نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه فیزیک، دانشگاه کمیلا، کومیلا، بنگلادش

2 گروه فیزیک، دانشگاه چیتاگونگ، چیتاگونگ، بنگلادش

3 آزمایشگاه دزیکتری استاندارد دمک، مرکز علوم و فناوری هسته‌ای، نمایندگی انرژی اتمی بنگلادش، ساور، داکا، بنگلادش

4 گروه فیزیک، دانشگاه راجشاهی، راجشاهی،‌ بنگلادش

چکیده

در یک فرایند رادیو تراپی خارجی، نسبت بافت ظاهری (TPR20,10) به عنوان یک شاخص کیفی فوتونی مود استفاده قرار می‌گیرد. در کار حاضر تخمینی از TPR20,10 را با استفاده از اتاقک‌های یونش استوانه‌ای (فارمر NE2571 و PTW30013) در سه مد فوتونی انرژی بالا (۶، ۱۰ و MV ۱۵) با استفاده از شبیه‌سازی مونت کارلو و چینش تجربی ارایه کرده‌ایم. از MCNPX (نسخه 2.6.0) برای شبیه‌سازی باریکه‌های فوتونی حاصل از شتاب‌دهنده خطی Varian-2300CD استفاده شده است تا TPR20,10 بر اساس مجموعه گزارشات فنی ۳۹۸ تخمین زده شود. همین مقادیر قراردادی TPR20, 10  با اتاقک‌های فارمر NE2571 و PTW30013 به ازای شتاب‌دهنده‌های خطی پزشکی (LINAC) به طور تجربی اندازه‌گیری شده‌اند. تفاوت TPR20, 10 بین نتایج MCNPX و مقادیر تجربی به دست آمده از فارمر NE2571 در حدود 4/17 درصد،‌ 2/9 درصد و 2/5 درصد است، و به طور مشابه این تفاوت برای PTW30013 عبارت است از به ترتیب در حدود 3/89، 2/71 و 1/98 درصد مقادیر شبیه‌سازی ‌شده TPR20,10 با استفاده از MCNPX نشانگر توافق نزدیکی با نتایج تجربی است

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Monte Carlo Simulation and Experimental Determination of Tissue Phantom Ratio for Photon Beams delivered from Medical Linear Accelerator

نویسندگان [English]

 • N. M. Rasel 1
 • S Purohit 2
 • M. S. Rahman 3
 • AKM M H Meaze 2
 • M. Y. Ali 4

1 Department of Physics, Comilla University, Cumilla- 3506, Bangladesh

2 Department of Physics, University of Chittagong, Chattogram- 4331, Bangladesh

3 Secondary Standard Dosimetry Laboratory, Institute of Nuclear Science & Technology, Bangladesh Atomic Energy

4 Department of Physics, University of Rajshahi, Rajshahi, Bangladesh

چکیده [English]

For an external radiotherapy procedure, the tissue phantom ratio (TPR20,10) is used as a quality index. This work presents an estimate of TPR20,10 using two cylindrical ionization chambers (NE2571 Farmer and PTW30013) in three high-energy photon modes (6, 10 and 15 MV) using both the Monte Carlo (MCNP) process and the experimental setup. The MCNP (version MCNP5) was used for the simulation of photon beams delivered by Varian-2300CD for the determination of TPR20,10 according to technical report series (TRS) 398. Again applying the same protocol TPR20,10 values were measured experimentally with NE2571 Farmer and PTW30013 chambers for the same medical linear accelerator (LINAC). The differences of TPR20, 10 between MCNP and experimental values were found for NE2571 Farmer chamber within 4.17 percent, 2.9 percent and 2.5 percent and similarly, these were within 3.89 percent, 2.71 percent and 1.98 percent at 6, 10 and 15 MV respectively for PTW30013. The TPR20,10 values simulated by our calculated MCNP demonstrated strong agreement with our experimental results.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Tissue Phantom Ratio (TPR)
 • TRS-398
 • Monte Carlo simulation
 1. R Baskar, K A Lee, R Yeo, and K-W Yeoh, Cancer and Radiation Therapy: Current Advances and Future Directions, J. Med. Sci. 9 (2012) 3193.

 2. A C Begg, F A Stewart, and C Vens, Strategies to improve radiotherapy with targeted drugs, Nat. Rev. Cancer 11 (2011) 239.

 3. G Delaney, S Jacob, C Featherstone, and M Barton, The role of radiotherapy in cancer treatment: Estimating optimal utilization from a review of evidence-based clinical guidelines, Cancer 104 (2005) 1129.

 4. S M Hashemi, B Hashemi-Malayeri, G Raisali, P Shorkani, and A A Sharifi, A study of the photoneutrons dose equivalent resulting from a saturne 20 medical linac using Monte Carlo method, Nukleonika 52 (2007) 39.

 5. E B Podgorsak, Radiation oncology physics: a handbook for teachers and students, Vienna: International Atomic Energy Agency (2005).

 6. International Atomic Energy Agency. Absorbed dose determination in photon and electron beams: an international code of practice. Technical Report Series TRS-277 (2nd edition). IAEA, Vienna (1997).

 7. S Jan, D Benoit, E Becheva, T Carlier, F Cassol, P Descourt, T Frisson, L Grevillot, L Guigues, L Maigne, and C Morel, GATE V6: a major enhancement of the GATE simulation platform enabling modelling of CT and radiotherapy, Phys Med Biol 56 (2011) 881.

 8. J M Verburg, H A Shih, and J Seco, Simulation of prompt gamma-ray emission during proton radiotherapy, Phys Med Biol 57 (2012) 5459.

 9. H Paganetti, Advancing (proton) radiation therapy. Int J Radiat Oncol Biol Phys 87 (2013)871.

 10. P Andreo, Monte Carlo simulations in radiotherapy dosimetry, Radiat Oncol 13 (2018) 121

 11. A Brahme and P Andreo, Dosimetry and Quality Specification of High Energy Photon Beams,Acta Radiologica: Oncology 25 (1986) 213. doi: 10.3109/02841868609136408

 12. P Andreo, On the beam quality specification of high-energy photons for radiotherapy dosimetry, Med Phys 27 (2000) 434. doi: 10.1118/1.598892

 13. T C F Fonseca et al., MCMEG: Simulations of both PDD and TPR for 6MV LINAC photon beam using different MC codes, Radiation Physics and Chemistry 140 (2017) doi:10.1016/2017.03.048

 14. J Wulff, J T Heverhagen, and K Zink, Monte -Carlo- based perturbation and beam quality correction factors for thimble ionization chambers in high-energy photon beams, Phys Med Biol 53 (2008) 2823. doi: 10.1088/0031-9155/53/11/005

 15. A Baumgartner, A Steurer, and F J Maringer, Simulation of photon energy spectra from Varian 2100C and 2300C/D Linacs: Simplified estimates with PENELOPE Monte Carlo models, Applied Radiation and Isotopes 67 (2009) 2007.

 16. D M González-Castaño, G H Hartmann, F Sánchez-Doblado, F Gómez, R P Kapsch, J Pena, R Capote, The determination of beam quality correction factors: Monte Carlo simulations and measurements, Phys Med Biol 54 (2009) 4723. doi: 10.1088/0031-9155/54/15/006

 17. J Schuemann, S Dowdell, C Grassberger, C H Min, and S Paganetti, Site-specific range uncertainties caused by dose calculation algorithms for proton therapy, Phys Med Biol 59 (2014) 4007.

 18. D A Granville and G O Sawakuchi, Comparison of linear energy transfer scoring techniques in Monte Carlo simulations of proton beams, Phys Med Biol 60 (2015) 283.

 19. J Perl, J Shin, J Schuemann, B Faddegon, and H Paganetti, TOPAS: an innovative proton Monte Carlo platform for research and clinical applications, Med Phys 39 (2012) 6818.

 20. J Schuemann, A L McNamara, J Ramos-Méndez, J Perl, K D Held, H Paganetti, S Incerti, and B Faddegon, TOPAS-nBio: An Extension to the TOPAS Simulation Toolkit for Cellular and Sub-cellular Radiobiology, Radiat Res 191 (2019) 125.

 21. J K Shultis and R E Paw, An MCNP primer. Kansas State University, USA (2011). https://www.mne.k-state.edu/~jks/MCNPprmr.pdf

 22. D B Pelowitz, MCNPX user’s manual, version 2.6.0, 2005; Los Alamos National Laboratory

 23. P Andreo, D T Burns, K Hohfeld, M S Huq, T Kanai, F Laitano, V Smyth, and C Vynckier, absorbed dose determination in external beam radiotherapy: an international code of practice for dosimetry based on standards of absorbed dose to water. Technical Report Series TRS- 398. Vienna: International Atomic Energy Agency (2000)

 24. C M Ma and A E Nahum, Monte Carlo calculated stem effect corrections for NE2561 and NE2571 chambers in medium-energy X-ray beams, Phys Med Biol 40 (1995) 63. doi: 10.1088/0031-9155/40/1/006

 25. ICRP committee 3 task group, P. Grande and M.C.O’Riordan, Data for protection against ionizing radiation from external sources: supplement to ICRP publication 15, ICRP-21, International Commission on Radiological Protection, Pergamon press (1971).

تحت نظارت وف ایرانی