نویسندگان

دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

چکیده

با توجه به مرتبه اختلال، معادلات حرکت مربوط به کنش مؤثر ریسمان در حد انرژی‌های پایین در واقع نوعی تعمیم معادلات انیشتین‌اند. بنابراین با استفاده از تبدیل همدیس متریک، کنش مؤثر ریسمان در حد انرژی‌های پایین به گرانش f(Tتصویر می‌شود، که ارتباطی بین میدان دیلتون و اسکالر پیچش برقرار می‌شود. با در نظر گرفتن یک جهان همگن و همسانگرد برای لاگرانژی کانونیک گرانش 
f(Tنشان می‌دهیم که این لاگرانژی تحت تبدیلات همدیس متریک و دوگانگی آبلی (دوگانگی ضریب مقیاس) ناوردا باقی می‌ماند. در نهایت با استفاده از لاگرانژی دوگان یافته و همچنین ناوردایی اسکالر پیچش T تحت تبدیل دوگانگی ضریب مقیاس شکل دقیق (T) به دست آورده می‌شود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Standard Abelian duality transformations in f(T) gravity

نویسندگان [English]

  • M Atazadeh
  • A Eghbali

چکیده [English]

According to the perturbation order, the equations of motion of low-energy string effective action are the generalized Einstein equations. Thus, by making use of the conformal transformation of  the metric tensor, it is possible to map the low-energy string effective action into f(T) gravity, relating the dilaton field to the torsion scalar. Considering a homogeneous and isotropic universe and writing the canonical Lagrangian for f(T) gravity, we show that the invariance under the duality transformation holds for the cosmic scale factor a(t)  at the level of the Lagrangian. Finally, by use of  the dualized Lagrangian and also the invariance of torsion scalar under the scale factor duality a(t)→1/a(t),  the specific form of the f(T) function is obtained.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Abelian duality transformations
  • String effective action
  • f(T) gravity
1. J M Drouffe and C Itzykson, “Quantum Field Theory and Statistical Mechanics”, Cambridge University Press, 1990.
2. T H Buscher, B 194 (1987) 51; Phys. Lett. B 201 (1988) 466.
3. A Giveon, M Porrati and E Rabinovici, Phys. Rep. 244 (1994) 77.
4. A Giveon and M Rocek, Nucl. Phys. B 380 (1992) 128.
5. E Alvarez, L Alvarez-Gaume, and Y Lozano, Phys. Lett. B 336 (1994) 183.
6. M Rocek and E Verlinde, Nucl. Phys. B 373 (1992) 630.
7. S M Carroll, V Duvvuri, M Trodden, and M S Turner, Phys. Rev. D 70 (2004) 043528.
8. S Nojiri and S D Odintsov, Phys. Rev. D 74 (2006) 086005. S Nojiri and S D Odintsov, J. Phys. Conf. Ser. 66 (2007) 012005 ,hep-th/0611071; K Bamba, C Q Geng, S Nojiri, and S D Odintsov, Phys. Rev. D 79 (2009) 083014; K Bamba and C Q Geng, Prog. Theor. Phys. 122 (2009) 1267.
9. P Wu and H W Yu, Phys. Lett. B 693 (2010) 415; G R Bengochea, Phys. Lett. B 695 (2011) 405; S Basilakos, Phys. Rev. D 93 (2016) 083007; K Atazadeh and F Darabi, Eur. Phys. J. C 72 (2012) 2016; S Basilakos, S Capozziello, M De Laurentis, A Paliathanasis and M Tsamparlis, Phys. Rev. D 88 (2013) 103526; A Paliathanasis, S Basilakos, E N Saridakis, S Capozziello, K Atazadeh, F Darabi and M Tsamparlis, Phys. Rev. D 89 (2014) 104042; F Darabi, M Mousavi, and K Atazadeh, Phys. Rev. D 91 (2015) 084023; K Atazadeh and, A Eghbali, Phys. Scr. 90 (2015) 045001; K Atazadeh, and M Mousavi, Eur. Phys. J. C 73 (2013) 2272; S Capozziello, P A Gonzalez, E N Saridakis and Y Vasquez, Journal of High Energy Physics 02 (2013) 039; G. Contopoulos, B Grammaticos and A Ramani, J. Phys. A 25 (1993) 5795; J Demaret and C Scheen, J. Phys. A 29 (1996) 59; S Cotsakis, J Demaret, Y De Rop, and L Querella, Phys. Rev. D 48 (1993) 4595.
10. A Einstein, Sitz. Preuss. Akad. Wiss. (1928) 217; ibid p. 224.
11. S Capozziello and R de Ritis, Int. J. Mod. Phys. D 2 (1993) 367; B J Broy, F G Pedro, and A Westphal, Journal of High Energy Physicsics 03 (2015) 029.
12. S Capozziello, S J G Gionti, and D Vernieri, “Journal of Cosmology and Astroparticle Physics”, 01 (2016) 015.
13. M Wright, Phys. Rev. D 93 (2016) 103002

تحت نظارت وف ایرانی