نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

گروه فیزیک ، دانشکده علوم پایه ، دانشگاه زنجان ، زنجان

چکیده

در این کار، توزیع زاویه­ای سطح مقطع دیفرانسیلی پراکندگی کشسان  16O+16O در گسترۀ انرژی‌های 480-75 MeV ددر چارچوب مدل ادغامی با استفاده از برهم­کنش مؤثر دو جسمی وابسته به چگالی LOCV ، تحلیل شده است. بدین منظور با استفاده از روش LOCV ، مؤلفه­های مستقیم و تبادلی برهم­کنش مؤثر میانگین وابسته به چگالی، برای مادۀ هسته­ای متقارن با پتانسیل ورودی راید68 استخراج شده است و سپس بخش­های شعاعی و وابسته به چگالی این پتانسیل جهت استفاده در مدل ادغامی از هم تفکیک شده است. برای این که توصیف بهتری از پراکندگی یون­های سنگین به دست آید، یک عامل جدید وابسته به انرژی به LOCV-DDAEI افزوده شده است. نشان داده خواهد شد که با معرفی یک تابع وابسته به انرژی خطی، سرعت همگرایی روش تکرار در ارزیابی بخش تبادلی پتانسیل اپتیکی افزایش می­یابد و از این­رو زمان محاسبات به طور قابل توجهی کاهش می­یابد. مقایسۀ سطح مقطع دیفرانسیلی محاسبه شده برای پراکندگی کشسان 16O+16O در گسترۀ انرژی­های مورد بررسی با داده­های تجربی، توافق نسبتاً خوبی را نشان می­دهد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Folding model potentials using the LOCV-DDAEI for 16O+16O elastic scattering

نویسنده [English]

 • Marzieh Rahmat

Department of Physics, Faculty of Science, University of Zanjan, Zanjan, Iran

چکیده [English]

The elastic scattering of 16O+16O systems at several incident energies are analyzed, in the framework of double folding model, using the density-dependent averaged effective two-body interaction (DDAEI). The DDAEI is generated via the lowest order constrained variational (LOCV) method for the symmetric nuclear matter (SNM), using the input bare Reid68 nucleon-nucleon (NN) potential. A new energy dependent factor, g(E), is introduced to the LOCV-DDAEI to get a more realistic description of heavy ion (HI) scattering, at the different incident energies. It is shown that a linear energy dependent function, provides a good agreement with the energy dependence of the nuclear optical potential, and causes to increase the convergence speed of iteration method in evaluating the exchange part of folded potential, such that the computing time is considerably decreased. The calculated cross sections of the 16O+16O systems in the above framework, are compared with the available experimental data. It is demonstrated that a quite good description of HI scattering can be obtained, using the above LOCV-DDAEI, by adjusting the parameters of the linear energy dependent factor, g(E).

کلیدواژه‌ها [English]

 • folding model
 • LOCV method
 • elastic scattering
 • Reid68 potential
 1. B Singh, M Bhuyan, S K Patra, and R K Gupta, Phys. G:Nucl. Part. Phys. 39 (2012) 025101.
 2. D T Khoa, et al., Rev. Lett. 74 (1995) 34.
 3. G Bertsch, J  Borysowicz, H  McManus, and W G  Love, Phys. A. 284 (1977) 399.
 4. D T Khoa and W  von Oertzen, Lett. B 304 (1993) 8.
 5. D T Khoa, W  von Oertzen and A A  Ogloblin, Phys. A 602 (1996) 98. ‎
 6. D T Khoa, G R  Satchler and W  von Oertzen, Rev. C 56 (1997) 954.
 7. M Modarres and M  Rahmat, Phys. A 934 (2015) 148.
 8. M Rahmat and M  Modarres, Rev. C 97 (2018) 034611.
 9. M Rahmat and M  Modarres, Phys. A 997 (2020) 121715.
 10. J W Clark, Part. Nucl. Phys. 2 (1979) 89.
 11. J C  Owen, R  F  Bishop, and J M  Irvine, Phys. (NY) 102 (1976) 170.
 12. M Modarres and J M Irvine, Phys. G 5 (1979) 511.
 13. M Modarres and G H Bordbar, Rev. C 58 (1998) 2781.
 14. M Modarres and M Rahmat, Phys. A 903 (2013) 40.
 15. M Modarres and M Rahmat, Phys. A 921 (2014) 19.
 16. M Modarres and M Rahmat, Physica A 466 (2017) 396.
 17. G L Zhang, H Liu, and X Y  Le, Phys. B 18 (2009) 136.
 18. M E Brandan and G R  Satchler, Rep. 285 (1997) 143.
 19. D T Khoa, W  von Oertzen and H G  Bohlen, Rev. C 49 (1994) 1652.
 20. K Amos, et al., Nucl. Phys. 25 (2000) 275.
 21. G R Satchler and W G Love, Rep. 55 (1979) 183.
 22. J W Negele and D Vautherin, Rev. C 5 (1972) 1472.
 23. X Campi and A  Bouyssy, Lett. B 73 (1978) 263.
 24. P Ring and P Schuch, “The Nuclear Many-Body Problem”, Springer-Verlag, New York (1980).
 25. R Baltin, Naturforch. 27A (1972) 1176.
 26. M El-Azab Farid and G R Satchler, Nucl. Phys. A 438 (1985) 525.
 27. D T Khoa, W  von Oertzen, H G  Bohlen, and F Nuoffer, Phys. A 672 (2000) 387 .
 28. I Thompson, fresco.org.uk.
 29. M P Nicoli, et al., Rev. C 60 (1999) 064608.
 30. Y Sugiyama, et al., Lett. B 312 (1993) 35.
 31. E Stiliaris, et al., Lett. B 223 (1989) 291.
 32. H G Bohlen, et al., Phys. A 346 (1993) 189.
 33. G Bartnitzky, et al., Lett. B 365 (1996) 23.

تحت نظارت وف ایرانی