نویسندگان

کرمانشاه -دانشگاه رازی-دانشکده علوم -گروه فیزیک -کدپستی67149

چکیده

در این مقاله با استفاده از مدل سه خوشه ای، شکافت سه گانه هسته (_"98" ^"252" )Cf را مورد مطالعه قرار داده ایم. آرایش خطی و استوایی را برای مطالعه ی شکافت سه گانه زمانی که پاره های شکافت هسته هایSn ، Ni وCa هستند، به کار برده و انرژی پتانسیل این آرایش ها را برای مقادیر زوج و فرد A_"3" محاسبه کرده ایم. همچنین، انرژی پتانسیل ترکیب های (_"50" ^(A_"1" ))Sn+(_"28" ^(A_"2" ))Ni+(_"20" ^(A_"3" ))Ca و(_"50" ^(A_"1" -"1" ))Sn+(_"28" ^(A_"2" +"1" ))Ni+(_"20" ^(A_"3" ))Ca با تحقیق بر روی اثر تعداد نوترون های پاره های شکافت مقایسه کرده ایم. نتایج به دست آمده نشان می دهد که برای ترکیب (_"50" ^(A_"1" ))Sn+(_"28" ^(A_"2" ))Ni+(_"20" ^(A_"3" ))Ca با A_"3" زوج در آرایش خطی و استوایی، انرژی پتانسیل و احتمال نفوذ به ترتیب مقدارهای مینیمم و ماکزیمم در A_"3" ="48" دارند، در حالی که برای مقدارهای فرد A_"3" ، مقدار مینیمم برای انرژی پتانسیل و مقدار ماکزیمم برای احتمال عبور از سد در وضعیت A_"3" ="49" قرار می گیرد. برای ترکیب (_"50" ^(A_"1" -"1" ))Sn+(_"28" ^(A_"2" +"1" ))Ni+(_"20" ^(A_"3" ))Ca در حالت های خطی و استوایی، مقدار مینیمم انرژی پتانسیل و مقدار ماکزیمم احتمال عبور از سد ، برای مقادیر فرد و زوج A_"3" به ترتیب در وضعیت های A_"3" ="49" وA_"3" ="50" قرار می گیرند. همچنین در بین همه ی ترکیب های ممکن کمترین مقدار انرژی پتانسیل و بیشترین مقدار احتمال عبور برای ترکیب (_"50" ^"132" )Sn+(_"28" ^"72" )Ni+(_"20" ^"48" )Ca اتفاق می افتد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Ternary fission of (_

نویسندگان [English]

  • Dariush Naderi
  • Marzieh Saedi

چکیده [English]

Using three cluster model, the ternary fission of (_"98" ^"252" )Cf is studied. We applied collinear and equatorial configurations to study the ternary fission of (_"98" ^"252" )Cf when three fragments are Sn, Ni and Ca. The potential energy of collinear and equatorial configurations is calculated. We calculated the potential energy for odd and even values of A3. Also, we compared the potential energy for (_"50" ^(A_"1" ))Sn+(_"28" ^(A_"2" ))Ni+(_"20" ^(A_"3" ))Ca and (_"50" ^(A_"1" -"1" ))Sn+(_"28" ^(A_"2" +"1" ))Ni+(_"20" ^(A_"3" ))Ca to investigate the influence of neutron numbers of three fragments. Obtained results show that for (_"50" ^(A_"1" ))Sn+(_"28" ^(A_"2" ))Ni+(_"20" ^(A_"3" ))Ca reaction with even A3 in collinear and equatorial configurations, the potential energy and penetration probability have ,respectively, minimum and maximum values in A3=48 whereas for odd values of A3 the minimum value for the potential energy and the maximum value of penetration probability take place in A3=49. For (_"50" ^(A_"1" -"1" ))Sn+(_"28" ^(A_"2" +"1" ))Ni+(_"20" ^(A_"3" ))Ca reactions in collinear and equatorial cases, the minimum value of potential energy and maximum value of penetration probability take place in A3=49 and A3=50, respectively, for even and odd values of A3. Also, among all the possible reactions the lowest value of potential energy and highest value of penetration probability happen for (_"50" ^132)Sn+(_"28" ^72)Ni+(_"20" ^48)Ca configuration.

کلیدواژه‌ها [English]

  • ternary fission
  • collinear configuration
  • equatorial configuration
  • potential energy
  • penetration probability
1. W J Swiatecki, in: Proceedings of the Second UN Conference on the Peaceful Uses of Atomic Energy, Geneva,1958, United Nations, Geneva 1958, Vol. 15, p. 651.
2. C Wagemans and A J Deruytter, Nucl. Phys. A 194 (1972) 657.
3. J P Theobald, P Heeg, and M Mutterer, Nucl. Phys. A 502 (1989) 343.
4. S Vermote, C Wagemans, O Serot, J Heyse, J VanGils, T Soldner, and P Ge ltenbort, Nucl. Phys. A 806 (2008) 1.
5. D N Poenaru, B Dobrescu, W Greiner, J H Hamilton,and AV Ramayya, J. Phys. G: Nucl. Part. Phys.26 (2000) L97.
6. S Thakur, R Kumar, K R Vijayaraghavan, and M Balasubramaniam, Int. J. Mod. Phys.E 22 (2013) 1350014.
7. G Farwell, E Segr‘e, and C Wiegand, Phys. Rev. 71 (1947) 327.
8. R K Choudhury and V S Ramamurthy, Phys. Rev. C 18 (1978) 2213.
9. V M Strutinsky et al., Nucl. Phys. 46 (1963) 639 .
10. H Diehl and W Greiner, Nucl. Phys. A 229 (1974) 29.
11. G Royer, F Haddad, and J Mignen, J. Phys. G. 18 (1992) 2015.
12. K Manimaran and M Balasubramaniam, Phys. Rev. C83 (2011) 034609.
13. K Manimaran and M Balasubramaniam, Phys. Rev. C79 (2009) 024610.
14. W von Oertzen, Y V Pyatkov, and D Kamanin, Act. Phys. Pol. B 44 (2013) 447.
15. K R Vijayaraghavan, W von Oertzen, and M Balasubramaniam, Eur. Phys. J. A 48 (2012) 27.
16. K Manimaran and M Balasubramaniam, J. Phys. G:Nucl. Part. Phys 37 (2010) 045104 .
17. K Manimaran and M Balasubramaniam, Eur. Phys. J. A 45 (2010) 293 .
18. G Audi and A H Wapstra, Nucl. Phys. A 595 (1995) 4.
19. P Moller, J R Nix, W D Myers, and W J Swiatecki, At. Data Nucl. Data Tables 59 (1995) 185.
20. S S Malik and Raj K Gupta, Phys. Rev. C 39 (1989) 1992.

تحت نظارت وف ایرانی