مجله پژوهش فیزیک ایران- اطلاعات تماس
اطلاعات تماس

حذف تصاویر و رنگ‌ها

دفتر مجله:

 اصفهان، دانشگاه صنعتی اصفهان، دفتر نشریات علمی، مجله پژوهش فیزیک ایران،

 کد پستی: 8415683111

تلفن: 33912878(031)

 نمابر: 33912626(031)

 پست الکترونیکی: IJPR@cc.iut.ac.ir

 نشانی وبگاه : http://ijpr.iut.ac.ir

نشانی مطلب در وبگاه مجله پژوهش فیزیک ایران:
http://ijpr.iut.ac.ir/find.php?item=1.57.19.fa
برگشت به اصل مطلب