نویسندگان

چکیده

یکی از عوامل موثر در شکل گیری ساختارهای محیط میان ستاره ای, ناپایداری گرمایی است. محیط میان ستاره ای را می توان به کمک معادلات هیدرودینامیک و معادله انرژی توصیف کرد. در معادله انرژی دو کمیت اساسی,یعنی تابع سردشوندگی و تابع رسانش گرمایی ظاهر می شوند. ما در این تحقیق, ضمن انتخاب مناسب این کمیتها برای توصیف محیط میان ستاره ای, ناپایداری گرمایی را در حالتهای مختلف بررسی می کنیم. ابتدا جوابهای حالت مانای دستگاه را مطالعه می کنیم. در این بررسی برای توصیف رفتار گرمایی دستگاه, جوابهای تحلیلی به دست می آوریم. این جوابها در حالت یک بعدی - از نظر هندسی - سه ساختار مختلف را نشان می دهند,محیطی گرم در احاطه محیط سرد, محیطی سرد در احاطه محیطی گرم, و ساختاری تناوبی از محیطهای گرم و سرد. در حالت دو بعدی نیز رفتار گرمایی دستگاه را به طور کیفی توصیف می کنیم. سپس در حالت یک بعدی وقتی رسانش گرمایی ناچیز است, با در نظر گرفتن عوامل گرمایش و سرمایش وابسته به زمان یا مکان, رفتار گرمایی دستگاه را به کمک جوابهای تحلیلی توصیف می کنیم. در چنین شرایطی جوابها به وضوح رقیق شدگی یا غلیظ شدگی انفجاری را نشان می دهند. اگر رسانش گرمایی را در نظر بگیریم, معادلات حاکم بر دستگاه - در حالت یک بعدی - رده مهمی از جوابها را توصیف می کنند که به آنها امواج گرمایی می گوییم. نشان می دهیم که تحت شرایطی خاص, در حالت یک بعدی, هر نوع اختلال اولیه گرمایی در نهایت به موج رونده گرمایی تبدیل می شود که محدوده سرعت آن را به کمک تابع سرد شوندگی می توان محاسبه کرد. همچنین می بینیم که برای برخی شکلهای تابع سردشوندگی, معادله نهایی حاکم بر دستگاه به معادلات مشهوری تبدیل می شود که دارای جوابهای سالیتونی است. وقتی سرعت امواج گرمایی کم است, جوابهای تحلیلی تقریبی به دست می آوریم. در پایان نیز ضمن اشاره برخی از کاربردهای این تحقیق, زمینه های گسترش کار را توضیح می دهیم.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Thermal instability in the interstellar medium

نویسندگان [English]

  • J. Ghanbari
  • M. Shadmehri

چکیده [English]

  This study demonstrates how thermal structures in the interstellar medium can emerge as a result of thermal instability. For a two-dimensional case, the steady state thermal structures was investigeted and it was shown that a large class of solutions exist. For a one –dimensional case the conductivity was found to be negligible. The effects of to cal cooling on the thermal instability were explored in some depth. In this case analytical results for time-dependent cooling function were presented, too. We studied nonlinear wave phenomena in thermal fluid systems, with a particular emphasis on presenting analytical results. When conductivity is proportional to temperature, the beliavior of thermal waves is soliton like. For slow thermal waves, approximate analytical results were presented. Extensions of this work are discussed briefly, together with possible astrophysical applications.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Interstellar medium
  • instabilities
  • Thermal instability
  • Thermal solitions

ارتقاء امنیت وب با وف ایرانی