نویسنده

سازمان انرژی اتمی، پژوهشگاه علوم و فنون، پژوهشکده کاربرد پرتوها

چکیده

چکیده ماده گرمالیانی LiF:Mg,Cu,P با مقادیر استاندارد آلاییدگی دزیمتر GR200 ساخته شد و طیف تابش و طیف جذب آن بعد از پرتودهی با پرتو بتا مورد اندازه‌گیری قرار گرفت. تغییرات ناشی از اعمال رژیم‌های گرمایی مختلف، به مقدار بیشتر از دمای توصیه شده یعنی ºC240، بر روی طیف گرمالیانی و طیف تابش این ماده بررسی شد. قله طیف جذب LiF:Mg,Cu,P که مربوط به مراکز F است، تفاوت مشخصی را با طیف جذب LiF:Mg,Ti نشان نمی‌دهد که بیانگر نقش اصلی مراکز F در تشکیل مراکز دام در این دو ماده گرمالیانی است. ماده LiF:Mg,Cu,P به افزایش دما تا بیش از ºC240 حساس است و نتایج نشان می‌دهد، قله اصلی طیف تابش با افزایش دما به ºC400، کمی به طول موج‌های کوتاه‌تر منتقل می‌شود. همچنین بررسی حساسیت ماده LiF:P در دمای بیش از ºC240 حاکی از نقش آلاییدگی P در کاهش حساسیت LiF:Mg,Cu,P در دمای بالای ºC240 است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Study of the effect of thermal treatment on the Emission Spectrum from LiF:Mg,Cu,P compared to LiF:P

نویسنده [English]

  • Falamarz Torkzadeh

چکیده [English]

Thermoluminescence material LiF:Mg,Cu,P was produced using standard GR200 dopant concentrations and its emission and absorption spectrums was measured after beta irradiation. The alterations resulting from various thermal treatments, excessing the recommended temperatures namely 240ºC on the emission and absorption spectrums has been investigated. The main peak of absorption spectrum, which is relevant to F centers, don’t exhibits any difference to the absorption spectrum of LiF:Mg,Ti, which in turn demonstrates the dominant function of F centers in formation of trap centers in both TL materials. The TL Material LiF:Mg,Cu,P is sensitive to the temperatures higher than 240ºC and the results show that main peak of absorption spectrum shifts to lower wavelength with increasing the temperature to 400ºC. Furthermore the investigation of TL sensitivity from LiF:P at temperatures above 240ºC confirms the role of P impurity in sensitivity reduction from LiF:Mg,Cu,P at temperatures higher than 240ºC.

کلیدواژه‌ها [English]

  • thermoluminescence
  • emission wavelength
  • Thermoluminescence sensitivity
  • LiF:P
  • LiF:Mg
  • Cu
  • P
1. G.G. Cai et al. Thermoluminescence of LiF:Mg,Cu,P (GR-200) TLD After Anealing between 200 and 400ºC, Rad. Prot. Dos., Vol. 65, Nos. 1-4 pp. 163-166 (1996)
2. Meijvogel, K., and Bos, A. J. J., Influence of Thermal Treatments on Glow Curve and Thermoluminescence Spectra of LiF(Mg,Cu,P), Rad. Meas. 24(3), 239-247 (1995)
3. Cai, G., Wu, F. and Zuo, J. Radiation Induced Damage and its Recovery to Thermoluminescence sensitivity of LiF:Mg,Cu,P Crystal. Radiat. Effects Defects Solid 132, 257-264 (1994)
4. Kaiyong T., Honying Z., and Wenxiu S., Thermal loss and Recovery of Thermoluminescence sensitivity in LiF:Mg, Cu,P, Rad. Prot. Dos. Vol. 90, pp. 449-452 (2000)
5. McKEEVER S.W.S., Measurments of emission spektra during thermoluminescence, (TL) from LiF (Mg, Cu, P) TL dosimeters, J. Phys. D: Appl. Phys. 24, . 988-996, (1991)
6. McKEEVER S.W.S., M. Moskovitch and P.D. Townsend, Thermoluminescence Dosimetry Materials, Properties and uses, Nuclear Technology Publishing, Ashford, Kent, U.K. ISBN 1-870965-19-1. Handbook, Chapter 3.1.1.1.c
7. T. C. Chen and T. G. Stoebe, Role of Copper in LiF:Mg,Cu,P Thermoluminescent Phosphors, Rad. Prot. Dos. Vol. 2, No. 2, pp. 101-106 (1998)
8. Jain V. K. Kathuria S. P. and Gangary A. K. Radiation damage in Thermoluminescent LiF:TLD phosphor, J. Phys C., 8, 2191, 1975

تحت نظارت وف ایرانی