نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشکدة فیزیک، دانشگاه شهید باهنرکرمان، کرمان

چکیده

در کار حاضر سطح مقطع‌های جزئی سه‌گانه و دوگانة یونش اتم هیدروژن در برخورد با پروتون در محدودۀ انرژی‌های میانی و بالا محاسبه شده است. پتانسیل‌های برهم‌کنش به‌صورت کولنی در نظر گرفته شده و محاسبات سطح مقطع جزئی سه‌گانه با استفاده از تقریب مرتبۀ اول بورن- فدیف به ‌صورت کاملاً تحلیلی انجام شده است. سطح مقطع‌های جزئی سه‌گانه در انرژی‌های فرودی و اندازه حرکت‌های انتقالی مختلف با یکدیگر و با نتایج تقریب مرتبة اول بورن مقایسه شده است. در نهایت نتایج سطح مقطع جزئی دوگانه به دست آمده در این تقریب با نتایج تجربی و سایر نظریه‌های در دسترس مقایسه شده است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Using the first-order Born-Faddeev approximation in ionization channel

نویسندگان [English]

 • R Fathi
 • S Amiri

Faculty of Physics, Shahid Bahonar University of Kerman, Kerman, Iran

چکیده [English]

In the present work, the triple and double differential cross sections of atomic hydrogen ionization in the collision with protons at intermediate and high energy ranges are calculated. Interaction potentials were considered as Coulomb form and the calculations of the triple differential cross section have been performed entirely analytically by using the first-order Born-Faddeev approximation. The triple differential cross sections at different energies and momentum transfers are compared with the first Born approximation results. Finally, the results of the double differential cross section have been obtained by this approximation are compared with experiment and available theoretical results.

کلیدواژه‌ها [English]

 • ionization
 • Born-Faddeev approximation
 • triple (fully) differential cross section
 1. D Tseliakhovich, C M. Hirata and, K Heng, Mon. Not. R. Astron .Soc 422 (2012) 2357.

 2. S Sen, P Mandal, P K Mukherjee, Eur. Phys. J. D 62 (2011) 379.

 3. G De Lellis et al., Nuclear Physics A 853 (2011) 124.

 4. A Simonin, New J. Phys 18 (2016) 125005.

 5. J Ullrich and et al., Rep. Prog. Phys 66 (2003) 1463.

 6. M Schulz et al., Nature (London) 422 (2003) 48.

 7. A Laforge et al., Phys. Rev. Lett. 103 (2009) 053201.

 8. H Gassert et al., Phys. Rev. Lett. 116 (2016) 073201

 9. M Schulz et al., Phys. Rev. A 81 (2010) 052705.

 10. P D Fainstein and L Gulyas, J Phys. B: At. Mol. Opt. Phys 38 (2005) 317.

 11. Y H Duan, S Y Sun and X F Jia, EPL 110 (2015) 13001.

 12. O Chuluunbaatar et al., Phys. Rev. A 96 (2017) 042716.

 13. I B Aburakhmanov et al., Phys. Rev. A 100 (2019) 062708.

 14. R T Pedlow, S F. C O’Rourke, and D S F Crothers, Phys. Rev. A 72 (2005) 062719.

 15. س امیری بیدوری و ر فتحی، ب چابکی، مجلة پژوهش فیزیک ایران 19، 3 (1398) 559.


15. S Amiri Bidveri, R Fathi, B Chaboki, Iran, J. Phys, Res. 19, 3 (2019) 559. 1. S Amiri Bidvari and R Fathi, Eur. Phys. J. D 74, 1 (2020) 55.

 2. S. Alston, Phys. Rev. A 42 (1989) 331.

 3. ر فتحی، مجلة پژوهش فیزیک ایران 14، 2 (1393) 123.


18. R Fathi, Iran, J. Phys, Res. 14, 3 (2014) 123. 1. I B Abdurakhmanov, J J Bailey, A S Kadyrov, and I Bray, Phys. Rev. A 97 (2018) 032707.

 2. G W Kerby et al., Phys. Rev. A 51 (1995) 2256.


 


 

تحت نظارت وف ایرانی