نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

گروه فیزیک، دانشکدۀ علوم پایه، دانشگاه قم ‏

چکیده

پدیده‌های پراش در زمان و زود- ورود در مورد سیستم‌های اتلافی مطالعه خواهند شد. این بررسیِ نظری با استفاده از معادلۀ موج مقیاس شدۀ خطی که در چارچوب نظریۀ کلدیرولا- کانای برای گذار پیوستۀ کوانتومی- کلاسیکی پیشنهاد شده، انجام خواهد شد. دو مثال ساده اما از نظر فیزیکی مهم و جالبِ رهایی آنی از پتانسیلِ یک حائل که در آن رفتارهای گذرا (پراش در زمان) مشاهده می‌شود؛ و همچنین عبور از یک سد پتانسیلِ سهموی وابسته به زمان که اثرِ زود- ورود را نشان می‌دهد، مطالعه خواهند شد. محاسبات نشان می‌دهند که پراش در زمان یک اثر غیر کلاسیکی است و با افزایش ضریب اصطکاک رفتارهای گذرا به تدریج محو می‌شوند. همچنین، پدیدۀ زود- ورود حتی در رژیم کلاسیکی هم مشاهده می‌شود. یعنی زود- ورود یک پدیدۀ غیرکلاسیکی نیست. این رفتار با مسیرهای مقیاس شده که در رژیم کوانتومی همان مسیرهای بوهمی هستند، توضیح داده خواهد شد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Dissipative diffraction in time and early-arrival in continuous quantum-classical ‎transition

نویسنده [English]

 • S. V. Mousavi

Department of Physics, Faculty of Sciences, University of Qom, Qom, Iran

چکیده [English]

Diffraction in time and early-arrival phenomena will be studied in the context of dissipative systems. This theoretical consideration is done by using the linear scaled wave equation proposed in the framework of Caldirola-Kanai theory for the continuous quantum-classical transition. Two simple but physically important and interesting examples are studied, sudden release from a shutter where transient behaviors (diffraction in time) are seen; and also transmission through a time-dependent parabolic barrier where early-arrival is seen. Calculations show that diffraction in time is a non-classical effect and temporary behaviors are gradually suppressed as the friction increases. Furthermore, early-arrival is seen even in the classical regime. This means that early-arrival is not a non-classical phenomenon. This behavior will be explained by means of scaled trajectories which are just Bohmian trajectories in the quantum regime.

کلیدواژه‌ها [English]

 • dissipation
 • Caldirola-Kanai equation
 • quantum-classical transition
 • scaled wave ‎equation
 • diffraction in time
 • early-arrival
 • scaled trajectories‎
 1. ‎ M. Moshinsky, Phys. Rev. 88 (1952) 625.

 2. A. del Campo, G. Gracia-Calderon and J. G. Muga, Phys. Rep. 476 (2009) 14079 and references therein.

 3. ف. وطن دوست، پایان‌نامۀ کارشناسی ارشد. دانشکدۀ علوم پایه. دانشگاه قم (1391).

  1. S. V. Mousavi, Eur. Phys. Lett. 99 (2012) 30002.

  2. S. V. Mousavi, Phys. Lett. A 377 (2013) 1513.

  3. S. V. Mousavi, J. Phys. A 43 (2010) 035304.

  4. S. Bandyopadhyay, A. S. Majumdar and D. Home, Phys. Rev. A 65 (2002) 052718.

  5. Md. Manirul Ali, A. S. Majumdar, and D. Home, Phys. Lett. A 304 (2002) 61.

  6. A. S. Majumdar and D. Home, Pramana-J. Phys. 59 (2002) 321.

  7. ح. کرمی، پایان‌نامۀ کارشناسی ارشد. دانشکدۀ علوم پایه. دانشگاه قم (1391).

   1. H. Karami and S. V. Mousavi, Can. J. Phys. 93 (2015) 413.

   2. D. Home, A. S. Majumdar and A. Matzkin, J. Phys. A: Math. Theor. 45 (2012) 295301.

   3. A. B. Nassar and S. Miret-Artés, "Bohmian Mechanics, Open Quantum Systems and Continuous Measurements", Springer (2017).

   4. P. R. Holland, "The Quantum Theory of Motion: An Account of the de Broglie-Bohm Causal Interpretation of Quantum Mechanics", Cambridge University Press (1993).

   5. ر. دانشمند، رسالۀ دکتری. دانشکدۀ علوم پایه. دانشگاه یزد (1395).

    1. M. Moshinsky and D. Schuch, J. Phys. A: Math. Gen. 34 (2001) 4217.

    2. S. V. Mousavi and S. Miret-Artés, Eur. Phys. J. Plus, 134 (2019) 431.

    3. م. بختیاریان و س. و. موسوی، مجله پژوهش فیزیک ایران 21، 1 (1400) 51.

18. M. Bakhtiyarin and S. V. Musavi, Iran. J. Phys. Res. 21, 1 (2021) 51. 1. C. D. Richardson etal., Phys. Rev. A 89 (2014) 032118.

 2. S. V. Mousavi and S. Miret-Artés, J. Phys. Commun. 2 (2018) 035029.

 3. S. V. Mousavi and S. Miret-Artés, Ann. Phys. 393 (2018) 76.

 4. س. و. موسوی، مجله پژوهش فیزیک ایران، 20، 1 (1399) 73.


22. S. V. Musavi, Iran. J. Phys. Res. 20, 1 (2020) 73. 1. N. Rosen, Am .J. Phys. 32 (1964) 377.

 2. G. J. Papadopoulos, J. Phys. A: Math. Gen. 30 (1997) 5497.

 3. D. Home, A. K. Pan and A. Banerjee, J. Phys. A: Math. Theor. 42 (2009) 165302.

 4. S. Colin and A. Valentini, Proc. Roy. Soc. A. 470 (2015) 20140288.‎


 


 


  


 

تحت نظارت وف ایرانی