نویسندگان

چکیده

مواد گرمالیانی و به صورت پودر تهیه و طیف تابش سه بعدی آنها در مقایسه با طیف تابش دزیمترهای و (LiF(Mg,Ti) اندازه‌گیری و بررسی شد. منحنی طول موج تابش برای دارای یک قله در طول موج 405 نانومتر است و با یک دنباله پهن که از طول موج 520 نانومتر شروع و تا ناحیه مادون قرمز کشیده می‌شود، همراه است. برای قله منحنی طیف تابش در 380 نانومتر قرار دارد و دنباله آن مشابه تا ناحیه مادون قرمز ادامه دارد. قله گرمالیانی در دمای °C 200 واقع شده است و برای نمونه با ناخالصی‌های Mg و Cu یک منحنی گرمالیانی پهن‌ با قله گرمالیانی در دمای °C250 که دامنه آن از 100 تا °C 300 کشیده شده است، اندازه‌گیری شد. طبق نتایج به دست آمده، ناخالصی Cu نقش اساسی در محو فرکانس‌های بالای 500 نانومتر منحنی تابش و همچنین حساسیت UV دارد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Investigation of Cu2+ impurity effect on thermoluminescence

نویسندگان [English]

  • F Torkzadeh
  • S S Amini
  • M Fugger

چکیده [English]

Thermoluminescence TL materials LiF(Mg,Cu2+) and LiF(Cu2+) were produced in powder. Their 3D emission spectra were investigated and compared to the commercially available LiF(Mg,Cu2+,P) and (LiF(Mg,Ti) TL materials. Emission spectrum of LiF(Mg,Cu2+) represents a peak maximum at 450 nm with a wide shoulder ranging from 520 nm to infrared area. Emission peak of LiF(Cu2+) is situated at 380 nm and its tail also is stretched to infrared. The temperature rates of main peak in glow curves for LiF(Mg,Cu2+) and LiF(Cu2+) lie at 200 °C and 250°C, respectively. Based on the obtained results, Cu impurity in LiF(Mg,Cu,P) has a major role in removing emission frequencies which are higher than 500 nm and also UV sensitivity.

کلیدواژه‌ها [English]

  • thermoluminescence
  • emission wavelength
  • trap center
  • LiF(Mg
  • Cu2+)
  • LiF(Cu)

تحت نظارت وف ایرانی