نویسندگان

گروه مهندسی نقشه‌برداری، پردیس دانشکده‌های فنی، دانشگاه تهران

چکیده

شناسایی ستاره در حالت جستجو، یکی از مهم‌ترین مراحل در تعیین وضعیت سکو با استفاده از ردیاب‌های ستاره‌ای است. این فرآیند توسط الگوریتم‌های تناظریابی بین ستاره‌های استخراج شده از تصویر ردیاب و یک کاتالوگ ستاره‌ای مرجع صورت می‌گیرد. چالش اصلی در این مسئله، فراهم نمودن الگوریتم شناسایی سریع و قابل اطمینان است که در حالت‌های مختلف قرارگیری جهت دستگاه اپتیکی سکو در فضا، از پایداری بالایی برخوردار باشد. در این تحقیق، الگوریتمی به منظور تناظریابی ستاره‌های مشاهده شده توسط ردیاب ستاره‌ای با ستاره‌های موجود در کاتالوگ ستاره‌ای بر مبنای روند رأی‌گیری هندسی ارائه می‌گردد. در این الگوریتم یک زوج از ستاره‌های موجود در کاتالوگ به یک زوج از ستاره‌های مشاهده شده در تصویر، در صورت تشابه فواصل آنها، رأی خواهد داد. از آنجا که فاصله زاویه‌ای یک رابطه متقارن است، در صورت تشابه فاصله‌ها به هر یک از دو ستاره تصویر دو رأی تعلق خواهد گرفت. در هر بار تکرار فرآیند رأی‌گیری، شناسه هر ستاره تصویر متناظر با شناسه‌ ستاره‌ای از کاتالوگ قرار داده خواهد شد که بیشترین تعداد آراء را کسب کرده باشد. نتایج حاصل از به کارگیری روش پیشنهادی در شرایط مختلف قرارگیری توجیه سنجنده در فضا و با تغییر مشخصات اپتیکی، بیانگر توانایی بسیار بالای آن در شناسایی ستاره‌ها می‌باشد

عنوان مقاله [English]

A star identification algorithm based on a voting scheme for star trackers

نویسندگان [English]

  • M. Hamidi
  • F. Samadzadegan

چکیده [English]

Star identification is one of the most important stages in attitude determination with star trackers. This can be performed using matching algorithms between observed stars and a master star catalogue. The main challenge in this approach is to provide a fast and reliable identification algorithm that is sufficiently robust in different pointing views of the star tracker optical system in the space. In this article, an identification algorithm based on a geometric voting scheme is presented. In this algorithm a pair of stars in the catalogue votes for a pair of stars in the image if angular distance between the stars of both pairs is similar. As angular distance is a symmetric relationship, each of the two catalogue stars votes for each of the image stars. The identity of each star in the image is set to the identity of the catalogue star which cast the most votes. Applying the algorithm in different attitudes and with different optical system parameters shows its high performance in star identification in our simulations.

کلیدواژه‌ها [English]

  • star identification
  • search mode
  • attitude determination
  • star tracker
  • star catalogue
  • geometric voting

ارتقاء امنیت وب با وف ایرانی