آ

 • آلیاژ کروم محاسبه میدان مغناطیسی فوق ریز در مکان هسته‌های Cd ,Rh ,FeوSn در بلور کروم [دوره 5، شماره 1، 1384، صفحه 29-39]

 • آهن آثار مغناطوالاستیکی در آهنرباهای نانوکامپوزیتNd4Fe77.5B18.5 [دوره 5، شماره 1، 1384، صفحه 17-27]

ا

 • ابررسانایی گرما الکتریسته و شواهد جایگزیده شدن حاملها درابررساناهای Y1-2xCaxThxBa2Cu3O7-δ [دوره 5، شماره 4، 1384، صفحه 249-254]

 • اثر کوانتومی هال بررسی اثر صحیح کوانتومی هال در سیستمهای دارای ناخالصی به روش تبدیل پیمانه‌ای در حضور نقطه‌های کوانتومی [دوره 5، شماره 4، 1384، صفحه 187-195]

 • اسپاترینگ پایدار‌سازی ساختار تتراگونال زیر‌کونیا در سرمتهای لایه نازکZr-O و وابستگی آن به اندازه بلورکها [دوره 5، شماره 2، 1384، صفحه 97-102]

 • اشتعال سریع ترابرد نوترون، الکترون و فوتون در ساچمه‌های ICF در حالت اشتعال جرقه‌ای و اشتعال سریع [دوره 5، شماره 4، 1384، صفحه 197-212]

 • اشتعال مستقیم ترابرد نوترون، الکترون و فوتون در ساچمه‌های ICF در حالت اشتعال جرقه‌ای و اشتعال سریع [دوره 5، شماره 4، 1384، صفحه 197-212]

 • اصول اولیه مطالعه خواص الکترونی C‏aTiO3 در فاز پاراالکتریک و فروالکتریک با استفاده از اصول اولیه [دوره 5، شماره 2، 1384، صفحه 103-108]

 • اکسیداسیون گرمایی باز توزیع ناخالصی آرسنیک (As) در رشد گرمایی و سرعت رشد اکسید سیلیسیم [دوره 5، شماره 4، 1384، صفحه 243-248]

 • امواج نوسانات آزاد سیارات شبه زمین در حضور میدان مغناطیسی [دوره 5، شماره 4، 1384، صفحه 255-255]

 • امواج آلفن جذب تشدیدی و اتلاف امواج هیدرومغناطیسی در تاج خورشید [دوره 5، شماره 3، 1384، صفحه 145-152]

 • امواج درونی نقش امواج درونی در ایجاد ساختار لایه‌ای در جریانهای تبادلی شناوری بین دو حوضه دریایی بسته (حوضه‌های جنوبی و میانی خزر) [دوره 5، شماره 4، 1384، صفحه 213-224]

 • اموج الکترومغناطیسی پراکندگی امواج الکترومغناطیسی توسط یک کرمچاله گذرپذیر [دوره 5، شماره 3، 1384، صفحه 135-144]

 • انبساط گرمایی آثار مغناطوالاستیکی در آهنرباهای نانوکامپوزیتNd4Fe77.5B18.5 [دوره 5، شماره 1، 1384، صفحه 17-27]

 • انحنای اسکالر محاسبه انحنای اسکالر در مدل اسپینی مختلط چهارحالته و بررسی رفتار آن [دوره 5، شماره 2، 1384، صفحه 91-96]

ب

 • بازتوزیع ناخالصی باز توزیع ناخالصی آرسنیک (As) در رشد گرمایی و سرعت رشد اکسید سیلیسیم [دوره 5، شماره 4، 1384، صفحه 243-248]

 • بهره انرژی ترابرد نوترون، الکترون و فوتون در ساچمه‌های ICF در حالت اشتعال جرقه‌ای و اشتعال سریع [دوره 5، شماره 4، 1384، صفحه 197-212]

 • بور آثار مغناطوالاستیکی در آهنرباهای نانوکامپوزیتNd4Fe77.5B18.5 [دوره 5، شماره 1، 1384، صفحه 17-27]

پ

 • پایدارسازی وابسته به اندازه ذرات پایدار‌سازی ساختار تتراگونال زیر‌کونیا در سرمتهای لایه نازکZr-O و وابستگی آن به اندازه بلورکها [دوره 5، شماره 2، 1384، صفحه 97-102]

 • پتانسیل فروبخش نانوترمودینامیک در رویکرد پتانسیل فروبخش [دوره 5، شماره 4، 1384، صفحه 163-177]

 • پذیرفتاری مغناطیسی خواص ساختاری، الکتریکی و مغناطیسی منگنایتLa1-xCaxMnO3 [دوره 5، شماره 4، 1384، صفحه 235-241]

 • پراکندگی برگشتی راترفورد باز توزیع ناخالصی آرسنیک (As) در رشد گرمایی و سرعت رشد اکسید سیلیسیم [دوره 5، شماره 4، 1384، صفحه 243-248]

 • پلاسما جوابهای سالیتونی در پلاسمای سه مؤلفه‌ای یون - الکترون- پوزیترون [دوره 5، شماره 4، 1384، صفحه 225-234]

ت

 • تاج خورشید جذب تشدیدی و اتلاف امواج هیدرومغناطیسی در تاج خورشید [دوره 5، شماره 3، 1384، صفحه 145-152]

 • تبدیل پیمانه‌ای بررسی اثر صحیح کوانتومی هال در سیستمهای دارای ناخالصی به روش تبدیل پیمانه‌ای در حضور نقطه‌های کوانتومی [دوره 5، شماره 4، 1384، صفحه 187-195]

 • تحدید کوانتومی بررسی تغییرات گاف انرژی و تعیین اندازه نقطه‌های کوانتومی PbS تهیه شده در محلول کلوییدی [دوره 5، شماره 1، 1384، صفحه 41-45]

 • تراکم بوز اینشتین تراکم بوز اینشتین گازها در یک پتانسیل نوسانگر هماهنگ [دوره 5، شماره 1، 1384، صفحه 11-16]

 • ترمودینامیک کلاسیک نانوترمودینامیک در رویکرد پتانسیل فروبخش [دوره 5، شماره 4، 1384، صفحه 163-177]

 • تعادل بررسی دینامیک ملکولی شیشه فلورید Zr/Ba/Na در فشار جو و 4 گیگاپاسکال [دوره 5، شماره 2، 1384، صفحه 109-109]

 • تلاطم جو طراحی و ساخت دیدسنج نجومی دیفرانسیلی [دوره 5، شماره 3، 1384، صفحه 121-128]

 • تیتانات باریوم محاسبه نظری ‌خواص اپتیکی و ساختار الکترونی تیتانات باریوم در فاز مکعبی [دوره 5، شماره 1، 1384، صفحه 47-52]

ج

 • جایگزیدگی گرما الکتریسته و شواهد جایگزیده شدن حاملها درابررساناهای Y1-2xCaxThxBa2Cu3O7-δ [دوره 5، شماره 4، 1384، صفحه 249-254]

 • جذب تشدیدی جذب تشدیدی و اتلاف امواج هیدرومغناطیسی در تاج خورشید [دوره 5، شماره 3، 1384، صفحه 145-152]

 • جوابهای دقیق در گرانش دسته‌ای از جوابهای دقیق گرانش با مشتقات بالاتر در چهار بعد [دوره 5، شماره 3، 1384، صفحه 153-156]

چ

 • چگالی حالتهای فونون ماهیت ویژه حالتهای فونون در زنجیرهای شبه تناوبی( نقش شبکه‌های فیبوناچی ) [دوره 5، شماره 2، 1384، صفحه 110-110]

ح

 • حالت مقید معادله بته سالپیتر در فضای ناجابه‌جایی [دوره 5، شماره 2، 1384، صفحه 55-61]

 • حرکت دیفرانسیلی تصویر طراحی و ساخت دیدسنج نجومی دیفرانسیلی [دوره 5، شماره 3، 1384، صفحه 121-128]

خ

 • خواص مغناطیسی محاسبه میدان مغناطیسی فوق ریز در مکان هسته‌های Cd ,Rh ,FeوSn در بلور کروم [دوره 5، شماره 1، 1384، صفحه 29-39]

 • خورشید ممانهای گرانشی خورشید [دوره 5، شماره 3، 1384، صفحه 161-161]

 • خورشید گرفتگی بررسی تغییرات شدت در تاج خورشید طی خورشیدگرفتگی 20 مرداد 1378 [دوره 5، شماره 1، 1384، صفحه 53-53]

د

 • دریای خزر نقش امواج درونی در ایجاد ساختار لایه‌ای در جریانهای تبادلی شناوری بین دو حوضه دریایی بسته (حوضه‌های جنوبی و میانی خزر) [دوره 5، شماره 4، 1384، صفحه 213-224]

 • دستگاه نانومتری نانوترمودینامیک در رویکرد پتانسیل فروبخش [دوره 5، شماره 4، 1384، صفحه 163-177]

 • دوران خورشید ممانهای گرانشی خورشید [دوره 5، شماره 3، 1384، صفحه 161-161]

 • دوگانی AsS/CFTنظریه میدان در ابعاد بالاتر یادداشتی بر دوگانی AdS/CFT [دوره 5، شماره 4، 1384، صفحه 179-186]

 • دو لایه‌ای فرو/ پاد فرو مغناطیس امواج اسپین و ناهمسانگردی تک جهتی در دولایه‌ایهای نازک فرومغناطیسپادفرومغناطیسی [دوره 5، شماره 2، 1384، صفحه 63-74]

 • دید طراحی و ساخت دیدسنج نجومی دیفرانسیلی [دوره 5، شماره 3، 1384، صفحه 121-128]

 • دینامیک ملکولی بررسی دینامیک ملکولی شیشه فلورید Zr/Ba/Na در فشار جو و 4 گیگاپاسکال [دوره 5، شماره 2، 1384، صفحه 109-109]

 • دینامیک نانیوتنی ماده تاریک یا دینامیک دیگر؟ [دوره 5، شماره 3، 1384، صفحه 113-119]

ر

 • روش توزیع کاربرد روش توزیع برای مطالعه لایه‌های نور گونه در نسبیت عام [دوره 5، شماره 3، 1384، صفحه 158-158]

 • روش جاروب- z و ترکیب چهار موج تبهگن اندازه‌گیری ضرایب نوری غیرخطی شیشه‌های چلکاجنید به روش جاروب- z و روش ترکیب چهار موج تبگهن DFWM [دوره 5، شماره 1، 1384، صفحه 1-9]

 • روش کانترترم ترمودینامیک سیاهچاله‌های چرخان و گرانش با تصحیحات مرتبه اول نظریه ریسمان [دوره 5، شماره 3، 1384، صفحه 160-160]

 • روش لختی ترابرد نوترون، الکترون و فوتون در ساچمه‌های ICF در حالت اشتعال جرقه‌ای و اشتعال سریع [دوره 5، شماره 4، 1384، صفحه 197-212]

 • روش ماتریس انتقال ماهیت ویژه حالتهای فونون در زنجیرهای شبه تناوبی( نقش شبکه‌های فیبوناچی ) [دوره 5، شماره 2، 1384، صفحه 110-110]

 • روش مونت کارلو تعیین طیف زمانی نوترونها و طیف انرژی اتمهای میوندار در همجوشی کاتالیزور میونی با استفاده از روش مونت کارلو [دوره 5، شماره 2، 1384، صفحه 75-90]

 • روش نوسانگر واداشته ماهیت ویژه حالتهای فونون در زنجیرهای شبه تناوبی( نقش شبکه‌های فیبوناچی ) [دوره 5، شماره 2، 1384، صفحه 110-110]

ز

 • زمین نوسانات آزاد سیارات شبه زمین در حضور میدان مغناطیسی [دوره 5، شماره 4، 1384، صفحه 255-255]

 • زیرکونیا پایدار‌سازی ساختار تتراگونال زیر‌کونیا در سرمتهای لایه نازکZr-O و وابستگی آن به اندازه بلورکها [دوره 5، شماره 2، 1384، صفحه 97-102]

س

 • ساچمه ترابرد نوترون، الکترون و فوتون در ساچمه‌های ICF در حالت اشتعال جرقه‌ای و اشتعال سریع [دوره 5، شماره 4، 1384، صفحه 197-212]

 • ساختار الکترونی محاسبه نظری ‌خواص اپتیکی و ساختار الکترونی تیتانات باریوم در فاز مکعبی [دوره 5، شماره 1، 1384، صفحه 47-52]

 • ساختار الکترونی مطالعه خواص الکترونی C‏aTiO3 در فاز پاراالکتریک و فروالکتریک با استفاده از اصول اولیه [دوره 5، شماره 2، 1384، صفحه 103-108]

 • ساختار لایه‌ای نقش امواج درونی در ایجاد ساختار لایه‌ای در جریانهای تبادلی شناوری بین دو حوضه دریایی بسته (حوضه‌های جنوبی و میانی خزر) [دوره 5، شماره 4، 1384، صفحه 213-224]

 • سالیتون جوابهای سالیتونی در پلاسمای سه مؤلفه‌ای یون - الکترون- پوزیترون [دوره 5، شماره 4، 1384، صفحه 225-234]

 • سرمت پایدار‌سازی ساختار تتراگونال زیر‌کونیا در سرمتهای لایه نازکZr-O و وابستگی آن به اندازه بلورکها [دوره 5، شماره 2، 1384، صفحه 97-102]

 • سطح مقطع پراکندگی امواج الکترومغناطیسی توسط یک کرمچاله گذرپذیر [دوره 5، شماره 3، 1384، صفحه 135-144]

 • سه جسمی مدل نیروی سه جسمی برای نوسانگر هماهنگ و غیرهماهنگ [دوره 5، شماره 2، 1384، صفحه 111-111]

 • سوخت D-T ترابرد نوترون، الکترون و فوتون در ساچمه‌های ICF در حالت اشتعال جرقه‌ای و اشتعال سریع [دوره 5، شماره 4، 1384، صفحه 197-212]

 • سیارات نوسانات آزاد سیارات شبه زمین در حضور میدان مغناطیسی [دوره 5، شماره 4، 1384، صفحه 255-255]

 • سیاهچاله ترمودینامیک سیاهچاله‌های چرخان و گرانش با تصحیحات مرتبه اول نظریه ریسمان [دوره 5، شماره 3، 1384، صفحه 160-160]

 • سیستمهای مزوسکوپیک بررسی اثر صحیح کوانتومی هال در سیستمهای دارای ناخالصی به روش تبدیل پیمانه‌ای در حضور نقطه‌های کوانتومی [دوره 5، شماره 4، 1384، صفحه 187-195]

ش

 • شبکه ساختار فاز میدانهای پیمانه‌ای شبکه‌ای دو بعدی U(N) با کنش مختلط [دوره 5، شماره 1، 1384، صفحه 54-54]

 • شبکه فیبوناچی ماهیت ویژه حالتهای فونون در زنجیرهای شبه تناوبی( نقش شبکه‌های فیبوناچی ) [دوره 5، شماره 2، 1384، صفحه 110-110]

 • شرودینگر مدل نیروی سه جسمی برای نوسانگر هماهنگ و غیرهماهنگ [دوره 5، شماره 2، 1384، صفحه 111-111]

 • شیشه فلورید بررسی دینامیک ملکولی شیشه فلورید Zr/Ba/Na در فشار جو و 4 گیگاپاسکال [دوره 5، شماره 2، 1384، صفحه 109-109]

ض

ط

 • طیف انرژی اتمهای میوندار تعیین طیف زمانی نوترونها و طیف انرژی اتمهای میوندار در همجوشی کاتالیزور میونی با استفاده از روش مونت کارلو [دوره 5، شماره 2، 1384، صفحه 75-90]

 • طیف زمانی نوترونهای همجوشی تعیین طیف زمانی نوترونها و طیف انرژی اتمهای میوندار در همجوشی کاتالیزور میونی با استفاده از روش مونت کارلو [دوره 5، شماره 2، 1384، صفحه 75-90]

ف

 • فشار جو بررسی دینامیک ملکولی شیشه فلورید Zr/Ba/Na در فشار جو و 4 گیگاپاسکال [دوره 5، شماره 2، 1384، صفحه 109-109]

 • فصل مشترک امواج اسپین و ناهمسانگردی تک جهتی در دولایه‌ایهای نازک فرومغناطیسپادفرومغناطیسی [دوره 5، شماره 2، 1384، صفحه 63-74]

 • فضا- زمان ریمانی همزمانی ساعتها در فضا – زمان عام [دوره 5، شماره 3، 1384، صفحه 159-159]

 • فضای ناجابه‌جا‌گر جابه‌جایی انرژی فرمیونهای غیرنسبیتی برهمکنش کننده در فضای ناجابه‌جاگر [دوره 5، شماره 2، 1384، صفحه 112-112]

 • فضای ناجابه‌جایی معادله بته سالپیتر در فضای ناجابه‌جایی [دوره 5، شماره 2، 1384، صفحه 55-61]

 • فوق کروی مدل نیروی سه جسمی برای نوسانگر هماهنگ و غیرهماهنگ [دوره 5، شماره 2، 1384، صفحه 111-111]

 • فوق مرکزی مدل نیروی سه جسمی برای نوسانگر هماهنگ و غیرهماهنگ [دوره 5، شماره 2، 1384، صفحه 111-111]

 • فیزیک غیر خطی شرایط اتصال در معادله سینوسی گوردون پله‌ای و برخورد سالیتونها [دوره 5، شماره 3، 1384، صفحه 129-134]

ق

 • قطبش پراکندگی امواج الکترومغناطیسی توسط یک کرمچاله گذرپذیر [دوره 5، شماره 3، 1384، صفحه 135-144]

ک

 • کامپوزیت پایدار‌سازی ساختار تتراگونال زیر‌کونیا در سرمتهای لایه نازکZr-O و وابستگی آن به اندازه بلورکها [دوره 5، شماره 2، 1384، صفحه 97-102]

 • کرمچاله‌ها پراکندگی امواج الکترومغناطیسی توسط یک کرمچاله گذرپذیر [دوره 5، شماره 3، 1384، صفحه 135-144]

 • کشت یونی باز توزیع ناخالصی آرسنیک (As) در رشد گرمایی و سرعت رشد اکسید سیلیسیم [دوره 5، شماره 4، 1384، صفحه 243-248]

 • کوانتش گرانش کوانتش گرانش و بررسی هندسی مکانیک کوانتمی [دوره 5، شماره 3، 1384، صفحه 157-157]

 • کیهانشناسی کوانتمی کوانتش گرانش و بررسی هندسی مکانیک کوانتمی [دوره 5، شماره 3، 1384، صفحه 157-157]

گ

 • گاز بوزون تراکم بوز اینشتین گازها در یک پتانسیل نوسانگر هماهنگ [دوره 5، شماره 1، 1384، صفحه 11-16]

 • گذار شیشه بررسی دینامیک ملکولی شیشه فلورید Zr/Ba/Na در فشار جو و 4 گیگاپاسکال [دوره 5، شماره 2، 1384، صفحه 109-109]

 • گذار عایق - فلز خواص ساختاری، الکتریکی و مغناطیسی منگنایتLa1-xCaxMnO3 [دوره 5، شماره 4، 1384، صفحه 235-241]

 • گذار فاز تراکم بوز اینشتین گازها در یک پتانسیل نوسانگر هماهنگ [دوره 5، شماره 1، 1384، صفحه 11-16]

 • گذار فاز محاسبه انحنای اسکالر در مدل اسپینی مختلط چهارحالته و بررسی رفتار آن [دوره 5، شماره 2، 1384، صفحه 91-96]

 • گرانش دیلاتونی ترمودینامیک سیاهچاله‌های چرخان و گرانش با تصحیحات مرتبه اول نظریه ریسمان [دوره 5، شماره 3، 1384، صفحه 160-160]

 • گرانش مشتقات بالاتر دسته‌ای از جوابهای دقیق گرانش با مشتقات بالاتر در چهار بعد [دوره 5، شماره 3، 1384، صفحه 153-156]

 • گردش ترموهالاین نقش امواج درونی در ایجاد ساختار لایه‌ای در جریانهای تبادلی شناوری بین دو حوضه دریایی بسته (حوضه‌های جنوبی و میانی خزر) [دوره 5، شماره 4، 1384، صفحه 213-224]

 • گرما الکتریسیته گرما الکتریسته و شواهد جایگزیده شدن حاملها درابررساناهای Y1-2xCaxThxBa2Cu3O7-δ [دوره 5، شماره 4، 1384، صفحه 249-254]

 • گرم شدن تاج بررسی تغییرات شدت در تاج خورشید طی خورشیدگرفتگی 20 مرداد 1378 [دوره 5، شماره 1، 1384، صفحه 53-53]

 • گسیل موج ماهیت ویژه حالتهای فونون در زنجیرهای شبه تناوبی( نقش شبکه‌های فیبوناچی ) [دوره 5، شماره 2، 1384، صفحه 110-110]

ل

 • لایه نازک امواج اسپین و ناهمسانگردی تک جهتی در دولایه‌ایهای نازک فرومغناطیسپادفرومغناطیسی [دوره 5، شماره 2، 1384، صفحه 63-74]

 • لایه‌های نور گونه کاربرد روش توزیع برای مطالعه لایه‌های نور گونه در نسبیت عام [دوره 5، شماره 3، 1384، صفحه 158-158]

م

 • ماده تاریک ماده تاریک یا دینامیک دیگر؟ [دوره 5، شماره 3، 1384، صفحه 113-119]

 • متریکهای اینشتین دسته‌ای از جوابهای دقیق گرانش با مشتقات بالاتر در چهار بعد [دوره 5، شماره 3، 1384، صفحه 153-156]

 • محاسبات نظریه تابعی چگالی محاسبه میدان مغناطیسی فوق ریز در مکان هسته‌های Cd ,Rh ,FeوSn در بلور کروم [دوره 5، شماره 1، 1384، صفحه 29-39]

 • مختصات نسبی ژاکوبی مدل نیروی سه جسمی برای نوسانگر هماهنگ و غیرهماهنگ [دوره 5، شماره 2، 1384، صفحه 111-111]

 • مدلهای اسپینی محاسبه انحنای اسکالر در مدل اسپینی مختلط چهارحالته و بررسی رفتار آن [دوره 5، شماره 2، 1384، صفحه 91-96]

 • معادله بته – سالپیتر معادله بته سالپیتر در فضای ناجابه‌جایی [دوره 5، شماره 2، 1384، صفحه 55-61]

 • معادله سینوسی گوردون شرایط اتصال در معادله سینوسی گوردون پله‌ای و برخورد سالیتونها [دوره 5، شماره 3، 1384، صفحه 129-134]

 • مغناطوتنگش آثار مغناطوالاستیکی در آهنرباهای نانوکامپوزیتNd4Fe77.5B18.5 [دوره 5، شماره 1، 1384، صفحه 17-27]

 • مغناطو مقاومت فوق‌العاده بزرگ خواص ساختاری، الکتریکی و مغناطیسی منگنایتLa1-xCaxMnO3 [دوره 5، شماره 4، 1384، صفحه 235-241]

 • مغناطوهیدرودینامیک نوسانات آزاد سیارات شبه زمین در حضور میدان مغناطیسی [دوره 5، شماره 4، 1384، صفحه 255-255]

 • مغناطوهیدرودینامیک جذب تشدیدی و اتلاف امواج هیدرومغناطیسی در تاج خورشید [دوره 5، شماره 3، 1384، صفحه 145-152]

 • مکانیابی طراحی و ساخت دیدسنج نجومی دیفرانسیلی [دوره 5، شماره 3، 1384، صفحه 121-128]

 • مکانیک سماوی ممانهای گرانشی خورشید [دوره 5، شماره 3، 1384، صفحه 161-161]

 • ممانهای گرانشی ممانهای گرانشی خورشید [دوره 5، شماره 3، 1384، صفحه 161-161]

 • منگنایتها خواص ساختاری، الکتریکی و مغناطیسی منگنایتLa1-xCaxMnO3 [دوره 5، شماره 4، 1384، صفحه 235-241]

 • موج اسپین امواج اسپین و ناهمسانگردی تک جهتی در دولایه‌ایهای نازک فرومغناطیسپادفرومغناطیسی [دوره 5، شماره 2، 1384، صفحه 63-74]

 • میدان فرمیونی غیر نسبیتی جابه‌جایی انرژی فرمیونهای غیرنسبیتی برهمکنش کننده در فضای ناجابه‌جاگر [دوره 5، شماره 2، 1384، صفحه 112-112]

 • میدان مغناطیسی نوسانات آزاد سیارات شبه زمین در حضور میدان مغناطیسی [دوره 5، شماره 4، 1384، صفحه 255-255]

 • میدان مغناطیسی فوق ریز محاسبه میدان مغناطیسی فوق ریز در مکان هسته‌های Cd ,Rh ,FeوSn در بلور کروم [دوره 5، شماره 1، 1384، صفحه 29-39]

 • مینی ابر فضا کوانتش گرانش و بررسی هندسی مکانیک کوانتمی [دوره 5، شماره 3، 1384، صفحه 157-157]

ن

 • نئودیمیوم آثار مغناطوالاستیکی در آهنرباهای نانوکامپوزیتNd4Fe77.5B18.5 [دوره 5، شماره 1، 1384، صفحه 17-27]

 • نانوترمودینامیک نانوترمودینامیک در رویکرد پتانسیل فروبخش [دوره 5، شماره 4، 1384، صفحه 163-177]

 • نانوکامپوزیت آثار مغناطوالاستیکی در آهنرباهای نانوکامپوزیتNd4Fe77.5B18.5 [دوره 5، شماره 1، 1384، صفحه 17-27]

 • ناهمسانگردی مبادله‌ای امواج اسپین و ناهمسانگردی تک جهتی در دولایه‌ایهای نازک فرومغناطیسپادفرومغناطیسی [دوره 5، شماره 2، 1384، صفحه 63-74]

 • نسبیت همزمانی ساعتها در فضا – زمان عام [دوره 5، شماره 3، 1384، صفحه 159-159]

 • نسبیت عام کاربرد روش توزیع برای مطالعه لایه‌های نور گونه در نسبیت عام [دوره 5، شماره 3، 1384، صفحه 158-158]

 • نسبیت عمومی ممانهای گرانشی خورشید [دوره 5، شماره 3، 1384، صفحه 161-161]

 • نظریه اختلال پراکندگی پراکندگی امواج الکترومغناطیسی توسط یک کرمچاله گذرپذیر [دوره 5، شماره 3، 1384، صفحه 135-144]

 • نظریه پیمانه‌ای ساختار فاز میدانهای پیمانه‌ای شبکه‌ای دو بعدی U(N) با کنش مختلط [دوره 5، شماره 1، 1384، صفحه 54-54]

 • نظریه تابعی چگالی محاسبه نظری ‌خواص اپتیکی و ساختار الکترونی تیتانات باریوم در فاز مکعبی [دوره 5، شماره 1، 1384، صفحه 47-52]

 • نظریه سالیتون شرایط اتصال در معادله سینوسی گوردون پله‌ای و برخورد سالیتونها [دوره 5، شماره 3، 1384، صفحه 129-134]

 • نقطه کوانتومی بررسی اثر صحیح کوانتومی هال در سیستمهای دارای ناخالصی به روش تبدیل پیمانه‌ای در حضور نقطه‌های کوانتومی [دوره 5، شماره 4، 1384، صفحه 187-195]

 • نقطه‌های کوانتومی PbS بررسی تغییرات گاف انرژی و تعیین اندازه نقطه‌های کوانتومی PbS تهیه شده در محلول کلوییدی [دوره 5، شماره 1، 1384، صفحه 41-45]

 • نوسان نوسانات آزاد سیارات شبه زمین در حضور میدان مغناطیسی [دوره 5، شماره 4، 1384، صفحه 255-255]

ه

 • همجوشی ترابرد نوترون، الکترون و فوتون در ساچمه‌های ICF در حالت اشتعال جرقه‌ای و اشتعال سریع [دوره 5، شماره 4، 1384، صفحه 197-212]

 • همجوشی کاتالیزور میونی تعیین طیف زمانی نوترونها و طیف انرژی اتمهای میوندار در همجوشی کاتالیزور میونی با استفاده از روش مونت کارلو [دوره 5، شماره 2، 1384، صفحه 75-90]

 • همزمانی همزمانی ساعتها در فضا – زمان عام [دوره 5، شماره 3، 1384، صفحه 159-159]

ی

 • یون سنگین ترابرد نوترون، الکترون و فوتون در ساچمه‌های ICF در حالت اشتعال جرقه‌ای و اشتعال سریع [دوره 5، شماره 4، 1384، صفحه 197-212]