نویسندگان

گروه نانوفیزیک و مغناطیس، دانشکده فیزیک، دانشگاه یزد

چکیده

روش ذوب قوسی با فرآیند تکمیلی آسیاب‌کاری برای ساخت نمونه های Co2FeGa1+x(x=0,0/2)و Fe2CoGa1به کار گرفته شد. تأثیر افزودن اتم‌های غیرمغناطیسی گالیوم بر نظم بلوری و ویژگی‌های مغناطیسی دو ترکیب هویسلر Fe2CoGa و Co2FeGaو مطالعه شد. آنالیز رینولد نشان داد با آلایش Ga و تغییر استوکیومتری نمونه‌ها پارامتر شبکه افزایش یافته است. نتایج حاکی از وجود بی‌نظمی‌های جزئی در ساختار نمونه 2/1 Co2FeGaاست. ورود ابعاد بلورک‌ها به محدوده نانومتر به کمتر بودن ممان مغناطیسی ترکیب نسبت به پیش-بینی اسلیتر – پائولینگ منجر شد. ارتباط کاهش گشتاور مغناطیسی با افزایش گالیوم با تغییر ثابت شبکه و نظم بلوری اندازه بلورک‌ها توضیح داده شد. در نمونه Fe2CoGa مغناطش اشباع از مقدار پیش‌بینی اسلیتر – پائولینگ بزرگ‌تر به دست آمد. تضعیف مغناطش در نمونه Fe2CoGa1/2  با تغییر جزئی پارامتر شبکه با افزایش گالیوم ارتباط داده شد. 0

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Effect of extra nonmagnetic Ga atoms on lattice ordering and magnetic properties of Fe2CoGa and Co2FeGa Heusler compounds

نویسندگان [English]

  • Hakimi
  • Khajeh Aminian

چکیده [English]

Arc-melting with ball milling was used for preparing Fe2CoGa1+x and Co2FeGa1+x (x=0,0.2) Heusler samples. Effect of extra nonmagnetic Ga atoms on lattice ordering and magnetic properties of Fe2CoGa and Co2FeGa Heusler compounds was studied. Rietveld refinement showed that lattice parameter of the samples increases in the presence of extra Ga atoms. Results showed that Co2FeGa1.2 has a partial lattice disordering. Saturation magnetization of Co2FeGa sample was lower than Slater – Paulig prediction due to the crystallite size on a scale of nanometer. Reduction of saturation magnetization by increasing Ga atoms was explained through the change of lattice parameter, lattice ordering, and crystallite size. Saturation magnetization of Fe2CoGa sample was greater than Slater – Paulig value. Change of lattice parameter by increasing Ga atoms resulted a decrease of saturation magnetization in Fe2CoGa1.2

کلیدواژه‌ها [English]

  • Heusler alloys
  • magnetic properties
  • lattice ordering
  • Rietveld refinement

ارتقاء امنیت وب با وف ایرانی