسپین و ایزواسپین [دوره 8، شماره 3، 1387، صفحه 169-175]

گ

 • گذار مات گذار مات رسانا-نارسانا در مدل هابارد دوبعدی نیمه پر [دوره 8، شماره 2، 1387، صفحه 118-118]

 • گرادیان میدان الکتریکی مطالعه ابتدا به ساکن بلور CeIn3 در فشارهای بالا [دوره 8، شماره 2، 1387، صفحه 99-107]

 • گرم کردن پلاسما گرم کردن پلاسما با امواج برنشتاین الکترونی از طریق واگردانی امواج عادی و فراعادی درلایه UHR [دوره 8، شماره 1، 1387، صفحه 9-22]

 • گسیل الکترونی رسانش الکترونی رشته ( poly(dG)-poly(dCمولکول DNA در ساختار SWNT/DNA/SWNT [دوره 8، شماره 4، 1387، صفحه 249-249]

ل

 • لایه نشانی به روش تپش لیزری ساخت و بررسی نمونه‌های حجمی و لایه نازک فریت استرانسیوم [دوره 8، شماره 3، 1387، صفحه 119-128]

 • لایه نور گونه انقباض گرانشی یک لایه نورگونه با تقارن استوانه‌ای در خلاء [دوره 8، شماره 1، 1387، صفحه 77-77]

 • لیزر با توان بالا لیزر گاز کربنیک تپی عرضی فشار آتمسفری با نرخ تکرار بالا و توان متوسط ٢٢٠ وات [دوره 8، شماره 1، 1387، صفحه 73-76]

 • لیزر تپی فشار اتمسفری لیزر گاز کربنیک تپی عرضی فشار آتمسفری با نرخ تکرار بالا و توان متوسط ٢٢٠ وات [دوره 8، شماره 1، 1387، صفحه 73-76]

 • لیزر گاز کربنیک لیزر گاز کربنیک تپی عرضی فشار آتمسفری با نرخ تکرار بالا و توان متوسط ٢٢٠ وات [دوره 8، شماره 1، 1387، صفحه 73-76]

م

 • مایع الکترونی اثرات بس ذره‌ای در مایعات الکترونی ابعاد کم [دوره 8، شماره 2، 1387، صفحه 115-115]

 • مایع فرمی آرام کردن مایع فرمی: جدال با علامتهای فرمیونی غیر مستقیم [دوره 8، شماره 2، 1387، صفحه 111-111]

 • محاسبات ابتدا به ساکن خواص ساختاری و الکترونی بلور سریم حاصل از محاسباتLDA+U [دوره 8، شماره 4، 1387، صفحه 235-240]

 • مدل استخوان ماهی رسانش الکترونی رشته ( poly(dG)-poly(dCمولکول DNA در ساختار SWNT/DNA/SWNT [دوره 8، شماره 4، 1387، صفحه 249-249]

 • مدل قطره مایع بررسی فرایند شکافت خوشه‌های تغییر شکل یافته سدیم در الگوی قطره مایع و ژله پایدار [دوره 8، شماره 3، 1387، صفحه 137-141]

 • مدل کوارکی مطالعه دینامیکی حالتهای چند کوارکی [دوره 8، شماره 4، 1387، صفحه 205-206]

 • مدل کوندو سیستمهای ناکام و همبسته الکترونی [دوره 8، شماره 2، 1387، صفحه 110-110]

 • مدل هابارد مقدمه‌ای بر مدل هابارد و قطری‌سازی دقیق [دوره 8، شماره 2، 1387، صفحه 116-116]

 • مدل هابارد گذار مات رسانا-نارسانا در مدل هابارد دوبعدی نیمه پر [دوره 8، شماره 2، 1387، صفحه 118-118]

 • مزون حالات مزونها و وابستگی آنها به اسپین و ایزواسپین [دوره 8، شماره 3، 1387، صفحه 169-175]

 • مشکل علامت فرمیونی آرام کردن مایع فرمی: جدال با علامتهای فرمیونی غیر مستقیم [دوره 8، شماره 2، 1387، صفحه 111-111]

 • معادله رایلی-پلست بررسی آوادرخش تک‌حبابی متحرّک [دوره 8، شماره 4، 1387، صفحه 227-234]

 • معادله مَتی‌یو محاسبه نواحی سوم, چهارم و پنجم پایداری در دام پاول [دوره 8، شماره 4، 1387، صفحه 199-204]

 • مغناطش ساختار بلوری و خواص مغناطیسی ترکیبات Z=H, N) RFe10V2Zy و R=Y, Nd) [دوره 8، شماره 3، 1387، صفحه 159-168]

 • مغناطیس کوانتمی مقدمه‌ای بر سیستمهای اسپینی کوانتمی [دوره 8، شماره 2، 1387، صفحه 117-117]

 • مقاومت الکتریکی تأثیر آلاینده خنثای Ca-La بر روی خواص ترابردی و ابررسانایی ترکیب 123-Nd [دوره 8، شماره 4، 1387، صفحه 191-197]

 • مقاومت مغناطیسی مطالعه تاثیر آلایش و اثر اندازه دانه‌ها بر خواص ساختاری، الکتریکی و مغناطومقاومت منگنایتها [دوره 8، شماره 2، 1387، صفحه 79-98]

 • ممان مغناطیسی مطالعه ابتدا به ساکن بلور CeIn3 در فشارهای بالا [دوره 8، شماره 2، 1387، صفحه 99-107]

 • منگنایتها مطالعه تاثیر آلایش و اثر اندازه دانه‌ها بر خواص ساختاری، الکتریکی و مغناطومقاومت منگنایتها [دوره 8، شماره 2، 1387، صفحه 79-98]

 • موج برنشتاین الکترونی گرم کردن پلاسما با امواج برنشتاین الکترونی از طریق واگردانی امواج عادی و فراعادی درلایه UHR [دوره 8، شماره 1، 1387، صفحه 9-22]

 • موج عادی گرم کردن پلاسما با امواج برنشتاین الکترونی از طریق واگردانی امواج عادی و فراعادی درلایه UHR [دوره 8، شماره 1، 1387، صفحه 9-22]

 • موج فراعادی گرم کردن پلاسما با امواج برنشتاین الکترونی از طریق واگردانی امواج عادی و فراعادی درلایه UHR [دوره 8، شماره 1، 1387، صفحه 9-22]

 • میدان متوسط شبیه‌سازی اثرات نوع آلایش و چگالی جریان در رشد سیلیکان متخلخل به روش اصلاح شده انبوهش پخش محدود [دوره 8، شماره 4، 1387، صفحه 241-248]

 • مینی نوار بررسی آشوب اتلافی در ابرشبکه‌های نیمرسانا [دوره 8، شماره 1، 1387، صفحه 67-72]

ن

 • ناپایداری یون محاسبه نواحی سوم, چهارم و پنجم پایداری در دام پاول [دوره 8، شماره 4، 1387، صفحه 199-204]

 • ناکامی سیستمهای الکترونی همبسته قوی در شبکه‌های ناکام [دوره 8، شماره 2، 1387، صفحه 109-109]

 • نانو لوله کربنی رسانش الکترونی رشته ( poly(dG)-poly(dCمولکول DNA در ساختار SWNT/DNA/SWNT [دوره 8، شماره 4، 1387، صفحه 249-249]

 • نانو لوله‌های کربنی نانولوله‌های کربنی آلاییده به عناصر سه ظرفیتی با استفاده از طیف‌سنجی پس‌پراکندگی رامان [دوره 8، شماره 4، 1387، صفحه 219-226]

 • نانولوله‌های کربنی خواص ترابرد الکترونی نانولوله کربنی فلز - نیمرسانا - فلز [دوره 8، شماره 3، 1387، صفحه 183-183]

 • ناهمسانگردی مغناطیسی ساختار بلوری و خواص مغناطیسی ترکیبات Z=H, N) RFe10V2Zy و R=Y, Nd) [دوره 8، شماره 3، 1387، صفحه 159-168]

 • نسبیت عام انقباض گرانشی یک لایه نورگونه با تقارن استوانه‌ای در خلاء [دوره 8، شماره 1، 1387، صفحه 77-77]

 • نواحی پایداری سوم تا پنجم محاسبه نواحی سوم, چهارم و پنجم پایداری در دام پاول [دوره 8، شماره 4، 1387، صفحه 199-204]

 • نوترینو محاسبه اثر نوترینو در محاسبه ساختار ستاره نوترونی تازه متولد شده [دوره 8، شماره 3، 1387، صفحه 129-136]

 • نوفه همبسته روتنوکوپراتها: میدان رقابت ابررسانایی و مغناطیس [دوره 8، شماره 1، 1387، صفحه 9-9]

 • نیمرسانا رشد و بررسی خواص نانو ساختاری اکسید تیتانیوم و نیتراید آلومینیوم [دوره 8، شماره 1، 1387، صفحه 1-7]

 • نیمه فلز اثرات همبستگی الکترونی در نیمه-فلزات NiMnSb در قالب رهیافت اختلالی-خوشه‌ای با پارامترهای ابتدا به ساکن [دوره 8، شماره 2، 1387، صفحه 112-112]

و

 • واکنش جامد-گاز ساختار بلوری و خواص مغناطیسی ترکیبات Z=H, N) RFe10V2Zy و R=Y, Nd) [دوره 8، شماره 3، 1387، صفحه 159-168]

 • واگردانی مد گرم کردن پلاسما با امواج برنشتاین الکترونی از طریق واگردانی امواج عادی و فراعادی درلایه UHR [دوره 8، شماره 1، 1387، صفحه 9-22]

ه

 • همبستگی الکترونی اثرات همبستگی الکترونی در نیمه-فلزات NiMnSb در قالب رهیافت اختلالی-خوشه‌ای با پارامترهای ابتدا به ساکن [دوره 8، شماره 2، 1387، صفحه 112-112]

 • همبستگی الکترونی اثرات بس ذره‌ای در مایعات الکترونی ابعاد کم [دوره 8، شماره 2، 1387، صفحه 115-115]

 • همبستگی الکترونی‌ سیستمهای الکترونی همبسته قوی در شبکه‌های ناکام [دوره 8، شماره 2، 1387، صفحه 109-109]

تحت نظارت وف بومی