نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

گروه فیزیک، دانشکدة علوم، دانشگاه ارومیه، ارومیه

چکیده

در این مقاله عنصر پراشی نوینی را برای تولید هر آرایه مطلوبی از باریکه‌های گردابی و گردابی کامل معرفی می‌کنیم. اصول کار برپایه ترکیب تیغه‌ی منطقه‌ای فرنل مارپیچی شیفت یافته فازی شعاعی با توری‌های پراشی مختلف است.  نشان می‌دهیم که این عنصر دارای پتانسیل زیادی برای ایجاد آرایه‌های گوناگونی از گردابه‌های نوری با شعاع و بار توپولوژیکی دلخواه است. نه تنها گردابه‌‌ها را می‌توان در آرایه شبکه‌ای چید بلکه در شبکه‌های دوران یافته یا آرایه های دایره‌ای نیز می‌توان آن‌ها را قرار داد. آرایه‌های گزارش شده بصورت گروهی از گردابه‌ها دارای بار توپولوژیکی یکسان هستند بطوریکه بار توپولوزیکی کل آرایه MP است که M تعداد گردابه ها است. نتایج آزمایشگاهی در توافق خوبی با پیش‌ بینی‌های  شبیه‌سازی شده هستند.

 

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Generation of the desired arrays of a perfect vortex beam

نویسندگان [English]

 • A Sabatyan
 • Z Behjat

Department of Physics, Science Faculty, Urmia University, Urmia, Iran

چکیده [English]

- In this paper, we introduce a novel diffraction element for generating any desired arrays of the vortex and perfect vortex beam. The method is based on combining radially phase shifted spiral zone plate with different gratings. We show that the element has a great potential in generating a variety of arrays with desired vortex ring radius and topological charges. We can assemble various vortex and perfect vortex beams not only in a lattice array but also in a tilted lattice or circular arrays. Reported vortex arrays are in the group of vortices having the same topological charge p so the total topological charge of MP which M the number of elements. The experimental results are in good agreement with the simulation predictions.
 

کلیدواژه‌ها [English]

 • diffraction
 • Fresnel zone plate
 • vortex beam
 • perfect vortex beam
 1. J E Curtis and D G Grier, Phys. Rev. Lett. 90 (2003) . 133901.

 2. G A Swartalander, E L ford, R S Abdul Malik, L M Close, M A peters, D M.Palacios and D W Wilson, Opt. express 16 (2008) 10200.

 3. G Foo, D M Palacios and G A Swartalander, Opt. Lett. 30 (2005) 3308.

 4. L Allen, M W Beijersbergen, R J C. Spreeuw, and J P Woerdman, Physical Review A 45 (1992) 8185.

 5. L Paterson, M P MacDonald, J Arlt, W Sibbett, P E Bryant, and K Dholakia, Science 292 (2001) 912.

 6. D G Grier, Nature 424 (2003) 810.

 7. J Wang, J Y Yang, I M Fazal, N Ahmed, Y Yan, H Yan, H Huang, Y Ren, Y Yue, S Dolinar, M Tur and A E Willner, Nature Photonics 6 (2012) 488.

 8. A Mair, A Vaziri, G Weihs, and A Zeilinger, Nature 412 (2001) 313.

 9. M Ritsch-Marte, Philos. Trans. R. Soc. A. Math. Phys. Eng. Sci. 375 (2017) 20150437.

 10. D Hebri, S Rasouli, and A Mardan Dezfouli, J. Opt. Soc. Am. A 36 (2019) 839.

 11. C Brunet, B Ung, LWang, Y Messaddeq, S LaRochelle, E Bernier, and L Rusch, Opt. Express 23 (2015) 10533.

 12. A S Ostrovsky, C Rickenstorff-Parrao, V Arrizn, Opt. Lett. 38 (2013) 534.

 13. P Vaity, L Rusch, Opt. Lett. 40 (2015) 597.

 14. A Sabatyan, Z Behjat, Opt Quant Electron 49 (2017) 371.

 15. A Kumar, P Vaity, J Banerji, and R P Singh, Phys. Lett. A 3634 (2011).

 16. Y Lu, B Jiang, S Lu, Y Liu, S Li, Z Cao, and X Qi, Opt. Commun. 363 (2016) 85.

 17. D P Ghai, S Vyas, P Senthilkumaran, and R S Sirohi, Opt. Commun. 282 (2009) 2692.

 18. S Rasouli and D Hebri, J. Opt. Soc. Am. A 36 (2019) 800.

 19. A Sabatyan and B Fathi, Opt. Quant. Electron. 50 (2017) 338.

 20. A Sabatyan and J Rafighdoost; Appl. Opt. 56 (2017) 5355.

 21. A Sabatyan, and Z Behjat, The Annual Physics conference of Iran, Shiraz University, 1065 (2016).

 22. J W Goodman, “Introduction to Fourier optics”, 3rd ed. Roberts & Company (2005).

 23. م ح توسلی، ح سهل البیع و ح ر خالصی فرد، مجلة پژوهش فیزیک ایران 2، 5 (1380) 246.


23. M T Tavassoly, H Sahl-ol-bei, M Salehi, and H R Khalesifard, Iranian. J. Phys. Res. 2, 5 (2001) 237. 


 


 

تحت نظارت وف ایرانی