نویسندگان

گروه فیزیک اتمی و مولکولی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه مازندران، بابلسر

چکیده

در این مقاله به تولید و بررسی گوی پلاسمای موج‌میکرو و تبدیل آن به جت پلاسمای موج‌میکرو با عبور یک گاز از نازل در فشار اتمسفری می‌پردازیم. اثر نوع گاز در ویژگی‌های حرارتی گوی پلاسما و جت ناشی از آن بررسی می‌شود. برای تولید گوی پلاسما از روش جذب تشدیدی امواج الکترومغناطیس توسط آنتن فلزی در داخل محفظه و به تبع آن یونش گاز اطراف آنتن استفاده کردیم. در این تحقیق از یک مگنترون تجاری در بسامد 45/2 گیگاهرتز برای تولید گوی پلاسما از طریق هدایت موج الکترومغناطیسی به داخل یک محفظه استفاده شد. از گازهای آرگون، نیتروژن، هوا و ترکیب آرگون/ نیتروژن برای تولید جت پلاسما استفاده شد. برای تحلیل و شناسایی گونه‌های پلاسمایی موجود در جت پلاسما، بیناب‌نمایی گسیل نوری (OES) انجام گرفت. در بیناب‌سنجی گسیل نوری وجود گونه‌های اتمی، یونی، مولکولی خنثی و برانگیخته از عناصر تشکیل دهنده آنتن و گاز مورد استفاده مانند آرگون، نیتروژن و اکسیژن تشخیص داده شد. جنس آنتن بر روی طول جت تأثیر چشمگیری داشت، به طوری که در آنتن آلیاژ (نیکل- آهن) بیشترین طول جت را مشاهده کردیم. نتایج آزمایش‌ها نشان داد که تغییر قابل ملاحظه‌ای در طول جت پلاسما در شار گازی متفاوت و همچنین در توان‌های اعمالی مختلف وجود ندارد و بیشتر به جنس آنتن و نوع گاز بستگی دارد

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Generation and investigation of plasma ball and plasma jet by microwave at atmospheric pressure

نویسندگان [English]

 • F SOHBATZADEH
 • Z Omidi
 • N Kashi

چکیده [English]

In this work, we first produced microwave plasma ball, then changed the ball into a microwave plasma jet by flowing a working gas through a nozzle. The effect of working gas on the thermal characteristics of the plasma ball and atmospheric pressure microwave plasma jet was investigated. We used resonant absorption scheme by a metallic antenna inside a chamber in which led to the ionization of surrounded gas forming the plasma. A commercial magnetron at 2.45 GHz was used to produce plasma by various gases such as argon, nitrogen, air and argon/nitrogen composition. For analysis and identification of reactive species in the plasma, the optical spectroscopy (OES) was carried out. Optical emission spectroscopy of the plasma ball/jet revealed the presence of reactive neutral and excited atomic and molecular components generating from working gases and antenna materials. The antenna material has a significant impact on the jet length, so that maximum length of the plasma jet was observed in Fe-Ni antenna. The results of the experiments revealed that there is no significant change in the plasma jet length versus different gas flow rates and applied powers, while it is more sensitive to the gas type and antenna material.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Atmospheric pressure microwave plasma jet
 • Microwave plasma ball
 • optical emission spectroscopy
 1. ندارد
 2. [1] M Moisan, G Sauve, J Hubert and Z Zakrewski, plasma source sci. Tech 3 (1994) 584 . [DOI:10.1088/0963-0252/3/4/016]
 3. [2] A I Al-Shamma, S R Wylie, J Lucas and R A Stuart, IEEE Trans. Plasma Sci. 121, (2002) 143 .
 4. [3] M R Khani, E Dejban Guy, M Gharibi, S S Shahabi, A Khosravi, A A Norouzi, and B Shokri, The effects of microwave plasma torch on the cracking of Pyrolysis Fuel Oil feedstock, Chemical Engineering Journal, 237 (2014) 169-175 [DOI:10.1016/j.cej.2013.09.112]
 5. [4] M Yaghmaee, B Shokri, N H Khiabani, and A Sarani, Investigation of Synthesis‐Gas Production via CH4/ O2/ Ar Gas Mixture Using Microwave Plasma Torch, Plasma Processes and Polymers, 6S1 (2009) S631-S636.
 6. [5] M A Razzak, S Takamura, S Saito and M R Talukder, Plasma Phys 50 (2010) 871 . [DOI:10.1002/ctpp.201010148]
 7. [6] S Iio, K Yanagisawa, C Uchiyama, K Teshima, N Ezumi, and T Ikeda, Influence of gas flow on argon microwave plasma jet at atmospheric pressure. Surface and Coatings Technology, 206(2011) 1449-1453. [DOI:10.1016/j.surfcoat.2011.09.013]
 8. [7] Y H Ohtsuki, H Ofuruton, Plasma fireballs formed by microwave interference in air. Nature 350 (1991) 139–141. [DOI:10.1038/350139a0]
 9. [8] Y Sakawa, K Sugiyama, T Tanabe and R More, Fireball Generation in a Water Discharge. Plasma and Fusion Research: Rapid Communications., 1(2006)039
 10. [9] V Dikhtyar and E Jerby, Fireball ejection from a molten hot spot to air by localized microwaves. Physical Review Letters, 96(2006)045002 [DOI:10.1103/PhysRevLett.96.045002]
 11. [10] G S Paiva, A C Pavao, E A de Vasconcelos, Jr O Mendes and Jr E F da Silva, Production of ball-lightning-like luminous balls by electrical discharges in silicon. Physical review letters, 98(2007) 048501. [DOI:10.1103/PhysRevLett.98.048501]
 12. [11] Y P Raizer, Gas Discharge Physics, Springer, Berlin, 1997.
 13. [12] J Cooper, Plasma spectroscopy, Reports Prog. Phys., 29(1966) 35–130 [DOI:10.1088/0034-4885/29/1/302]
 14. [13] H Griem, Validity of Local Thermal Equilibrium in Plasma Spectroscopy, Phys.Rev., 131(1963)1170–1176. [DOI:10.1103/PhysRev.131.1170]
 15. [14] L I U Liying and W Dezhen, An Indirect Method for Measuring Electron Density of Atmospheric Pressure Plasma Jets, Experimental method, 11(2009).
 16. [15] S Z Li, D Z Wang, W C Zhu, and Y K Pu, Evaluations of Electron Density and Temperature in Atmospheric-Pressure Radio-Frequency Helium Plasma Jet, Jpn. J. Appl. Phys., 45(2006) 9213–9215. [DOI:10.1143/JJAP.45.9213]
 17. [16] X M Zhu, Y K Pu, N Balcon, and R Boswell, J. Phys. D. Appl. Phys., 2(2009)142003. [DOI:10.1088/0022-3727/42/14/142003]
 18. [17] S Forster, C Mohr, and W Viol, Investigations of an atmospheric pressure plasma jet by optical emission spectroscopy, Surf. Coatings Technol., 200(2005)827–830. [DOI:10.1016/j.surfcoat.2005.02.217]

ارتقاء امنیت وب با وف ایرانی