نویسندگان

گروه فیزیک، دانشکده علوم پایه، دانشگاه شهرکرد، شهرکرد

چکیده

به منظور بررسی اثرات محیط دی الکتریک پاشنده و جاذب و همچنین خمیدگی فضای فیزیکی بر خواص حالت‌های کوانتومی فرودی، روابط کوانتش امواج الکترومغناطیسی مبتنی بر رویکرد پدیده شناختی را برای به دست آوردن روابط کوانتومی ورودی- خروجی بین تابش‌ها در دو طرف تیغه دی‌الکتریک به کار می‌بریم. با استفاده از این روابط، همانندی، توابع ویگنر و همچنین همبستگی کوانتومی حالت‌های خروجی از دی‌الکتریک را برای وضعیتی که حالت ورودی از سمت چپ حالت همدوس غیرخطی روی سطح کره و حالت ورودی از سمت راست حالت خلاء است به دست می‌آوریم. در اینجا حالت‌های فرودی را تک فام درنظرمی‌گیریم و محیط دی‌الکتریک را توسط مدل لورنتس مدل‌سازی می‌کنیم. براین اساس به مطالعه ویژگی‌های غیرکلاسیکی حالت‌های خروجی از قبیل درهم‌تنیدگی کوانتومی می‌پردازیم. مشاهده خواهیم کرد که ویژگی‌های غیرکلاسیکی حالت‌های خروجی به شدت به خواص اپتیکی محیط دی‌الکتریک و همچنین به خمیدگی فضای فیزیکی بستگی دارد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Effect of dielectric medium on the nonclassical properties of nonlinear sphere coherent states

نویسندگان [English]

  • E Amooghorban
  • A Mahdifar

چکیده [English]

In order to investigate the effect of a medium with dissipation and dispersion and also the curvature of the physical space on the properties of the incident quantum states, we use the quantization of electromagnetic field based on phenomenological approach to obtain input-output relations between radiations on both sides of dielectric slab. By using these relations the fidelity, the Wigner function, and also the quantum correlation of the outgoing state through dielectric slab are obtained for a situation in which the rightward incident state is a nonlinear coherent state on a sphere and the leftward incident state is a vacuum state. Here, the incident states are considered monochromatic and the modeling of the medium is given by the Lorentz' model. Accordingly, we study nonclassical properties of the output states such as the quantum entanglement. It will be observed that the nonclassical properties of the outgoing states depend strongly on the optical property of the medium and also on the curvature of the physical state.

کلیدواژه‌ها [English]

  • quantization of electromagnetic field
  • dissipation
  • Wigner function
  • quantum entanglement
  • mutual entropy

تحت نظارت وف ایرانی