نویسندگان

چکیده

در این مقاله پاسخ زیرترازهای لاندائو نسبت به تغییر شار در ناخالصیهای ناهمسانگرد بررسی شده است. در حضور این ناخالصیها, ترازهای لاندائو که به صورت تابع دلتا بوده اند, به دو دسته ترازهای گسترده و جایگزیده تبدیل شده و پله هال ایجاد می شود. مشاهده می شود اگر توزیع ناخالصی در جهت جریان, نسبت به جهت دیگر بیشتر باشد, در آن صورت ترازهای جایگزیده, نسبت به حالت توزیع همسانگرد, از مبدا دورتر می شوند و پله هال به طور واضحتر دیده می شود. برای سیستمهایی با میزان ناخالصی زیاد برای مشاهده اثر هال, توزیع ناخالصی باید در جهت جریان و به صورت ناهمسانگرد باشد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Response of Landau energy levels to the change of magnetic flux in non-isotropic impurities

نویسندگان [English]

  • S. Ramezani Sani
  • A. Morteza Ali
  • M. R. Sarkardei

چکیده [English]

  We have studied a practical approach for the inclusion of non-isotropic impurities in the systems showing integer quantum Hall effect. We observe that if the impurity distribution in the direction which the electric field applys, then the localized levels goes out from the origin with respect to the isotropic case, and the Hall step will the clearly observed.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Landau levels
  • non-isotropic distribution
  • Hall step
  • extended and localized levels

ارتقاء امنیت وب با وف ایرانی