نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار، دانشکده علوم پایه، گروه فیزیک، دانشگاه زنجان، زنجان، ایران

چکیده

در این کار، توزیع زاویه‌ای سطح مقطع دیفرانسیلی پراکندگی کشسان 16O+16O در گستره انرژی های 480-75 MeV در چارچوب مدل ادغامی با استفاده از برهمکنش مؤثر دو جسمی وابسته به چگالی LOCV ، تحلیل شده است. بدین منظور با استفاده از روش LOCV ، مؤلفه های مستقیم و تبادلی برهمکنش مؤثر میانگین وابسته به چگالی، برای ماده هسته ای متقارن با پتانسیل ورودی راید68 استخراج شده است و سپس بخش های شعاعی و وابسته به چگالی این پتانسیل جهت استفاده در مدل ادغامی از هم تفکیک شده است. برای اینکه توصیف بهتری از پراکندگی یون های سنگین بدست آید، یک فاکتور جدید وابسته به انرژی به LOCV-DDAEI افزوده شده است. نشان داده خواهد شد که با معرفی یک تابع وابسته به انرژی خطی، سرعت همگرایی روش تکرار در ارزیابی بخش تبادلی پتانسیل اپتیکی افزایش می‌یابد و از این‌رو زمان محاسبات بطور قابل توجهی کاهش می‌یابد. مقایسه سطح مقطع دیفرانسیلی محاسبه شده برای پراکندگی کشسان 16O+16O در گستره انرژی های مورد بررسی با داده های تجربی، توافق نسبتاً خوبی را نشان می‌دهد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Folding model potentials using the LOCV-DDAEI for 16O+16O elastic scattering

نویسنده [English]

  • marzieh rahmat

Assistant professor, Department of Physics, Faculty of Science, University of Zanjan, Zanjan, Iran

چکیده [English]

The elastic scattering of 16O+16O systems at several incident energies are analyzed, in the framework of double folding model, using the density-dependent averaged effective two-body interaction (DDAEI). The DDAEI is generated via the lowest order constrained variational (LOCV) method for the symmetric nuclear matter (SNM), using the input bare Reid68 nucleon-nucleon (NN) potential. A new energy dependent factor, g(E), is introduced to the LOCV-DDAEI to get a more realistic description of heavy ion (HI) scattering, at the different incident energies. It is shown that a linear energy dependent function, provides a good agreement with the energy dependence of the nuclear optical potential, and causes to increase the convergence speed of iteration method in evaluating the exchange part of folded potential, such that the computing time is considerably decreased. The calculated cross sections of the 16O+16O systems in the above framework, are compared with the available experimental data. It is demonstrated that a quite good description of HI scattering can be obtained, using the above LOCV-DDAEI, by adjusting the parameters of the linear energy dependent factor, g(E).

کلیدواژه‌ها [English]

  • folding model
  • LOCV method
  • elastic scattering
  • Reid68 potential

تحت نظارت وف ایرانی