آ

 • آشکارسازی CO طیف سنج لیزر اختلاف فرکانسMIR برای آشکارسازی CO در شعله [دوره 3، شماره 4، 1381، صفحه 323-323]

ا

 • ابر پارامغناطیس ساختار و خواص فیزیکی فروفلوئیدهای لایه‌ای [دوره 3، شماره 4، 1381، صفحه 257-273]

 • ابرتندری پارامترسازی فرآیندهای خردفیزیکی و دینامیکی بارش در مدل ابرتندری [دوره 3، شماره 3، 1381، صفحه 185-198]

 • ابررساناهای دمای بالا ساختار الکترونی123- Yدر فشار متعارف و فشارهای بالا [دوره 3، شماره 1، 1381، صفحه 59-80]

 • ابررساناهای دمای بالای ‍‍GdPrCa-123 آلایش ‍‍Ca‍ و prدر ابررساناهای دمای بالا با پایه Gd [دوره 3، شماره 1، 1381، صفحه 39-50]

 • ابر رسانه های دمای بالا خواص ترابردی مغناطیسی واثر هال در نمونه هایGdpr-123 [دوره 3، شماره 2، 1381، صفحه 153-166]

 • اثرات تحدید کوانتومی ویژه مقادیر انرژی حاملها در سیمهای کوانتومی مستطیلی با جرم مؤثر فضایی [دوره 3، شماره 4، 1381، صفحه 289-293]

 • اثرات غیر اختلالی پتانسیلهای محض SU(3) در مدل ورتکسهای مرکزی پهن [دوره 3، شماره 4، 1381، صفحه 324-324]

 • اثر هال مقاومت مغناطیسی خواص ترابردی مغناطیسی واثر هال در نمونه هایGdpr-123 [دوره 3، شماره 2، 1381، صفحه 153-166]

 • اختلاف فرکانس طیف سنج لیزر اختلاف فرکانسMIR برای آشکارسازی CO در شعله [دوره 3، شماره 4، 1381، صفحه 323-323]

 • اگورا و تاکاهاشی پارامترسازی فرآیندهای خردفیزیکی و دینامیکی بارش در مدل ابرتندری [دوره 3، شماره 3، 1381، صفحه 185-198]

 • انتقال اکمن مطالعه دمای سطح آب و انتقال اکمن در ناحیه خلیج فارس [دوره 3، شماره 3، 1381، صفحه 213-222]

 • انتقال بار محاسبه سطح مقطع جزیی انتقال حالت به حالت بار به روش فادیف [دوره 3، شماره 3، 1381، صفحه 233-245]

 • انجماد محاسبه انرژی آزاد هلمهولتز و معادله حالت بلور fcc با مولکولهای با برهمکنش کره سخت-یوکاوا به روش ابنر [دوره 3، شماره 4، 1381، صفحه 275-279]

 • انرژی محاسبه ساختار دورانی مولکول CF4 با تئوری جی‌موره- بیلی [دوره 3، شماره 4، 1381، صفحه 317-322]

 • انرژی آزاد محاسبه انرژی آزاد هلمهولتز و معادله حالت بلور fcc با مولکولهای با برهمکنش کره سخت-یوکاوا به روش ابنر [دوره 3، شماره 4، 1381، صفحه 275-279]

 • انرژی گاف اثرهای ناخالصی بر روی پهنای گاف انرژی [دوره 3، شماره 3، 1381، صفحه 247-253]

 • انرژی میخکوبی خواص ترابردی مغناطیسی واثر هال در نمونه هایGdpr-123 [دوره 3، شماره 2، 1381، صفحه 153-166]

 • انرژیهای جابجایی کولنی شکست تقارن در هسته های آینه ای 55Co و55Ni [دوره 3، شماره 3، 1381، صفحه 253-253]

ب

 • باریکه یونی رادیواکتیو شکست تقارن در هسته های آینه ای 55Co و55Ni [دوره 3، شماره 3، 1381، صفحه 253-253]

 • بریلیوم اندازه گیری طیف انرژی نوترون های سریع در واکنش D+Be [دوره 3، شماره 2، 1381، صفحه 101-107]

پ

 • پارالکتریک محاسبه نظری ساختار الکترونی و چگالی حالتها در بلور تیتانات باریم [دوره 3، شماره 3، 1381، صفحه 169-175]

 • پارامترسازی کسلر پارامترسازی فرآیندهای خردفیزیکی و دینامیکی بارش در مدل ابرتندری [دوره 3، شماره 3، 1381، صفحه 185-198]

 • پارتون بررسی مدلهای گوناگون QCD و مقایسه آنها با نتایج حاصل از نابودی e+e- در انرژی مرکز جرم60GeV [دوره 3، شماره 4، 1381، صفحه 281-287]

 • پذیرفتاری مغناطیسی متناوب ناهمسانگردی چهتی مغناطوتنگش وگذارفاز مغناطیسی درمحلول جامدNd14 Dy2 Fe78 B6 [دوره 3، شماره 1، 1381، صفحه 7-12]

 • پرتابه دوترون اندازه گیری طیف انرژی نوترون های سریع در واکنش D+Be [دوره 3، شماره 2، 1381، صفحه 101-107]

 • پوچ توان وزنهای پوچ توان در نظریه میدانهای همدیس [دوره 3، شماره 1، 1381، صفحه 51-58]

ت

 • تئوریهای میدانهای پیمانه‌ای شبکه‌ای پتانسیلهای محض SU(3) در مدل ورتکسهای مرکزی پهن [دوره 3، شماره 4، 1381، صفحه 324-324]

 • تابش گاما محاسبهْ ضرایب انباشت پرتوگیری تابشهای گاما برای چشمه ‌های نقطه ‌ای در آب و سرب [دوره 3، شماره 1، 1381، صفحه 27-38]

 • تابع پوشا ویژه مقادیر انرژی حاملها در سیمهای کوانتومی مستطیلی با جرم مؤثر فضایی [دوره 3، شماره 4، 1381، صفحه 289-293]

 • تابعی چگالی محاسبه انرژی آزاد هلمهولتز و معادله حالت بلور fcc با مولکولهای با برهمکنش کره سخت-یوکاوا به روش ابنر [دوره 3، شماره 4، 1381، صفحه 275-279]

 • تانسورهای مکعبی محاسبه ساختار دورانی مولکول CF4 با تئوری جی‌موره- بیلی [دوره 3، شماره 4، 1381، صفحه 317-322]

 • ترکش ترکش مزونهای سنگین در LHC [دوره 3، شماره 4، 1381، صفحه 295-299]

 • ترموهالاین مطالعه دمای سطح آب و انتقال اکمن در ناحیه خلیج فارس [دوره 3، شماره 3، 1381، صفحه 213-222]

 • تقریب چگالی موضعی ساختار الکترونی123- Yدر فشار متعارف و فشارهای بالا [دوره 3، شماره 1، 1381، صفحه 59-80]

 • تکانه عرضی توزیع تکانه عرضی و تابش گلویون درفرآیندهای نابودی e‏+e - درانرژی مرکزجرم 60GeV [دوره 3، شماره 2، 1381، صفحه 83-88]

 • تورم جوابهای کیهانشناسی معادلات برانس- دیکی با ثابت کیهانشناسی [دوره 3، شماره 3، 1381، صفحه 177-183]

 • توزیع زاویه‌ای بررسی توزیع زاویه‌ای پاره‌های شکافت هسته ‌های طلا و بیسموت با پروتونهای 25MeVتا30MeV [دوره 3، شماره 1، 1381، صفحه 13-26]

 • توزیع محورهای آسان مشخصه های آماری ذرات ضبط مغناطیسی [دوره 3، شماره 3، 1381، صفحه 199-212]

 • توزیع میدان کلیدزنی مشخصه های آماری ذرات ضبط مغناطیسی [دوره 3، شماره 3، 1381، صفحه 199-212]

 • تیتانات باریم محاسبه نظری ساختار الکترونی و چگالی حالتها در بلور تیتانات باریم [دوره 3، شماره 3، 1381، صفحه 169-175]

ث

 • ثابت کیهانشناسی جوابهای کیهانشناسی معادلات برانس- دیکی با ثابت کیهانشناسی [دوره 3، شماره 3، 1381، صفحه 177-183]

 • ثابتهای طیف محاسبه ساختار دورانی مولکول CF4 با تئوری جی‌موره- بیلی [دوره 3، شماره 4، 1381، صفحه 317-322]

ج

 • جت توزیع تکانه عرضی و تابش گلویون درفرآیندهای نابودی e‏+e - درانرژی مرکزجرم 60GeV [دوره 3، شماره 2، 1381، صفحه 83-88]

 • جرم مؤثر ویژه مقادیر انرژی حاملها در سیمهای کوانتومی مستطیلی با جرم مؤثر فضایی [دوره 3، شماره 4، 1381، صفحه 289-293]

چ

 • چرخه میونی همجوشی بررسی چرخه سیستم کاتالیزور میونی در مخلوطD/T با در نظر گرفتن تشکیل مولکولهای دو میونی [دوره 3، شماره 2، 1381، صفحه 121-131]

 • چهارجسمی بررسی چرخه سیستم کاتالیزور میونی در مخلوطD/T با در نظر گرفتن تشکیل مولکولهای دو میونی [دوره 3، شماره 2، 1381، صفحه 121-131]

ح

 • حالت پایه محاسبه ساختار دورانی مولکول CF4 با تئوری جی‌موره- بیلی [دوره 3، شماره 4، 1381، صفحه 317-322]

خ

 • خلیج فارس مطالعه دمای سطح آب و انتقال اکمن در ناحیه خلیج فارس [دوره 3، شماره 3، 1381، صفحه 213-222]

 • خواص اشباع محاسبه خصوصیات اشباع ماده هسته ای متقارن بادرنظرگرفتن ایزوبار Δ [دوره 3، شماره 1، 1381، صفحه 1-6]

د

 • دامنه پراکندگی محاسبه سطح مقطع جزیی انتقال حالت به حالت بار به روش فادیف [دوره 3، شماره 3، 1381، صفحه 233-245]

 • درصد بادهای آرام بررسی گلبادها و انتخاب مناطق کاندید برای تأسیس رصدخانه ملی ایران [دوره 3، شماره 4، 1381، صفحه 309-315]

 • دمای سطح آب شوری مطالعه دمای سطح آب و انتقال اکمن در ناحیه خلیج فارس [دوره 3، شماره 3، 1381، صفحه 213-222]

 • دوتایی گرفتی تغییرات نوری ناهنجار در دوتایی گرفتی آر-زد ذات الکرسی [دوره 3، شماره 1، 1381، صفحه 81-81]

 • دید نجومی بررسی گلبادها و انتخاب مناطق کاندید برای تأسیس رصدخانه ملی ایران [دوره 3، شماره 4، 1381، صفحه 309-315]

ذ

ر

 • ربایش الکترون محاسبه سطح مقطع جزیی انتقال حالت به حالت بار به روش فادیف [دوره 3، شماره 3، 1381، صفحه 233-245]

 • رفتار بحرانی ناهمسانگردی چهتی مغناطوتنگش وگذارفاز مغناطیسی درمحلول جامدNd14 Dy2 Fe78 B6 [دوره 3، شماره 1، 1381، صفحه 7-12]

 • روش لختی بهره انرژی ساچمه هایی بااشتعال جرقه ای در همجوشی به روش لختی [دوره 3، شماره 2، 1381، صفحه 89-99]

س

 • ساچمه بهره انرژی ساچمه هایی بااشتعال جرقه ای در همجوشی به روش لختی [دوره 3، شماره 2، 1381، صفحه 89-99]

 • ساختار الکترونی محاسبه نظری ساختار الکترونی و چگالی حالتها در بلور تیتانات باریم [دوره 3، شماره 3، 1381، صفحه 169-175]

 • ساختار الکترونی ساختار الکترونی123- Yدر فشار متعارف و فشارهای بالا [دوره 3، شماره 1، 1381، صفحه 59-80]

 • ساختار ریز محاسبه ساختار دورانی مولکول CF4 با تئوری جی‌موره- بیلی [دوره 3، شماره 4، 1381، صفحه 317-322]

 • ساختار ستارگان انتقال حرارت پیامدهای اختر فیزیکی ماده تاریک سرد [دوره 3، شماره 2، 1381، صفحه 133-138]

 • سطح مقطع جزئی محاسبه سطح مقطع جزیی انتقال حالت به حالت بار به روش فادیف [دوره 3، شماره 3، 1381، صفحه 233-245]

 • سطح مقطع کل شکافت بررسی توزیع زاویه‌ای پاره‌های شکافت هسته ‌های طلا و بیسموت با پروتونهای 25MeVتا30MeV [دوره 3، شماره 1، 1381، صفحه 13-26]

 • سوختD-T ِِِ بهره انرژی ساچمه هایی بااشتعال جرقه ای در همجوشی به روش لختی [دوره 3، شماره 2، 1381، صفحه 89-99]

 • سورفاکتانت ساختار و خواص فیزیکی فروفلوئیدهای لایه‌ای [دوره 3، شماره 4، 1381، صفحه 257-273]

 • سولفید کادمیم اثرهای ناخالصی بر روی پهنای گاف انرژی [دوره 3، شماره 3، 1381، صفحه 247-253]

 • سیم کوانتومی ویژه مقادیر انرژی حاملها در سیمهای کوانتومی مستطیلی با جرم مؤثر فضایی [دوره 3، شماره 4، 1381، صفحه 289-293]

ش

 • شبیه سازی دینامیک ملکولی ملکول C60 علم نانومتری ملکولC60 [دوره 3، شماره 2، 1381، صفحه 167-167]

 • شدت بارندگی پارامترسازی فرآیندهای خردفیزیکی و دینامیکی بارش در مدل ابرتندری [دوره 3، شماره 3، 1381، صفحه 185-198]

 • شرایط مرزی الکترواستاتیک در فضازمانهای کرمچاله‌ای [دوره 3، شماره 4، 1381، صفحه 301-308]

 • شکافت هسته‌ای بررسی توزیع زاویه‌ای پاره‌های شکافت هسته ‌های طلا و بیسموت با پروتونهای 25MeVتا30MeV [دوره 3، شماره 1، 1381، صفحه 13-26]

ض

 • ضریب انباشت محاسبهْ ضرایب انباشت پرتوگیری تابشهای گاما برای چشمه ‌های نقطه ‌ای در آب و سرب [دوره 3، شماره 1، 1381، صفحه 27-38]

ط

 • طرح واپاشی شکست تقارن در هسته های آینه ای 55Co و55Ni [دوره 3، شماره 3، 1381، صفحه 253-253]

 • طیف انرژی نوترون اندازه گیری طیف انرژی نوترون های سریع در واکنش D+Be [دوره 3، شماره 2، 1381، صفحه 101-107]

 • طیف‌سنج طیف سنج لیزر اختلاف فرکانسMIR برای آشکارسازی CO در شعله [دوره 3، شماره 4، 1381، صفحه 323-323]

ع

 • علم نانومتری علم نانومتری ملکولC60 [دوره 3، شماره 2، 1381، صفحه 167-167]

ف

 • فرآیندهای خرد فیزیکی و دینامیکی پارامترسازی فرآیندهای خردفیزیکی و دینامیکی بارش در مدل ابرتندری [دوره 3، شماره 3، 1381، صفحه 185-198]

 • فرمولبندی فادیف محاسبه سطح مقطع جزیی انتقال حالت به حالت بار به روش فادیف [دوره 3، شماره 3، 1381، صفحه 233-245]

 • فروفلوئید ساختار و خواص فیزیکی فروفلوئیدهای لایه‌ای [دوره 3، شماره 4، 1381، صفحه 257-273]

 • فشارهای بالا ساختار الکترونی123- Yدر فشار متعارف و فشارهای بالا [دوره 3، شماره 1، 1381، صفحه 59-80]

 • فوتوکانداکتیویته اثرهای ناخالصی بر روی پهنای گاف انرژی [دوره 3، شماره 3، 1381، صفحه 247-253]

ق

 • قطر همدوسی جو بررسی گلبادها و انتخاب مناطق کاندید برای تأسیس رصدخانه ملی ایران [دوره 3، شماره 4، 1381، صفحه 309-315]

ک

 • کاتالیزور میونی بررسی چرخه سیستم کاتالیزور میونی در مخلوطD/T با در نظر گرفتن تشکیل مولکولهای دو میونی [دوره 3، شماره 2، 1381، صفحه 121-131]

 • کدFORIST اندازه گیری طیف انرژی نوترون های سریع در واکنش D+Be [دوره 3، شماره 2، 1381، صفحه 101-107]

 • کرمچاله‌های گذرپذیر الکترواستاتیک در فضازمانهای کرمچاله‌ای [دوره 3، شماره 4، 1381، صفحه 301-308]

 • کوارک توزیع تکانه عرضی و تابش گلویون درفرآیندهای نابودی e‏+e - درانرژی مرکزجرم 60GeV [دوره 3، شماره 2، 1381، صفحه 83-88]

 • کوارکهای سنگین ترکش مزونهای سنگین در LHC [دوره 3، شماره 4، 1381، صفحه 295-299]

 • کوانتش برزین هندسه مکانیک کوانتومی کوانتش تغیرشکل فرمولبندی هندسی کوانتش تغییرشکل برزین [دوره 3، شماره 2، 1381، صفحه 139-151]

 • کوانتوم رنگ بررسی مدلهای گوناگون QCD و مقایسه آنها با نتایج حاصل از نابودی e+e- در انرژی مرکز جرم60GeV [دوره 3، شماره 4، 1381، صفحه 281-287]

گ

 • گلباد بررسی گلبادها و انتخاب مناطق کاندید برای تأسیس رصدخانه ملی ایران [دوره 3، شماره 4، 1381، صفحه 309-315]

 • گلوئون توزیع تکانه عرضی و تابش گلویون درفرآیندهای نابودی e‏+e - درانرژی مرکزجرم 60GeV [دوره 3، شماره 2، 1381، صفحه 83-88]

ل

 • لیزر طیف سنج لیزر اختلاف فرکانسMIR برای آشکارسازی CO در شعله [دوره 3، شماره 4، 1381، صفحه 323-323]

م

 • ماتریس گذار محاسبه سطح مقطع جزیی انتقال حالت به حالت بار به روش فادیف [دوره 3، شماره 3، 1381، صفحه 233-245]

 • ماده تاریک پیامدهای اختر فیزیکی ماده تاریک سرد [دوره 3، شماره 2، 1381، صفحه 133-138]

 • ماده هسته ای محاسبه خصوصیات اشباع ماده هسته ای متقارن بادرنظرگرفتن ایزوبار Δ [دوره 3، شماره 1، 1381، صفحه 1-6]

 • محبوس شدگی پتانسیلهای محض SU(3) در مدل ورتکسهای مرکزی پهن [دوره 3، شماره 4، 1381، صفحه 324-324]

 • محیط دی‌الکتریک الکترواستاتیک در فضازمانهای کرمچاله‌ای [دوره 3، شماره 4، 1381، صفحه 301-308]

 • محیط ضبط مغناطیسی مشخصه های آماری ذرات ضبط مغناطیسی [دوره 3، شماره 3، 1381، صفحه 199-212]

 • مدل سازی عددی پارامترسازی فرآیندهای خردفیزیکی و دینامیکی بارش در مدل ابرتندری [دوره 3، شماره 3، 1381، صفحه 185-198]

 • مدل سازی مقیاس نانو علم نانومتری ملکولC60 [دوره 3، شماره 2، 1381، صفحه 167-167]

 • مدلهای پدیده شناسی پتانسیلهای محض SU(3) در مدل ورتکسهای مرکزی پهن [دوره 3، شماره 4، 1381، صفحه 324-324]

 • مدلهای ترکش بررسی مدلهای گوناگون QCD و مقایسه آنها با نتایج حاصل از نابودی e+e- در انرژی مرکز جرم60GeV [دوره 3، شماره 4، 1381، صفحه 281-287]

 • مدل ورتکسهای مرکزی پهن پتانسیلهای محض SU(3) در مدل ورتکسهای مرکزی پهن [دوره 3، شماره 4، 1381، صفحه 324-324]

 • مرکز میخ کوبی آلایش ‍‍Ca‍ و prدر ابررساناهای دمای بالا با پایه Gd [دوره 3، شماره 1، 1381، صفحه 39-50]

 • معادلات ماکسول الکترواستاتیک در فضازمانهای کرمچاله‌ای [دوره 3، شماره 4، 1381، صفحه 301-308]

 • معادله حالت محاسبه خصوصیات اشباع ماده هسته ای متقارن بادرنظرگرفتن ایزوبار Δ [دوره 3، شماره 1، 1381، صفحه 1-6]

 • معادله حالت محاسبه انرژی آزاد هلمهولتز و معادله حالت بلور fcc با مولکولهای با برهمکنش کره سخت-یوکاوا به روش ابنر [دوره 3، شماره 4، 1381، صفحه 275-279]

 • مغناطوتنگش ناهمسانگردی چهتی مغناطوتنگش وگذارفاز مغناطیسی درمحلول جامدNd14 Dy2 Fe78 B6 [دوره 3، شماره 1، 1381، صفحه 7-12]

 • مقاومت کششی ریسمان پتانسیلهای محض SU(3) در مدل ورتکسهای مرکزی پهن [دوره 3، شماره 4، 1381، صفحه 324-324]

 • موضعی شدن حفرهTAPS آلایش ‍‍Ca‍ و prدر ابررساناهای دمای بالا با پایه Gd [دوره 3، شماره 1، 1381، صفحه 39-50]

 • مونت کارلو محاسبهْ ضرایب انباشت پرتوگیری تابشهای گاما برای چشمه ‌های نقطه ‌ای در آب و سرب [دوره 3، شماره 1، 1381، صفحه 27-38]

ن

و

ه

 • هسته مرکب شکست تقارن در هسته های آینه ای 55Co و55Ni [دوره 3، شماره 3، 1381، صفحه 253-253]

 • هسته های آینه ای شکست تقارن در هسته های آینه ای 55Co و55Ni [دوره 3، شماره 3، 1381، صفحه 253-253]

 • همجوشی بهره انرژی ساچمه هایی بااشتعال جرقه ای در همجوشی به روش لختی [دوره 3، شماره 2، 1381، صفحه 89-99]

 • همدیس وزنهای پوچ توان در نظریه میدانهای همدیس [دوره 3، شماره 1، 1381، صفحه 51-58]

ی

 • یون سنگین بهره انرژی بهره انرژی ساچمه هایی بااشتعال جرقه ای در همجوشی به روش لختی [دوره 3، شماره 2، 1381، صفحه 89-99]

تحت نظارت وف بومی