نویسندگان

دانشکده فیزیک، دانشگاه زنجان، زنجان

چکیده

شناسایی و پایش حلقه های تاج خورشید کلید درک میدان مغناطیسی خورشید است. در این مقاله، نوسان های آرام و سریع مغناطوهیدرودینامیکی حلقه‌های پایش شده از تصاویر متوالی فرابنفش دور مطالعه می‌شود. بدین منظور تصاویر 171 آنگستروم 14 آگوست 2010 در بازه زمانی 00:00:00 تا 00:15:00 و 20 ژانویه 2012 در بازه زمانی 07:10:01 تا 07:24:37 تلسکوپ اس دی او مورد بررسی قرار گرفته است. با اعمال تبدیل موجکی پیوسته دو بعدی با موجک مورلت، حلقه های تاج خورشید از تصاویر زمینه جدا شده و نوفه‌ها حذف شده اند، سپس به کمک روش ردیابی حلقه های جهت‌مند، حلقه ها برچسب خورده و پهنای آنها معلوم می گردد. ممان های زرنیک هر یک از حلقه ها به عنوان خواص ناوردایی (انتقال، مقیاس، دوران) محاسبه شده و از شبکه های عصبی مصنوعی برای شناسایی حلقه ها در تصاویر متوالی استفاده شده و با میانگین گرفتن از پیکسل ها در امتداد موازی با محور حلقه، نوسانات سریع و میانگین  گرفتن در امتداد عمود بر حلقه، نوسانات آرام آشکارسازی می شوند. سرعت فاز، دوره تناوب و زمان میرایی وجوه نوسانی محاسبه می شوند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Automated tracking of solar coronal loops and detection of their oscillations

نویسندگان [English]

  • S. Taran
  • H. Safari
  • N. Farhangh

چکیده [English]

Identification and tracking of solar coronal loops is key to understanding solar magnetic field. Slow and fast Magnetohydrodynamic oscillation of tracked loops from sequence 171Å extreme ultra – violet images was detected. The method was demonstrated using 171Å images taken by SDO/AIA on 14 August 2010 and 20 January 2012. Two dimensional continuous wavelet transform (CWT) was used to clarify images of loops and to eliminate additional noises. Applying OCCULT method, the loops were labeled and their widths were determined. The Zernike moments of loops as an invariant property (transformation, scale and rotation) of loops were calculated. Then, the Probabilistic Neural Network (PNN) was used for identification of the same loops from sequence images. Slow longitudinal Magnetohydrodynamic oscillations were extracted by averaging pixels intensities perpendicular to tube axis. Fast oscillations in distinguishable tubs were observed observable by averaging pixels’ intensities in direction of tube axis. Also, periods, phase velocity, and damping time of oscillations were computed

کلیدواژه‌ها [English]

  • Sun
  • loop
  • Wavelet transform
  • wave
  • magnetohydrodynamic
  • zernike
  • neural network

تحت نظارت وف ایرانی