نویسندگان

1 پژوهشگاه علوم و فنون هسته‌ای، پژوهشکده فیزیک و شتابگرها

2 دانشگاه شهید بهشتی، دانشکده مهندسی هسته‌ای، گروه کاربرد پرتوها

3 پژوهشگاه دانش‌های بنیادی، پژوهشکده ذرات و شتابگرها

چکیده

هدف پروژه ساخت شتابدهنده خطی الکترون در پژوهشگاه دانش‌های بنیادی، طراحی و ساخت شتابدهنده‌ای در باند s است که تا حد ممکن اجزاء مختلف آن در ایران ساخته شود. در این پروژه برای بررسی و اطمینان بیشتر در ساخت تیوب‌های نهایی، ساخت یک تیوب شتاب‌دهی با جنس مس با مشخصات کاملاً یکسان با تیوب‌های نهایی انجام گرفته است. پس از طراحی و ساخت تیوب آزمایشی این شتاب‌دهنده، اندازه‌گیری آن با استفاده از روش اختلالی اسلاتر در حالت تشدید و روش استیل در حالت غیر تشدیدی انجام شده است. انطباق میدان در مدهای مختلف برای تیوب شتاب‌دهی بعد از تنظیم با مقادیر شبیه‌سازی، صحت ساخت و اندازه‌گیری را نشان می‌دهد.

 

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Electron filed measurement of a prototype tube constructed for a traveling wave electron linear accelerator

نویسندگان [English]

  • F Ghasemi 1
  • F Abbasi Davani 2
  • M Lamehi Rachti 1
  • S Ahmadian 1
  • H Shaker 3

چکیده [English]

The purpose of electron linear accelerator project in Institute for Research in Fundamental Sciences (IPM) has been to design and construct a S-band electron linear accelerator in such a way that all its parts be designed and built in Iran as much as possible. For more detailed evaluations and assurance, a cooper accelerating tube with the exact same specification of the main accelerating tube has also been constructed. After designing and constructing prototype tube, it was measured by applying slater perturbation method in resonance mode and steel method in non-resonance mode. Adaption of electric field in different modes for the accelerating tube after tuning with simulation values shows the accuracy of the applied construction and mesurment methods

 

کلیدواژه‌ها [English]

  • electron linear acceleratoer
  • traveling wave
  • perturbation methods
1. S Biedron et al., Proceedings of IPAC2012, ISBN 978-3-95450-115-1 2164, WEIC06, )2012(.
2. L C Maier Jr and J C Slater, Journal of Applied Physics, 23 (1), (1952), 78.
3. L C Maier Jr, J C Slater, Journal of Applied Physics, 23 (1), (1952), 68.
4. L F Chen, C K Ong, C P Neo, and V V Varadan, John Wiley & Sons publisher , Microwave electronics: measurement and materials characterization (2004).
5. A Labanc, TESLA Report DESY, 2008, 01 (2008).
6. R G Carter, IEEE Transactions on, 49(5), (2001) 918.
7. J Shi , A Grudiev, and W Wuensch , Journal NIM-A, 704, (2013) 14.
8. A Grudiev, A Olyunin, J Shi, and W Wuensch, Proceedings of Linear Accelerator Conference, MOP022, (2010).
9. D Alesini et al., journal of JINST, 8(3), (2013) P10010
10. M R Khalvati and S Ramberger, PHYSICAL REVIEW ACCELERATORS AND BEAMS, 19, (2016) 042001
11. F Ghasemi, F Abbasi Davani, M Lamehi Rachti, and H Shaker, S Ahmadiannamin, Journal NIM-A, 772, (2014) 52.

ارتقاء امنیت وب با وف ایرانی