نویسندگان

چکیده

شناسایی وسایل مسافران خطوط هوایی یا بسته های پستی, از نظر وجود بمبهای پلاستیکی در آنها, با استفاده از کاونده های نوترونی مورد بررسی قرار می گیرد. مواد منفجره از نظر مقدار ازت بسیار غنی هستند. ازت با استفاده از پرتوهای گاما با انرژی MeV 10.83 حاصل از جذب نوترونهای حرارتی قابل شناسایی است. ابتدا این روش به صورت نظری بررسی می شود, یعنی با محاسبات ترابرد توام نوترون و پرتوهای گامای آنی حاصل از برهمکنشهای نوترون به روش مونت - کارلو و استفاده از کد محاسباتی MCNP, طیف پرتوهای گامای آنی با استفاده از شبیه سازی مونت - کارلو به دست می آید. بنابراین, فاصله ها و مکانهای بهینه چشمه, آشکارساز و نمونه نسبت به یکدیگر و نیز ضخامت مناسب کند کننده, با لحاظ کردن اثر مهم انباشت تعیین می شوند. سپس, با مدل مبتنی بر یافته های عددی در قسمت قبل, کارهای عملی با استفاده از چشمه نوترون Am-Be انجام می گیرد. در عمل, به دلیل نقش چشمه و اثر انباشت, شرایط بهینه محاسباتی تغییر داده می شود, و طرح اولیه, براساس نتایج عملی, مورد تجدید نظر قرار می گیرد. از مجموع بررسیهای به عمل آمده و تاثیر عوامل مختلف بر پاسخ آشکارسازها و تحلیل نتایج به دست آمده برای دو نوع کند کننده پارافین و گرافیت, میزان توانمندی این روش نقد می شود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Application of neutron activation analysis in discovering plastic explosive

نویسندگان [English]

  • S. H. M.
  • R. K.
  • M. H. H.

چکیده [English]

  In this work, the ability of neuron probes to detect to plastic bombs in airway luggage or postal parcels has been investigated. As explosives are rich in nitrogen, 10.83 MeV gamma radiations may be employed to detect this nitrogen. First, the method is studied theoretically by using the Monte-Carlo simulation method and the MCNP code. The optimum distance, the positions of the detector and the sample, and the optimum moderator thickness are determined by considering the important pile-up effect.   Second, by using the model obtained from the data, the Am-Be neuron source is deployed experimentally. In practice, given the role of the source and the pile up effect, the optimum conditions found by calculations are changed and the primary plan is revised, according to experimental results.   Finally, the potential of this method is tested by analyzing the results which are obtained for the two kinds of moderators, paraffin and graphite. The data are then reviewed from different perspectives, and different effect on the response of the detectors.

کلیدواژه‌ها [English]

  • neutron activation
  • explosive
  • Monte-Carlo

تحت نظارت وف ایرانی