نویسندگان

1 1. گروه فیزیک، دانشگاه آزاد اسلامی واحد قم، قم

2 2. گروه فیزیک، واحد آیت الله آملی، دانشگاه آزاد اسلامی، آمل

چکیده

امواج گرانشی، آخرین پیش‌بینی تأیید نشده نظریه نسبیت عام است. این امواج، نوسان‌هایی ریز در چارچوب عالم هستند که انرژی را در پهنه فضا منتقل می‌کنند. طیف این امواج می‌تواند از اثرات غیر- خطی در دوره‌های مختلف تحول کیهان، به خصوص از مد خلاء غیر- خطی و برانگیخته اولیه نشأت گرفته باشد. بر همین اساس، در این مقاله با در نظر گرفتن مد غیر- خطی برانگیخته دوسیته به عنوان مد اصلی، به بررسی طیف توانی حاصل می‌پردازیم و تصحیحات به دست آمده در دو فضای هیلبرت و کرین را با هم مقایسه می‌کنیم. روش باز بهنجارش ارائه شده در این مقاله باعث حفظ تقارن فضا- زمان خمیده شده و ما را به استفاده از مد برانگیخته دوسیته تحریک می‌کند. همچنین تصحیحات به دست آمده با این مد غیر- خطی برانگیخته، شامل جملات مرتبه دوم بوده و در حد مد خطی با نتایج به دست آمده از روش های مرسوم یکسان است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Corrections of the spectra with de sitter background in Krein space

نویسندگان [English]

  • M Mohsenzadeh 1
  • E Yusofi 2

1

2

چکیده [English]

Gravitational waves are the last unconfirmed prediction of the general relativity. These waves are tiny fluctuations in world frame that dessipate energy throghout space. The gravitatinal waves spectra of fluctuations can be originated from the non-linear effects during different cosmic evolution periods, especially from initially non-linear and excited vacuum state in the very early universe. Based on this fact, in this paper introducing "excited-de Sitter vacuum" as a fundamental mode, the obtained power spectrum has been investigated. Corrected spectra obtained from Hilbert and Krein spaces are compared.The renormalization approach presented in this work, preserves the curved space-time symmetry and stimulates us to use excited de Sitter mode. Also, the corrections obtained from the non-linear mode includes the second-order corrections and in the linear limit accords with the results from conventional methods.

کلیدواژه‌ها [English]

  • power spectrum
  • de sitter background
  • inflation
  • Krein space
1. A D Linde, “Inflationary Cosmology and Particle Physics”, Harwood (1990).
2. V F Mukhanov, H A Feldman, and R H Brandenberger, Phys.Rept. 215 (1992) 203.
3. N D Birrell and P C Davies, “Quantum Field Theory in Curved Space-Time”, Cambridge University Press (1982).
4. U H Danielsson, J. High. Energy. Phys. 0207, (2002) 040.
5. U H Danielsson, J. High. Energy. Phys. 0212, (2002) 025.
6. K Goldstein and D A Lowe, Nucl. Phys. B 669 (2003) 325.
7. N Deruelle and V F Mukhanov, Phys. Rev. D 52 (1995) 5549.
8. D Baumann, hep-th/0907.5424v1.
9. K Goldstein and D A Lowe, Phys. Rev. D 67 (2003) 063502.
10. G L Alberghi, R Casadio and A Tronconi, Phys. Lett. B 579 (2004) 1.
11. L Bergstrom and U H Danielsson, J. High Energy Phys. 0212 (2002) 038.
12. N Kaloper et al., J. High Energy Phys. 0211 (2002) 037.
13. R Easther et al., Phys. Rev. D 66 (2002) 023518.
14. J C Niemeyer et al., Phys. Rev. D 66 (2002) 083510.
15. N Kaloper et al., Phys. Rev. D 66 123510.
16. R H Brandenberger and J Martin, Int. J. Mod. Phys. A 17 (2002) 3663.
17. J Martin and R H Brandenberger, Phys. Rev. D 68 (2003).
18. U H Danielsson, Phys. Rev. D 71 (2005) 023516.
19. C Armendariz-Picon and E A Lim, J. Cosmology and Astroparticle Phys. 0312:006, (2003).
20. U H Danielson, Physical Review. D 66 (2002) 23511.
21. R Brandenberger and J Martin, astro-ph: 1211.6753.
22. M Mohsenzadeh et al., Mod. Phys. Lett. A 26 (2011) 2697.
23. J P Gazeau et al., Class. Quantum Grav. 17 (2000) 1415.
24. B Forghan et al., Annals of Physics 327 (2012) 2388.
25. S Rouhani and M V Takook, Euro. Phys. Lett. 68 (2004) 15.
26. A Refaei and M V Takook, Phys. Lett. B 704 (2011) 326.
27. M Mohsenzadeh et al., Int. J. Theor. Phys. 48 (2009) 755.
28. A R Liddle and D H Lyth, Phys. Rep. 231 (1993) 1.
29. A A Starobinsky, JETP Letters 30 (1979) 683.
30. E Yusofi and M Mohsenzadeh, Phys. Lett. B 735 (2014) 261.
31. M Mohsenzadeh et al., Eur. Phys. J. C 74 (2014) 2920-5.
32. E Yusofi, M Mohsenzadeh, and M R Tanhayi, The National Confrence on Gravitation and Cosmology, “Readout of Inflation with Quasi-de Sitter Initial Modes”, (2013), Tehran University.
33. N Kaloper, M Kaplighat, Phys. Rev. D 68 (2003) 123522.
36. M Razmi and H Zamani, Iranian Journal of Physics Research, 14, 3 (2014) 85.

تحت نظارت وف ایرانی