نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشکدة فیزیک، دانشگاه تهران، تهران

چکیده

 فیبرهای کلاژن به عنوان بخش مهمی از ماتریس بین سلولی، با توجه به جهت­گیری فضایی ممکن است مانع تهاجم سلول­های سرطانی شده و یا آن را تشدید نمایند. مدل های فیزیکی مانند ولگشت توانایی قابل توجهی در بازتولید رفتار حرکتی سلول­ها دارند. در این مقاله، ما مدلی مبتنی بر ولگشت و حرکت جهت­دار برای توصیف حرکت سلول­ها پیشنهاد کردیم. ما مقدار انتظاری مربع طول مهاجرت را به عنوان عامل تعیین کننده خطر متاستاز در نظر گرفته و نقش جهت­گیری فیبرها را بررسی کردیم. یافته­های ما نشان می­دهند که جهت­گیری فیبرها، همبستگی­های فضایی میان این جهت­گیری­ها و نحوه مهاجرت سلول­ها بر خطر متاستاز موثر هستند. ما نهایتا رهیافتی کمّی برای بهبود یکی از روش­های شناسایی رفتار تومور ارایه کرده­ایم.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Investigation of effect of collagen fiber orientation on tumor cell invasion

نویسندگان [English]

 • Y Azimzade
 • A A Saberi

Department of Physics, University of Tehran, Tehran, Iran

چکیده [English]

Collagen fibers can both inhibit and promote cellular migration, based on their orientation. Physical models such as Random walk can regenerate cellular migration. As such, we proposed a model based on (biased) random walk to study migration on collagen fibers. We took mean squared displacement as the determinant factor for metastatic risk and found that direction of fibers, spatial correlations and migration mode together regulate the risk and we proposed an approach to quantify an existing prognostic approach.

کلیدواژه‌ها [English]

 • cellular migration
 • random walk
 • collagen fiber
 • invasion
 • metastasis
 1. D Hanahan and R A Weinberg, Cell 144 (2011) 646.

 2. C L Chaffer and R A Weinberg, Science 331 6024 (2011) 1559.

 3. A Case, et al., PloS one 12, 7 (2017) p.e0180448.

 4. R J Petrie, A D Doyle and K M Yamada, Nature Reviews Molecular cell biology 10, 8 (2009) 538.

 5. M W Conklin, J C Eickhoff, K M Riching, C A Pehlke, K W Eliceiri, P P Provenzano, A Friedl, and P J Keely, The American journal of pathology 178, 3 (2011) 1221.

 6. A Ray, R K Morford, N Ghaderi, D J Odde, and P P Provenzano, Integrative biology 10, 2 (2018) 100..

 7.  T H Keitt, Landscape Ecology 15, 5 (2000) 479.

 8. A Stevens and H G Othmer, SIAM Journal on Applied Mathematics 57, 4 (1997) 1044.

ارتقاء امنیت وب با وف ایرانی