نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

‏دانشکدة فیزیک، دانشگاه شهید بهشتی، تهران

چکیده

در این مقاله با استفاده از حل عددی معادلات ماکسول- ولاسف نسبیتی به روش نیمه­لاگرانژی، شتابدهی الکترون با استفاده از میدان دنبالة لیزر را بررسی کرده­ایم. با بررسی میدان­های الکتریکی و تغییرات چگالی ایجاد شده در اثر انتشار پالس لیزر قوی نسبیتی در پلاسمای کم­چگال و نیز انرژی جنبشی متوسط الکترون‌ها، برای پالس­های لیزر با طول­های متفاوت طول بهینة پالس لیزر جهت ایجاد میدان­های شتابدهی قوی را به­ دست آورده­ایم‏.
 

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Investigation of Laser wakefield acceleration using relativistic Vlasov-‎Maxwell code

نویسندگان [English]

 • M Ghorbanalilu
 • S.N Razavinia

Department of Physics, University of Shahid Beheshti, Tehran, Iran‎‎

چکیده [English]

In this paper we investigate the electron laser wakefield acceleration using numerical solution of relativistic Vlasov-Maxwell equations with Semi-Lagrangian method. We found optimum pulse length to excite strong wakefields by investigation of electric fields and density variation, which caused by propagation of intense relativistic laser pulse through underdense plasma as well as average kinetic energy of electrons, for lasers with different pulse lengths.
 

کلیدواژه‌ها [English]

 • Vlasov-Maxwell
 • semi-Lagrangian method
 • laser wakefield acceleration
 • optimum length ‎ ‎‎
 1. S M Hooker, Nat. Phys‏ ‏‎7 (2013) 775.‎

 2. ‎E Esarey, C B Schroeder, and W P Leemans, Reviews of Modern Physics 81 (2009) 1229.‎

 3. ‎W P Leemans, Nature Physics 2 (2006) 696.‎

 4. ‎ T Tajima and J M Dawson, Physical Review Letters 43 (1979) 267.‎

 5. ‎A Modena et. al., IEEE Transactions on Plasma Science 24 (1996) 289.‎

 6. ‎E Esarey, P Sprangle, J Krall, and A Ting, IEEE Transactions on Plasma Science 24 (1996) 252.‎

 7. ‎G Lehmann, Communication in Computational Physics 20 (2016) 1583.‎

 8. ‎M Sarrat and A D Ghizzo, The European Physical Journal D 71 (2017) 271.‎

 9. E Sonnendrücker, J Roche, P Bertrand, and A Ghizzo, Journal of Computational Physics 149 (1999) ‎‎201‎


10. ‎M Shoucri, Communication in Computational Physics 4 (2008) 703.‎


11. ‎R Trines et. al., Journal of Plasma Physics 71 (2005) 411.‎


12. P Sprangle et. al., Journal of Applied Physics Letters 53 (1988) 2146‎.

ارتقاء امنیت وب با وف ایرانی