نویسندگان

گروه فیزیک، دانشکده علوم پایه، دانشگاه رازی، کرمانشاه

چکیده

با استفاده از دینامیک لانژوین و ماهیت اتلافی پدیده شکافت، تغییرات دینامیکی هسته از تشکیل هسته مرکب تا مرحله جدا شدن دو پاره شکافت را مورد مطالعه قرار داده ایم. در طی این فرایند اتلافی ذراتی همانند نوترون، پروتون، ذره آلفا و اشعه گاما از دستگاه‌ مرکب خارج می‌شوند. تعداد ذرات خارج شده را می‌توان به صورت آماری و یا دینامیکی مورد بررسی قرار داد. در کار حاضر با استفاده از معادله لانژوین تعداد ذرات خارج شده را به صورت دینامیکی محاسبه کرده‌ایم. نتایج به دست آمده برای ذرات آلفا، پروتون‌ها و نوترون‌ها را با داده‌های تجربی مقایسه کرده‌ایم. همچنین اثر ضریب اتلافی بر این کمیت‌ها را مورد بررسی قرار داده‌ایم. این نتایج نشان می‌دهند که ضریب اتلافی بر نتایج به دست آمده مؤثر بوده و با استفاده از روش دینامیکی می‌توان توافق خوبی بین نتایج تجربی و نظری ایجاد کرد

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Dynamical study of emitted particles from exited nucleus using Langevin approach

نویسندگان [English]

  • D Naderi
  • A Farmani

چکیده [English]

Using Langevin dynamics and the dissipative nature of the fission process, we have studied dynamical variations of nucleus from the formation of the compound nucleus to separation stage of two fission fragments. During this dissipative process, particles such as neutron, proton, alpha particle and gamma ray emit from the compound system. In the present work, the number of emitted particles using Langevin equation are calculated, dynamically. Obtained results for emitted alpha particles, protons and neutrons are compared with the experimental data. Also, we have studied the influence of the dissipative coefficient on these quantities. These results show that the dissipative coefficient affects the results, as well as the good agreement between the experimental data and theoretical results can be reproduced by using the dynamical approach.   
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Langevin dynamics
  • Monte Carlo simulation
  • Compound Nucleus
  • viscosity coefficient
1. V Weisskopf, Phys. Rev. 52 (1937) 295.
2. A Gavron et. al., Phys. Lett. B 176 (1986) 312.
3. H A Weidenmuller, Nucl. Phys. A 471 (1987) 1c.
4. D J Hinde et. al., Nucl. Phys. A 452 (1986) 550.
5. J O Newton, D J Hinde, R J Charity, J R Leigh, J J M Bokhorst, A Chatterjee, G S Foote, and S Ogaza, Nucl. Phys. A 483 (1988) 126.
6. D J Hinde, Nucl. Phys. A 553 (1993) 255c.
7. S Hassani and P Grange, Phys. Lett. B 137 (1984) 281.
8. D J Hinde, D Hilscher and H Rossner, Nucl. Phys. A 502 (1989) 497c.
9. J P Lestone et.al., Phys. Rev. Lett. 67 (1991) 1078.
10. M Thoennessen, D R Chakrabarty, M G Hermann, R Butsch, and P Paul, Phys. Rev. Lett. 59 (1987) 2860.
11. W Ye, F Wu, and H W Yang, Phys. Lett. B 647 (2007) 118.
12. K Pomorskia, B Nerlo-Pomorska, A Surowiec, M Kowal, J Bartel, K Dietrich, J Richert,C Schmitt, B Benoit, E de Goes Brennand, L Donadille, and C Badimon, Nucl. Phys. A 679 (2000) 25.
13. D Naderi, Phys. Rev. C 90 (2014) 024614.
14. D Naderi, Int. J. Mod. Phys. E 23 (2014) 1450087.
15. S M Mirfathi and M R Pahlavani, Phys. Rev. C 78 (2008) 064612.
16. Y Jia and J-D Bao, Phys. Rev. C 75 (2007) 034601.
17. S Sohaili and E Ziaeiian, Iranian Journal of Physics Research 6, 2 (2006) 111.
18. M R Pahlavani, D Naderi and S M Mirfathi, Int. J. Mod. Phys. E 19 (2010)1451.
19. P Frobrich and I I Gontchar, Phys. Rep. 292 (1998) 131.
20. Yu A Anischenko, A E Gegechkori, and G D Adeev, Phys. Atom. Nucl. 74 (2011) 341.
21. D Naderi, J. Phys. G: Nucl. Part. Phys. 40 (2013) 125103.
22. J E Lynn, ed., “The Theory of Neutron Resonance Reactions”, Clarendon, Oxford (1968) 325.
23. V G Nedoresov, Y N Ranyuk, “Fotodelenie Yader za Gigantskim Rezonansom”, Kiev, Naukova Dumka (1989) (in Russian).
24. H Ikezoe, N Shikazono, Y Nagame, T Ohtsuki, Y Sugiyama, Y Tomita, K Ideno, I Kanno, H J Kim, B J Qi, and A Iwamoto, Nucl. Phys. A 538 (1992) 299c

تحت نظارت وف ایرانی