نویسندگان

چکیده

در این مقاله انرژی آزاد و معادله حالت بلور fcc به روش نظریه چگالی مورد بررسی قرار گرفته است. برهمکنش بین مولکولها از نوع پتانسیل کره سخت-یوکاوا می‌باشد. در این محاسبات روش اختلال پیشنهاد شده توسط ابنر مورد استفاده قرار است و بسط انرژی آزاد برحسب چگالی تا مرتبه دوم با در نظر گرفتن آرایش بلوری می باشد که جمله مرتبه صفرم مربوط به انرژی یکنواخت به صورت عبارت دقیق انرژی مایع یکنواخت در چگالی کپه ای جامد در نظر گرفته شده است. نتایج به دست آمده با نتایج شبیه سازی کامپیوتری تطابق خوبی دارد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Helmholtz free energy and equation of state of an fcc crystal with the interaction of hard sphere Yukawa potential

نویسندگان [English]

  • M. Moradi
  • H. Shahri

چکیده [English]

 The Helmholtz free energy and equation of the state of an fcc crystal are calculated, where the interaction between the molecules is hard sphere-Yukawa potential. Here the perturbational density functional method is used. This method is introduced by Ebner and co-workers. In this method the density functional Taylor expansion is applied for the crystal configuration up to second order. And for the uniform parts an exact expression is used. The results are compared with those obtained by Monte Carlo computer simulation. The agreement is good.

کلیدواژه‌ها [English]

  • free energy
  • equation of state
  • freezing
  • density functional

ارتقاء امنیت وب با وف ایرانی