نویسندگان

1 پژوهشگاه علوم و فنون هسته ای، تهران و دانشکده علوم پایه، دانشگاه گیلان

2 پژوهشگاه علوم و فنون هسته ای، تهران

3 دانشکده علوم پایه، دانشگاه گیلان

چکیده

  در این مقاله ساختار مدی تشدیدگر حلقوی تک سویه ناهم ­ سطح با سوئیچ Q انفعالی، محیط فعال Nd:YAG و سنجه ‌ های فابری-پرو درونی به دو روش مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته است. در روش اول ترکیبی از فوتودایود و اسیلوسکوپ با پهنای باند وسیع و تبدیل فوریه سریع شدت خروجی لیزر، برای تحلیل زنش حاصل از مدهای طولی جهت تعیین تعداد مدهای طولی به کار رفته است. در روش دوم اندازه ‌ گیری توزیع طیفی ساختار مدی تپ لیزر به کمک الگو تداخلی سنجه تحلیلگر فابری-پرو مورد استفاده قرار گرفت و توزیع طیفی و ساختار مدی با استفاده از روابط موجود میان قطر حلقه ‌ ها و فاصله میان دو حلقه از الگوی تداخلی فابری-پرو به دست آمد. نتایج حاصل سازگاری مناسبی میان دو روش نشان می ‌ دهد. مشاهدات تجربی نشان می ‌ دهند که تحت شرایط مناسب می ‌ توان به کمک نوسانگر با تشدیدگر حلقوی نا هم سطح تک سویه به باریکه لیزر با یک مد نوسانی طولی و همزمان کمترین حساسیت به نامیزانی و کیفیت فضایی مناسب دست یافت.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Longitudinal mode structure in a non-planar ring resonator

نویسندگان [English]

  • M Jaberi 1
  • A H Farahbod 2
  • H Rahimpur Soleimani 3

1

2

3

چکیده [English]

 The structure of longitudinal modes of a passively Q-switched, non-planar unidirectional ring-resonator,with Nd:YAG active medium is described in this article. Two different techniques are used to study the longitudinal mode structure of the laser resonator. At first, the fast-fourier transform technique is applied for analyzing the mode beating of the optical fields by intensity frequency structure of the laser pulses to determine the number of longitudinal modes. Then, an analyzer etalon is used to observe Fabry-Perot fringes to compute the numbers of the resonator longitudinal modes. The results of two techniques are in good agreement with each other. Under the proper conditions, a reliable single longitudinal mode of the non-planar ring-resonator can be achieved with a good spatial mode profile that originates from the unidirectional travelling optical field propagation in the resonator having a very low sensitivity of the non-planar ring resonator to the optical elements misalignment.

کلیدواژه‌ها [English]

  • unidirectional non-planar ring resonator
  • mode structure
  • etalon
  • Fabry-Perot interferometer

تحت نظارت وف ایرانی