مجله پژوهش فیزیک ایران- درباره نشریه
معرفی مجله

حذف تصاویر و رنگ‌ها

انجمن فیزیک ایران صاحب امتیاز مجله پژوهش فیزیک ایران است و هیئت ویراستاران را منصوب می‌کند. هیئت ویراستاران بر امور علمی مجله نظارت می‌کند. انتشار این مجله حاصل فعالیت مشترک دانشگاه صنعتی اصفهان و انجمن فیزیک ایران است.

 ناشر: مرکز نشر، دانشگاه صنعتی اصفهان

چاپ: چاپخانه دانشگاه صنعتی اصفهان

نشانی مطلب در وبگاه مجله پژوهش فیزیک ایران:
http://ijpr.iut.ac.ir/find.php?item=1.40.15.fa
برگشت به اصل مطلب