نویسندگان

گروه فیزیک، دانشکده علوم، دانشگاه شهید چمران اهواز

چکیده

در این مقاله تصحیح نیروی پراکندگی دور برد از نوع واندروالس (vdW-DF) برای یک سامانه مرکب شامل نانو زنجیره نقره جذب سطحی شده بر روی تک لایه گرافین بررسی شده است. محاسبات در چارچوب نظریه تابعی چگالی و با استفاده از تقریب‏های LDA، PBE و BLYP < /span> انجام گرفته است. به دلیل جذب ضعیف زنجیره نقره بر روی صفحه گرافین، نمی‏توان سهم نیروی واندروالس در انرژی جذب را نادیده گرفت. اعمال این تصحیح منجر به تغییرات بنیادی در خواص ساختاری و الکترونی سامانه مرکب از قبیل انرژی جذب، فاصله جذب و جابه‌جایی تراز فرمی نسبت به نقطه دیراک می‏شود. همپوشانی ضعیف حالت‏های الکترونی نقره و کربن در فصل مشترک، بازشدگی کوچک نقطه دیراک را در پی دارد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Ab-initio study of Ag-chain adsorbed on graphene sheet

نویسندگان [English]

  • H Salehi
  • M Moaddeli
  • P Amiri

چکیده [English]

In this paper, the long-range Van Der Walls dispersion force correction (vdW-DF) for a combined system consisting of an Ag-chain adsorbed on a monolayer of graphene is studied. Calculations are based on density functional theory (DFT) performed by using various LDA, PBE and BLYP approximations. Since Ag chain is weakly adsorbed on graphene sheet, the Van Der Waals contribution to the total adsorption energy cannot be ignored. When applying this correction, the structural and electronic properties of the combined system such as adsorption energy, adsorption distance, and the Fermi level shift with respect to the Dirac point are significantly affected. The weak hybridization of the electronic states of silver and carbon at the interface gives rise to a small band gap opening at the Dirac point.

کلیدواژه‌ها [English]

  • graphene
  • Ag-nanochain
  • adsorption
  • Van Der Waals force
1. A H Castro Neto, F Guinea, N M R Peres, K S Novoselov and A K Geim, Reviews of Modern Physics, 81 (2009) 109.
2. S Latil, V Meunier, and L Henrard, Physical Review B, 76 (2007) 201402.
3. A Mattausch, O Pankratov, and Ab Initio, Physical Review Letters, 99 (2007) 076802.
4. A K Geim and K S Novoselov, Nat. Mater, 6 (2007) 183.
5. K S Novoselov, A K Geim, S V Morozov, D Jiang, M I Katsnelson, I V Grigorieva, S V Dubonos, and A A Firsov, Nature, 438 (2005) 19.
6. B Uchoa, C Y Lin, and A H Castro Neto, Physical Review B, 77 (2008) 035420.
7. A T N Diaye, S Bleikamp, P J Feibelman, and T Michely, Physical Review Letters, 97 (2006) 215501.
8. G Giovannetti, P A Khomyakov, G Brocks, V M Karpan, J van den Brink, and P J Kelly, Physical Review Letters, 101 (2008) 026803.
9. H Rydberg, M Dion, N Jacobson, E Schröder, P Hyldgaard, S I Simak, D C Langreth, and B I Lundqvist, Physical Review Letters, 91 (2003) 126402.
10. J Bamidele, J Brndiar, A Gulans, L Kantorovich, and I Štich, Journal of Chemical Theory and Computation, 9 (2013) 5578.
11. G Román-Pérez, and J M Soler, Physical Review Letters, 103 (2009) 096102.
12. M Vanin, J J Mortensen, A K Kelkkanen, J M Garcia-Lastra, K S Thygesen, and K W Jacobsen, Physical Review B, 81 (2010) 081408.
13. V Barone, M Casarin, D Forrer, M Pavone, M Sambi, A Vittadini, Journal of Computational Chemistry, 30 (2009) 934.
14. S Grimme, Journal of Computational Chemistry, 25 (2004) 1463.
15. P Giannozzi, et al., Journal of Physics: Condensed Matter, 21 (2009) 395502.
16. J P Perdew, and A Zunger, Physical Review B, 23 (1981) 5048.
17. J P Perdew, K Burke, and M Ernzerhof, Physical Review Letters, 77 (1996) 3865.
18. A D Becke, Physical Review A, 38 (1988) 3098.
19. C Lee, W Yang, and R G Parr, Physical Review B, 37 (1988) 785.
20. H J Monkhorst and J D Pack, Physical Review B, 13 (1976) 5188.
21. S Grimme, Journal of Computational Chemistry, 27 (2006) 1787.
22. V Caciuc, N Atodiresei, M Callsen, P Lazić, and S Blügel, Journal of Physics: Condensed Matter, 24 (2012) 424214.
23. A M Shikin, V K Adamchuk, and K H Rieder, Physics of the Solid State, 51 (2009) 2390.
24. L Hu, X Hu, X Wu, C Du, Y Dai, and J Deng, Physica B: Condensed Matter, 405 (2010) 3337.
25. Q Ran, M Gao, X Guan, Y Wang, and Z Yu, Applied Physics Letters, 94 (2009) 103511.
26. A Varykhalov, M R Scholz, T K Kim, and O Rader, Physical Review B, 82 (2010) 121101.
27. K T Chan, J B Neaton, and M L Cohen, Physical Review B, 77 (2008) 235430.
28. P A Khomyakov, G Giovannetti P C Rusu, G Brocks, J van den Brink, and P J Kelly, Physical Review B, 79 (2009) 195425.
29. F Costanzo, P L Silvestrelli, and F Ancilotto, Journal of Chemical Theory and Computation, 8 (2012) 1288.

تحت نظارت وف ایرانی