مجله پژوهش فیزیک ایران- هیات دبیران
هیئت دبیران

حذف تصاویر و رنگ‌ها

 مدیر مسئول:  عبدا... لنگری دانشکدۀ فیزیک، دانشگاه صنعتی شریف

langari[AT]sharif.edu

سردبیر: سیدمحمد امینی: دانشکدۀ فیزیک، دانشگاه صنعتی اصفهان

m_amini[AT]cc.iut.ac.ir

دبیر اجرایی: کیوان آقابابایی سامانی: دانشکدۀ فیزیک، دانشگاه صنعتی اصفهان

samani[AT]cc.iut.ac.ir

  هیئت دبیران:

کیوان آقا بابایی سامانی دانشکدۀ فیزیک، دانشگاه صنعتی اصفهان

samani[AT]cc.iut.ac.ir

 سیدمحمد امینی دانشکدۀ فیزیک، دانشگاه صنعتی اصفهان

m_amini[AT]cc.iut.ac.ir

 حبیب تجلی دانشکدۀ فیزیک، دانشگاه تبریز

tajalli[AT]tabrizu.ac.ir

 سهراب راهوار دانشکدۀ فیزیک، دانشگاه صنعتی شریف

rahvar[AT]sharif.edu
محمودرضا روحانی  دانشکدۀ فیزیک، دانشگاه الزهرا
rouhanik[AT]yahoo.com

هادی سلامتی   دانشکدۀ فیزیک، دانشگاه صنعتی اصفهان

salamati[AT]cc.iut.ac.ir

 رضا عسگری پژوهشگاه دانش‌های بنیادی

asgari[AT]theory.ipm.ac.ir

 سیدظفرا... کلانتری دانشکدۀ فیزیک، دانشگاه صنعتی اصفهان

zafar[AT]cc.iut.ac.ir

 محمد لامعی‌رشتی پژوهشگاه علوم و فنون هسته‌ای، سازمان انرژی اتمی ایران

mlamehi[AT]aeoi.org.ir

 عبدا... لنگری دانشکدۀ فیزیک، دانشگاه صنعتی شریف

langari[AT]sharif.edu

 علیرضا مشفق دانشکدۀ فیزیک، دانشگاه صنعتی شریف

moshfegh[AT]sharif.edu

 میرفائز میری دانشکدۀ فیزیک، دانشگاه تهران

miri[AT]iasbs.ac.ir

حمید نادگران گروه فیزیک، دانشگاه شیراز

nadgaran[AT]susc.ac.ir

  ویراستار متن: سیدظفرا... کلانتری، پیمان صاحب‌سرا، محمد حسن علامتساز، دانشکدۀ فیزیک، دانشگاه صنعتی اصفهان

                 ویراستار متن انگلیسی: شکیبا رستمی، دانشگاه صنعتی اصفهان

مدیر وبگاه: بهاره صادقی

نشانی مطلب در وبگاه مجله پژوهش فیزیک ایران:
http://ijpr.iut.ac.ir/find.php?item=1.41.16.fa
برگشت به اصل مطلب