چشمه نور ایران، اولین آزمایشگاه ملی برای تحقیقات بین رشته‌ای

جواد رحیقی؛ محمد لامعی رشتی؛ رحمان اقبالی؛ احسان سلیمی؛ حسین قاسم؛ خورشید سرحدی؛ مرتضی جعفرزاده خطیبانی؛ جعفر دهقانی؛ فرهاد سعیدی؛ آرش صادقی پناه

دوره 15، شماره 2، شهریور 1394، صفحه 159-173

https://doi.org/10.18869/acadpub.ijpr.15.2.159

طراحی و ساخت اولین نمونه چهارقطبی الکترومغناطیسی حلقه انبارش طرح چشمه نور ایران

فرهاد سعیدی؛ جعفر دهقانی؛ وحید مرادی؛ ابوالفضل شهوه؛ محمد رزازیان؛ سمیرا فاتحی؛ حسین قاسم؛ جواد رحیقی؛ رضا پور ایمانی

دوره 15، شماره 2، شهریور 1394، صفحه 189-196

https://doi.org/10.18869/acadpub.ijpr.15.2.189

ارتقاء امنیت وب با وف ایرانی