نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه فیزیک هسته‌ای˓ دانشکده فیزیک˓ دانشگاه تحصیلات تکمیلی پیام نور تهران، تهران

2 دانشکده فیزیک، دانشگاه تبریز، تبریز

چکیده

در این مقاله، رفتار آماری ترازهای انرژی با پاریتۀ منفی برای هستۀ  Tm با عدد جرمی 170 با استفاده از آمار نزدیک­ترین فاصلۀ بین ترازی در قالب نظریۀ ماتریس­های تصادفی، مطالعه شده است. به‌روزترین اطلاعات تجربی موجود برای ترازهای انرژی در محدودۀ   3000  ≥ E kev به صورت دنباله‌های مختلف طبقه­بندی شده و مورد تحلیل قرار گرفته است. از تابع توزیع بری - روبنیک و روش تخمین برازش حداقل مربعات، برای تعیین پارامتر تابع توزیع استفاده شد. نتایج حاصل، انطباق رفتار آماری ترازهای انتخابی با تابع توزیع ویگنری و لذا همبستگی آماری بین ترازهای انرژی با پاریتۀ منفی را نشان می­دهد. همچنین، دنباله­های حاصل از ترازهای انرژی با مقدار اسپین فرد، بیشترین میزان همبستگی را نشان داده و ترازهای انرژی - 2  کمترین میزان همبستگی و رفتار شبه پواسونی را حاصل کردند. همچنین مطالعۀ وابستگی رفتار آماری ترازهای دارای پاریتۀ منفی به انرژی، افزایش همبستگی آماری در بازۀ انرژی  1300 تا 2100 کیلو ولت را نشان می­دهد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Investigation of statistical correlation of negative parity energy levels in Tm nucleus with A=170

نویسندگان [English]

 • tohid khatoni 1
 • hadi sabri 2

1 Department of Nuclear Physics, Faculty of Physics, University of Payame Noor, Tehran, Iran

2 Department of Nuclear Physics, Faculty of Physics, University of Tabriz, Tabriz, Iran

چکیده [English]

 
In this paper, the statistical properties of 1- to 7- negative parity levels in the 170Tm nucleus are considered with emphasis on the nearest neighbor spacing distribution in the framework of random matrix theory. The latest available experimental data for different negative parity energy levels in the E≤  3000 keV region are used to classifiy in different sequences and are analysed. The Berry – Robnik distribution function and the least square extraction method have been used to determine the parameter of distribution function in considered sequences. The results 
show the adaptation of the statistical behavior of all considered negative parity levels with the Wigner distribution function and therefore, the statistical correlation of such levels. Also, the strong correlations are yield for the sequences prepared by levels with odd spin values while the 2- levels show a weak correlation and a Poisson-like behavior. The dependence of the statistical behavior of the negative parity levels to the energy was investigated which suggests the maximum correlation in the 1300  <E < 2100 keV energy region.

کلیدواژه‌ها [English]

 • random matrix theory (RMT)
 • statistical correlation
 • unfolding
 • negative parity
 1. C A Tracy and H Widom, “Introduction to random matrices, Geometric and quantum aspects of integrable systems, Springer, Berlin, Heidelberg (1993).
 2. F J Wegner, Phys. Rev. B 19 (1979) 783.
 3. H Weidenmüller and G Mitchell, Rev. Mod. Phys. 81 (2009) 539.
 4. T A Brody, et al, Rev. Mod. Phys. 53 (1981) 385.
 5. M V Berry and M Robnik, Phys. A: Math. Gen. 17 (1984) 2413.
 6. T Von Egidy, H Schmidt, and A Behkami, Phys. A 481 (1988) 189.
 7. R A Molina, Eur. Phys. J. A Hadrons and Nuclei 28 (2006) 125.
 8. A J Majarshin, et al., Annal. Phys. 407 (2019) 250.
 9. M L Mehta,“ Random Matrices“, Elsevier )2004).
 10. M Jafarizadeh, et al., Nucl. Phys. A 890 (2012) 29.
 11. Y Liu, Proceedings of the Mathematical Junior Seminar, Princeton University (2000).
 12. J H Winters, J Salz, and R D Gitlin, IEEE Trans. Comm. 42 (1994) 1740.
 13. A Al Sayed, Stat. Mech. Theory Exp. 2009 (2009) 02.
 14. A Al Sayed and A Abul Magd, Phys. Rev. C 74 (2006) 037301.
 15. National Nuclear Data Center (Brookhaven National laboratory), chart of nuclides. (http://www.nndc.bnl.gov/chart/reColor.jsp?newColor=dm
 16. T Khatoni and H Sabri, Lett. B 823 (2021) 136780.
 17. H Sabri, et al., Random Matrices-Theo .3 (2014) 1450017.
 18. P Möller, et al., arXiv preprint nucl-th/9308022 (1993).
 19. H Sabri, et all., Eur. Phys. J. Plus 129 (2014) 1.
 20. H Sabri, Eur. Phys. J. Plus 129 (2014) 124.
 21. A Abul Magd, J. Phys. A Math. Gen. 29 (1996) 1.
 22. D Mulhall, Rev. C 83 (2011) 054321.
 23. M Macek, J Dobes, and P Cejnar, Rev. C 80 (2009) 014319.

 

ارتقاء امنیت وب با وف ایرانی