نویسنده

چکیده

در بسیاری از مدلها, مزونها از جفت کوارک و ضو کوارک که در یک پتانسیل نگهدارنده حرکت می کنند تشکیل شده اند. در این مدل اثر پتانسیلهای برهم کنش اضافی مربوط به اسپین و ایزواسپین ذرات کوارک وجود دارد. در مدل کوارکهای تشکیل دهنده کایرال برهم کنش پتانسیلهای فوق ریز به وسیله بوزونهای گلدستون به علت وابستگی اسپین و ایزواسپین در توصیف طیف انرژیهای کمتر از1/7 Gev   در نظر گرفته شده است. در این مدل نه تنها از پتانسیلهای نگهدارنده برای فواصل دور استفاده شده بلکه از پتانسیل بار رنگ و پتانسیلهای برهم کنش فوق ریز نیز به خوبی استفاده شده است. با این ترکیب از پتانسیلهای طیف مزونها را محاسبه کرده ایم. مشاهده شد که مقادیر به دست آمده به مقادیر تجربی بسیار نزدیک است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Spectrum of mesons and hyperfine dependence potentials

نویسنده [English]

  • A. A. Rajabi

چکیده [English]

  In most models, mesons consist of quark -antiquark pairs moving in a confining potential. However, it would be interesting to consider the effect of an extra residual interaction by introducing the quark particles which contain a dependent spin and isospin. In the Chiral constituent quark model, the hyperfine part of the potential is provided by the interaction of the Goldstone bosons, which give rise to a spin- and isospin-dependent part that is crucial for the description of the spectrum for energies lower than 1.7 Gev. In this model we have, not only included the confinement potential at large separations but also the color charge as well as hyperfine interaction potentials. This combination of potentials yields meson spectra which are very close to the ones obtained in experiments.

کلیدواژه‌ها [English]

  • meson
  • spectrum
  • quark-confinement potential
  • color charge

تحت نظارت وف ایرانی